گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده PTM-R
محمد باقر كجباف، ایلناز سجادیان، ابوالقاسم نوری. 1389
Prosocial Tendencies Measure Revised (PTM-R)
Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002).
1-     وقتی مردم به من نگاه می كنند بهتر می توانم به آنها كمك كنم.
2-      وقتی به كسی كه خیلی ناراحت است، آرامش می دهم احساس خوبی به من دست می دهد.
3-     هنگامی كه مردم دور و بر من هستند برای من كمك به آنهایی كه نیازمندتر هستند راحت تر است.
4-     فكر می كنم یكی از بهترین چیزها راجع به كمك كردن به دیگران این است كه آدم خوبی به نظر برسم.
5-     من از كمك كردن به مردم در مقابل دیگر ان شانه خالی می كنم.
6-     تمایل دارم به مردمی كه در یك بحران یا نیاز واقعی هستند كمك كنم.
7-     هنگامی كه مردم از من تقاضای كمك می كنند، درنگ نمی كنم
8-     ترجیح می دهم بدون اینكهكسی مرا بشناسد، پول اهداء كنم.
9-      تمایل دارم به مردمی كمك كنم كه آسیب بدی دیده اند.
10-معتقدم وقتی سود زیادی به دست آورده ام، بهترین كار هدیه كردن پول و كالا می باشد.
11-تمایل دارم هنگامی بهنیازمندان كمك كنم كه آنهاكسی را كه كمكشان كردهنشناسند.
12-تمایل دارم به دیگران كمك كنم، خصوصاً وقتی كه آنها واقعاً هیجان زده اند.
13-موقعی كه در حال كمك به دیگران هستم اگر مرا تماشا كنند بهتر كار می كنم.
14-كمك به دیگران هنگامی كه در موقعیت بدی هستند برای من كار آسانی است.
15-بیشتر وقتها زمانی به مردم كمك می كنم كه آنها مرا نشناسند.
16-معتقدم به خاطر زمان و انر ژی كه برای ارائه خدمات داوطلبانه صرف می كنم، بایستی پاداشهای بیشتری دریافت كنم.
17-زمانی كه موقعیت بسیار هیجانی است درخواست كمك دیگران را بهتر پاسخگو هستم.
18-من هرگز افرادی را كه خواستار كمك من باشند منتظر نمی گذارم.
19-فكر می كنم كمك به دیگران، بدون اینكه آنها مرا بشناسند بهترین موقعیت است.
20-یكی از بهترین چیزها راجع به نیكوكاری این است كه از نظر خودم خوب به نظر برسم.
21-موقعیتهای عاطفی موجب می شود كه من بخواهم به دیگران در نیازشان كمك كنم.
22-من اغلب بدون اینكه كسی مرا بشناسد، كمك می كنم چون احساس خوبی به من دست می دهد.
23-احساس می كنم كه اگر من به كسی كمك كردم، او هم بایستی در آینده به من كمك كند.
24-من اغلب كمك می كنم حتی اگر اینطور به نظر برسد كه هیچ چیزی از این كمك عایدم نمی شود.
25-من معمولاً به دیگران زمانی كمك می كنم كه بسیار ناراحت هستند.
 شرح سایت روان سنجی: علیرضا عظیم پور، عبدالکاظم نیسی، منیژه شهنی ییلاق و نسرین ارشدی نیز نسخه 23 گویه ای این ابزار را مورد مطالعه قرار داده اند.
اعتبار نسخه کارلو و همکاران: آلفا کرونباخ: رفتارهای اجتماعی مطلوب 0.78، رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) 0.85 ، رفتارهای اجتماعی در موقعیت بحرانی و اضطراری 0.63، رفتارهای مطلوب هیجانی 0.75، رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز 0.80، رفتارهای اجتماعی نوع دوستانه 0.74
اعتبار نسخه ایرانی : در گزارش کجباف و همکاران  آلفا کرونباخ 0.86، اسپیرمن براون 0.80 و گاتمن 0.8
در نسخه عظیم پور و همکاران؛ هماهنگی درونی خرده مقیاس ها: عمومی 0.717، هیجان 0.689، نوع دوستی 0.586، شرایط دشوار 0.696، شرایط مطلوب 0.771، گمنامی 0.865 و برای کل ابزار 0.643
چگونگی دستیابی
این ابزار در صفحه 112- 113 " بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان" در نشانی زیر در دسترس است.
نمره گذاری
پنج درجه اي كاملاً مرا توصيف مي كند = 5 و اصلاً مرا توصيف نمي كند =1
منبع
كجباف،محمد باقر. سجادیان، ایلناز و نوری، ابوالقاسم. 1389. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان. جامعه شناسی كاربردی، سال بیست و یكم ‐ شماره پیاپی ( ٣٨ ) ‐ شماره دوم : 101-118
Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors Study. National Opinion Research Center‚ University of Chicago. 29-Smith‚ T.W. (2006). Altruism and Empathy in America: Trends and Correlates. National Opinion Research Center‚ University of Chicago‚ pp.1-48.
Azimpour A.‚ Neasi A.‚ Shehni-Yailagh M.‚ and Arshadi N. 2012. Validation of “Prosocial Tendencies Measure” in Iranian University Students. Journal of Life Science and Biomedicine. 2(2): 34-42.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.