شاخص کیفیت زندگی فرنز و پاور

شاخص کیفیت زندگی فرنز و پاور
برگردان: رفیعی. ن، شریفیان ثانی. م، رفیعی. ح، بهنام پور. ن، و فروزش.ک، .
QUALITY OF LIFE INDEX
Ferrans and Powers. 1984
بخش نخست
نمره گذاری : 1=بسیار ناراضی ام، 2= نسبتاً ناراضی ام، 3=کمی ناراضی ام، 4=کمی راضی ام، 5=نسبتاً راضی ام، 6=      بسیار راضی ام
1.     ازوضعیت سلامت جسمی تان چقدر راضی هستید؟
2.     از خدمات بهداشتی درمانی، چقدر راضی هستید ؟
3.     از مقدار درد جسمی که دارید چقدر راضی هستید ؟
4.     از مقدار انرژی و قوتی که برای انجام کارهای روزمره تان دارید، چقدر رضایت دارید ؟
5.     از انرژی و قوتتان در مراقبت از خودتان، بدون اینکه از کسی کمک بگیرید، چقدر راضی هستید ؟
6.     از مقدار کنترل و تسلطی که بر زندگی خودتان دارید ،چقدر رضایت دارید ؟
7.     از احتمال زنده ماندن تا سن دلخواهتان ،چقدر راضی هستید ؟
8.     از سلامت خانواده تان چقدر راضی هستید ؟
9.     رضایت شما از فرزندانتان چقدر است ؟
10.از شادی خانواده تان چقدر راضی هستید ؟
11.از زندگی جنسی تان چقدر رضایت دارید ؟
12.از همسرتان چقدر رضایت دارید ؟
13.از دوستانتان چقدر راضی هستید ؟
14.رضایت شما از حمایت عاطفی که از خانواده تان می گیرید چقدر است؟
15.از حمایت عاطفی که از افرادی غیر از خانواده تان می گیرید چقدر راضی هستید ؟
16.از توانایی تان در به عهده گرفتنِ مسئولیتهایِ خانوادگی چقدر رضایت دارید ؟
17.از مقدار مفید بودنتان برای دیگران چقدر راضی هستید ؟
18.از مقدار نگرانی های زندگی تان چقدر راضی هستید ؟
19.از همسایه هایتان چقدر راضی هستید ؟
20.از خانه تان، آپارتمانتان، یا محلی که در آن زندگی می کنید چقدر راضی هستید ؟
21.از کارتان (اگر کار می کنید) چقدر رضایت دارید؟
22.از کارنکردتان (اگر بیکار هستید، بازنشسته هستید، یا از کار افتاده،یا معلول یا ناتوان هستید) چقدر راضی هستید ؟
23.از آموزش تحصیلی تان چقدر راضی هستید ؟
24.از تأمین نیازهای مالی تان چقدر رضایت دارید ؟
25.از کارهایی که به عنوان تفریح می کنید،چقدر راضی هستید؟
26.از فرصتهایی که برای رسیدن به آینده ی دلخواهتان دارید، چقدر راضی هستید ؟
27.از آرامش ذهنی تان چقدر راضی هستید ؟
28.از ایمانتان به خدا چقدر راضی هستید ؟
29.از دستیابی به اهداف شخصی تان چقدر رضایت دارید ؟
30.از شادی تان به طور کلی چقدر رضایت دارید ؟
31.از زندگی تان به طور کلی چقدر رضایت دارید ؟
32.از ظاهر خودتان چقدر رضایت دارید ؟
33.از خودتان به طور کلی چقدر راضی هستید ؟
بخش دوم
نمره گذاری : 1=بسیار بی اهمیت، 2=         نسبتاً بی اهمیت، 3=کمی بی اهمیت، 4=کمی مهم،5=نسبتاً مهم، 6=          بسیار مهم
1.     وضعیت سلامت جسمی تان چقدر برای شما اهمیت دارد؟
2.     خدمات بهداشتی درمانی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
3.     نداشتنِ درد جسمی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
4.     داشتنِ انرژی و قدرت کافی برای فعالیتهای روزمره چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
5.     مراقبت کردن از خودتان، بدون کمک گرفتن از دیگری چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
6.     مسلط بودن بر زندگی تان ،کنترل داشتن روی زندگی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
7.     احتمال زنده ماندن تا سن دلخواهتان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
8.     سلامت خانواده تان چقدر برای شما اهمیت دارد؟
9.     فرزندانتان چقدر برای شما اهمیت دارند؟
10.شادی خانواده تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
11.زندگی جنسی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
12.همسرتان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
13.دوستانتان چقدر برای شما اهمیت دارند ؟
14.حمایت عاطفی که از خانواده می گیرید، چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
15.حمایت عاطفی که از افرادی غیر از خانواده تان می گیرید چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
16.به عهده گرفتنِ مسئولیتهایِ خانواده چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
17.مفید بودن برای دیگران چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
18.نداشتنِ نگرانی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
19.همسایه ها چقدر برای شما اهمیت دارند ؟
20.خانه تان، آپارتمان تان، محلی که در آن زندگی می کنید، چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
21.کارتان (اگر کار می کنید) ،چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
22.کارداشتن، داشتن شغل (اگر بیکار، بازنشسته ، از کار افتاده،یا معلول هستید)، چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
23.آموزش تحصیلی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
24.تأمین نیازهای مالی تان، چقدر برای شما اهمیت دارد؟
25.انجام دادن کارهایی به عنوان تفریح چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
26.داشتن آینده ای دلخواه چقدر برای شما اهمیت دارد؟
27.آرامش ذهنی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
28.ایمانتان به خدا چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
29.دستیابی به اهداف شخصی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
30.شادی تان به طور کلی چقدر برای شما اهمیت دارد؟
31.رضایت داشتن از زندگی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
32.ظاهر شخصی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
33.برای خودتان چقدر اهمیت قائل هستید؟
 
شرح سایت روان سنجی: این ابزار در زمینه رضایت از زندگی و دارای دو بخش 1) رضایت و 2) اهمیت است. هر بخش چهار خرده مقیاس دارد: الف) سلامتی و عملکرد، ب) اجتماعی و اقتصادی، پ) روان شناختی/ معنوی و ت) خانواده . نسخه انگلیسی روی تارنمای روان سنجی وجود دارد.
Health and Functioning Subscale‚ Social and Economic Subscale‚ Psychological/Spiritual Subscale and Family Subscale
اعتبار : آلفا کرونباخ نسخه فارسی 0.934 رفیعی و همکاران
چگونگی دستیابی
These instruments can be found at: http://www.uic.edu/orgs/qli/
منبع برای آگاهی بیشتر
Carol Estwing Ferrans‚ PhD‚ FAAN
University of Illinois at Chicago
College of Nursing (M/C 802)
845 S. Damen Avenue - 7th floor
Chicago‚ IL 60612 U.S.A.
Phone (312) 996-8445
Fax (312) 996-4979
رفیعی. نرگس، شریفیان ثانی. مریم، رفیعی. حسن، بهنام پور. ناصر و فروزش.کیان، . ارزيابي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه شاخص كيفيت زندگي. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1393؛ (116)24: 75-83
Rafiei.Narges‚ Sharifian Sani. Maryam‚ Rafiey. Hassan ‚ Behnampour. Nasser‚ Foroozesh‚ Kian.‚ (2014). Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index”. J Mazandaran University Med Sci 2014; 24(116): 75-83 (Persian).
Ferrans‚ C. (1996). Development of a conceptual model of quality of life. Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An International Journal‚ 10(3)‚ 293-304.
Ferrans‚ C.‚ & Powers‚ M. (1985). Quality of Life Index: Development and psychometric properties. Advances in Nursing Science‚ 8‚ 15-24.
Ferrans‚ C.‚ & Powers‚ M. (1992). Psychometric assessment of the Quality of Life Index. Research in Nursing and Health‚ 15‚ 29-38.
Ferrans‚ C. E. (1990). Development of a quality of life index for patients with cancer. Oncology Nursing Forum‚ 17(3)‚ 15-19.
Warnecke‚ R.‚ Ferrans‚ C.‚ Johnson‚ T.‚ et. al. (1996). Measuring quality of life in culturally diverse populations. Journal of the National Cancer Institute Monographs‚ 20‚ 29-38.
 
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.