مقیاس اضطراب آشکار کودکان- بازنگری شده

مقیاس اضطراب آشکار کودکان- بازنگری شده
مفرد، سكينه. عاطف وحيد، محمدكاظم. بيان زاده، سيداكبر. 1381
تقوي، سيدمحمدرضا و عليشاهي، محمدجواد. 1382
Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS)
Reynolds and Richmond (1978)
۱- تصميم گيري برايم مشكل است.
۲- وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی روند، ناراحت می شوم. [وقتي كارها به دلخواهم نباشد، عصبي مي شوم]
۳- به نظر ميرسد كه ديگران كارها را راحت تر از آنچه من می توانم، انجام مي دهند [به نظر مي رسد كه ديگران كارهايشان را راحت تر از من انجام ميدهند].
۴- هر کسی را که می شناسم دوست دارم. [تمام كساني را كه مي شناسم، دوست دارم. ]
۵- خیلی از اوقات دچار تنگی نفس می شوم.[بيشتر وقتها، راحت نفس نمي كشم.]
۶- بيشتر اوقات [وقتها،] نگران هستم.
۷- من از بسیاری [خيلي] چيزها ميترسم.
۸- [من] هميشه مهربان هستم.
۹- خيلي زود ناراحت [عصباني] مي شوم.
۱۰- نگرانم از این که در آینده والدینم به من چه خواهند گفت. [نگران اين هستم كه پدر و مادرم به من چه خواهند گفت. ]
۱۱- احساس ميكنم كه ديگران از راه و روش من در انجام كارها خوششان نمي آيد. [احساس ميكنم كه ديگران از روش انجام كارهايم، خوششان نمي آيد.]
۱۲- همیشه رفتار خوبی با اطرافبانم دارم. [هميشه رفتارم خوب و پسنديده است.]
۱۳- سب ها به سختی به خواب می روم. [شبها راحت نمي خوابم.]
۱۴- نگرانم از این که مردم درباره ام چه فکر می کنند. [نگران اين هستم كه ديگران در مورد من چگونه فكر مي كنند.]
۱۵- حتی وقتی در جمع افراد هستم احساس تنهایی می کنم. [حتي موقعي كه با ديگران هستم، احساس تنهايي مي كنم.]
۱۶- همیشه خوشحال هستم. [من هميشه آدم خوبي هستم.]
۱۷- بیشتر اوقات در شکمم احساس درد می کنم. [من بيشتر وقتها دلشوره دارم.]
۱۸- خیلی زود به من بر می خورد و ناراحت می شوم. [خيلي زود ناراحت مي شوم.]
۱۹- احساس می کنم دستهایم عرق می کنند. [دستهايم عرق ميكنند.]
۲۰- من همیشه خوش اخلاق هستم. [هميشه با ديگران خوش برخورد هستم.]
۲۱- خیلی زیاد احساس خستگی می کنم. [بيشتر وقتها خسته هستم.]
۲۲- در مورد آن چه قرار است اتفاق بیفتد، نگران هستم. [نگران اين هستم كه چه اتفاقي ممكن است نيفتد.]
۲۳- بچه های [كودكان] ديگر خوشحالتر از من هستند.
۲۴- هميشه حقيقت را مي گويم.
۵- [من] خوابهاي بد ميبينم.
۲۶- وقتی [هر وقت كسي] از من ايراد مي گيرند [می گیرد]، [خيلي زود] ناراحت و عصبانی مي شوم.
۲۷- احساس مي كنم كسی به من خواهد گفت كه كارها را نادرست انجام مي دهم. احساس مي كنم كه يك نفر به من خواهد گفت كه كارهايم را درست انجام نمي دهم.
۲۸- من هرگز خشمگین [عصباني] نمي شوم.
۲۹- بعضی [گاهي] اوقات با حالت وحشت زده از خواب بیدار می شوم. [مي پرم.]
۳۰- وقتی می خواهم بخوابم نگران هستم. [شبها، وقتي كه ميخواهم بخوابم، نگراني دارم.]
۳۱- جمع کردن حواس روی تکالیف مدرسه برایم مشکل است. [به سختي مي توانم فكرم را روي تكاليف مدرسهام متمركز كنم.]
۳۲- من هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم. [حرفهايي را كه نبايد بزنم، هرگز به زبان نمي آورم.]
۳۳- در جایی که می نشینم خیلی تکان می خورم. [روي صندلي خود خيلي بيقرار و ناآرام هستم.]
۳۴- [من آدمي] عصبي هستم.
۳۵- خیلی ها با من مخالفند. [افراد زيادي با من مخالفت مي كنند.]
۳۶- هرگز دروغ نمي گويم.
۳۷- بيشتر وقتها نگران هستم كه اتفاق بدي برايم بیفتد. [مي افتد.]
شرح سایت روان سنجی: این ابزار دارای سه خرده مقیاس : نگرانی/ حساسیت زیاد ‚ اضطراب انباشته و اضطراب فیزیولوژیک ،  و 9 گویه آن دروغ سنج است.
Worry/ oversensitivity‚ Concentration anxiety and physiological anxiety
نسخه فارسی تقوی و همکاران در بالا ارائه شده است. بخش هایی که در "[ ]" قرار دارند از نسخه " مفرد و همکاران"، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان -انستيتو روانپزشکی تهران، مرکز تحقيقات بهداشت روان است.
تقوي، سيدمحمدرضا و عليشاهي، محمدجواد. 1382. اعتبار بازازمایی 0.67
تقوي، سيدمحمدرضا . 1384
مشهدی، علی. سلطانی شال، رضا. میردورقی، فاطمه. بهرامی، بتول. 1390
مفرد، سكينه. عاطف وحيد، محمدكاظم. بيان زاده، سيداكبر. 1381. اعتبار 0.83
چگونگی دستیابی
این ابزار در صفحه 357 " بررسي اعتبار و روايي مقياس اضطراب آشكار كودكان" در نشانی زیر در دسترس است.
در نشانی زیر " شبکه تحقيقات سلامت روان " نسخه " مفرد و همکاران"  از این مقیاس وجود دارد.
 
نمره گذاری: در نسخه انگلیسی
YES; NO
Physiological contains 9 items (1‚ 5‚ 9‚ 13‚ 17‚ 21‚ 25‚ 29‚ and 33)
Oversensitivity contains 10 items (2‚ 6‚ 10‚ 14‚ 18‚ 22‚ 26‚ 30‚ 34‚ and 37)
Difficulty concentrating contains 9 its (3‚ 7‚ 11‚ 15‚ 19‚ 23‚ 27‚ 31‚ and 35)
منبع
Reynolds‚ C. R.‚ & Richmond‚ B. O. (1978). What I Think and Feel: A Revised measure ofChildren’s Manifest Anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 6‚ 271–280.
Reynolds‚ C. R.‚ & Richmond‚ B. O. (1994). Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS)Manual. Western Psychological Services‚ Los Angeles.
تقوي سيدمحمدرضا‚ عليشاهي محمدجواد. 1382. بررسي اعتبار و روايي مقياس اضطراب آشكار كودكان. مجله روانشناسي : 7 (4); 342-357.
تقوي، سيدمحمدرضا . 1384. هنجاریابی مقیاس اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1384 شماره 45: 179-188.
مشهدی، علی. سلطانی شال، رضا. میردورقی، فاطمه. بهرامی، بتول. 1390. ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان. روان شناسی کاربردی، 6(1): 70-87.
مفرد، سكينه. عاطف وحيد، محمدكاظم. بيان زاده، سيداكبر. 1381. مقايسه نگراني هاي كودكان مضطرب و عادي در مدارس شهرستان دشتستان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران ، 8(2): 65-72
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.