مقیاس خودباوری و چهار بعدی عدالت

مقیاس خودباوری و چهار بعدی عدالت
قلی پور. آرین و پیران نژاد، علی. 1386
Four-dimensional Justice
Chen‚ G; Gully‚ SM; Eden‚ D. 2001
1.     من می توانم بسیاری از اهدافی که برای خود تعیین میکنم، محقق سازم.
2.     در مواجهه با کارهای مشکل، اطمینان دارم آنها را انجام خواهم داد.
3.     به طور کلی، فکر میکنم می توانم به نتایجی که برایم مهم است، دست یابم.
4.     معتقدم که می توانم تاحدود زیادی آنچه که ذهنم را روی آن متمرکز کرده ام،حاصل سازم.
5.     من قادرم بر بسیاری از مشکلاتم با موفقیت غلبه نمایم.
6.     اطمینان دارم که می توانم وظایف کاری مختلف خود را به طور مؤثری انجام دهم.
7.     من می توانم بسیاری از کارها و وظایف را در مقایسه با دیگران بهتر انجام دهم.
8.     حتی زمانی که کارها سخت و دشوار است من به خوبی از عهده آنها بر می آیم.
9.     باتوجه به تجربیاتم احساس میکنم که پاداشها منصفانه توزیع میشود.
10.باتوجه به مسئولیتهایم احساس میکنم که پاداشها منصفانه توزیع می شود.
11.باتوجه به فشارکاری احساس میکنم که پاداشها منصفانه توزیع می شود.
12.باتوجه به حس وظیفه شناسی احساس میکنم که پاداشها منصفانه توزیع می شود.
13.باتوجه به میزان تلاشی که صورت میدهم احساس میکنم که پاداشها منصفانه توزیع میشود.
14.میزان کاری که به من محول می شود، منصفانه است.
15.در کل میزان مسؤولیتها و وظایف من منصفانه است.
16.با در نظر داشتن شرایط کاری انجام همه وظایف خواسته شده انتظاری غیرمنصفانه است.
17.معیارهای ارتقا در این سازمان منصفانه است.
18.رویه های انجام کار در این سازمان منصفانه است.
19.تصمیمات دربارة اعضای هیأت علمی (یا معلمان) به صورت یکسان اجرا میشود.
20.کسانی که در سازمان با آنها ارتباط کاری دارم،بامن منصفانه برخورد می کنند.
21.کسانی که در سازمان با آنها ارتباط کاری دارم بامن صادقانه و اخلاقی برخورد می کنند.
22.کسانی که در سازمان با آنها ارتباط کاری دارم،با خوشرویی برخورد میکنند.
23.کسانی که با آنها مبادلۀ اطلاعاتی دارم قبل ازتصمیم در مورد محتوای اطلاعات برخود اطلاعات اهمیت می دهند.
24.کسانی که باآنهامبادله اطلاعاتی دارم وقتی دربارةمحتوای اطلاعات تصمیم گیری می کنندعلل تصمیم رابرای من تبیین می کنند.
25.کسانی که باآنهامبادلۀ اطلاعاتی دارم وقتی درموردکارمن تصمیم می گیرند مضامین آن تصمیمات را برای من توضیح می دهند.
 
شرح سایت روان سنجی: آقایان قلی پور و پیران نژاد، در مطالعه خود ابزاری به کار گرفته اند، شامل: مقیاس خودباوری عام از چن و گالی، گویه های 1- 8، برای عدالت توزیعی؛ گویه های 9-16، برای عدالت رویه ای گویه های 20-22 و برای عدالت اطلاعاتی گویه های 23- 25. آنان گویه های 9- 25 را مقیاس عدالت چهار بعدی نام نهاده اند.
 آنها واژه “Self-Efficacy”  را خودباوری برگردان کرده اند. این واژه "خوداثربخشی" و "خود-کارآمدی" نیز برگردان شده است.
نسخه انگلیسی " شوارتزر و همکاران" به همراه برگردان فارسی " ناظمی" ، همچنین نسخه انگلیسی "شرر" و برگردان آن با نام " مقیاس خود اثربخشی" روی سایت وجود دارد.
اعتبار : قلی پور و پیران نژاد، آلفاکرونباخ را چنین گزارش کرده اند: مقیاس خود باوری 0.86، مدل چهاربعدی 0.91 و برای کل ابزار 0.843
چگونگی دستیابی : به منبع مراجعه کنید.
نمره گذاری
کاملاً موافقم ( 5) موافقم (4) نظری ندارم (3) مخالفم (2) کاملاً مخالفم (1)
منبع برای آگاهی بیشتر
قلی پور. آرین و پیران نژاد، علی. بررسی. (1386).  اثرهای عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری در نهادهای آموزشی. پژوهشنامه علوم انسانی؛ شماره 53 : 43-60
Chen‚ G; Gully‚ SM; Eden‚ D. 2001. Validation of a new general self-efficacy scale. Organizational Research Methods. 4: 62- 83.