مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی

 مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی (SSES-E)
غلامرضا رجبی، نصیر داستان ، مسعود شهبازي
Sexual Self-Efficacy Scale-Erectile Functioning
1- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک رابطه جنسی بدون ترس یا اضطراب را با همسرتان تصور کنید.
2- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق استمناءکردن در هنگام تنهایی به نعوظ برسید.
3- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازي وقتی که شما و همسرتان لباس بر تن دارید به نعوظ برسید.
4- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازي وقتی که شما و همسرتان لخت هستید به نعوظ برسید.
5- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازي دوباره به نعوظ برسید.
6- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید براي آغاز آمیزش و روابط جنسی نعوظ کافی داشته باشید.
7- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در طی آمیزش و روابط جنسی تا زمان رسیدن به اوج لذت جنسی (ارگاسم) نعوظ خود را حفظ نمایید و ادامه دهید.
8- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در طی آمیزش و روابط جنسی به نعوظ دوباره برسید.
9- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در یک دوره زمانی معقول و مناسب براي آمیزش جنسی نعوظ کافی داشته باشید.
10- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید بدون خارج شدن «منی» براي تشفی ومیل طولانی مدت اقدام به مقاربت ونزدیکی جنسی کنید.
11- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق وسایلی غیر از آمیزش جنسی به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسید.
12- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید نسبت به همسرتان احساس خوشایند جنسی داشته باشید.
13- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید نسبت به همسرتان در روابط جنسی احساس راحتی داشته باشید.
14- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید با همسرتان بدون داشتن آمیزش جنسی به یک احساس خوشایند لـذت بـدنی در یـک مبادله جنسی برسید.
15- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک مبادله و رابطه جنسی بدون اجبار را پیشبینی نمایید.
16- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید به سکس یا روابط جنسی علاقه مند باشید.
17- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید آغازگرفعالیت جنسی باشید.
18- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از ادامه روابط جنسی همسرتان ممانعت به عمل آورید.
19- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید درخواست همسرتان را براي فراهم کردن نوع ومیزان تحریک جنسی موردنیازقبول نمایید.
20- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید حداقل یک نعوظ ناچیز را در کنار همسرتان داشته باشید.
21- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک نعوظ ثابت و پایدار را در کنار همسرتان داشته باشید.
22- تاچه اندازه اطمینان داریدکه می توانیداز طریق تحریک آلت تناسلی بادست یادهان توسطه همسرتان به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسید.
23- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان دخول به اوج لذت جنسی برسید.
24- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق استمناءکردن در هنگام تنهایی به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسید.
25- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در موقع صبح به نعوظ برسید.
شرح سایت روان سنجی: ابزار دارای 5 خرده مقیاس است. رابطه جنسی لذت بخش و بدون دلهره، حفظ نعوظ در طی ارتباط جنسی، اطمینان از رویارویی جنسی، رسیدن به اوج لذت جنسی و میل جنسی دوباره
 نمونه مورد مطالعه پژوهشگران، دانشجویان مرد متاهل در دامنه سنی 24-47 سال با میانگین سنی 30.06 است.
اعتبار: آلفا کرونباخ از 0.82 تا 0.91
چگونگی دستیابی:
نمره گذاری: از خیلی زیاد= 5 تا خیلی کم= 1
رجبی. غلامرضا ، داستان. نصیر ، شهبازي. مسعود،. 1389.  پایایی و روایی مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی.  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره 1، 74-82
Libman‚ E.‚ Rothenberg‚ I.‚ Fichten‚ C. S.‚ & Amsel‚ R. (1985). The SSES-E: A measure of sexual self-efficacyin erectile functioning. Journal of Sex and MaritalTherapy‚ 11‚ 233-244..
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.