اندازه گیری 10 گویه ای شخصیت

 اندازه گیری 10 گویه ای شخصیت
برگردان به فارسی: مجید میرزا وزیری ، حمید وزیری ، و سیمین وزیری
Ten Item Personality Measure (TIPI)
Gosling‚ Rentfrow‚ & Swann‚ 2003
برای هریک از عبارات زیر، لطفا دور شماره ای که مطابق نظر شماست بین کاملا موافقم تا کاملا مخالفم دایره بکشید.
من خودم را دارای ویژگی های زیر می بینم:
1-     برون گرا، پرشور و علاقمند
2-     منتقد، اهل بحث و بگو مگو
3-     قابل اعتماد، خویشتن دار و منضبط
4-     مضطرب، کم طاقت
5-     پذیرا نسبت به تجارب جدید، پیچیده
6-     تودار، کم حرف
7-     دلسوز، با محبت و خون گرم
8-     بی نظر، بی دقت
9-     خونسرد، با ثبات هیجانی
10-سنتی، بدون خلاقیت
سایت روان سنجی : گاه به دلیل تنگناهای زمان، نیاز به آزمون هایی کوتاه است، این ابزار بر پایه آزمون پنج عامل بزرگ (اصلی) شخصیت است. این آزمون توسط مجید میرزا وزیری ، حمید وزیری ، و سیمین وزیری به فارسی برگردانده شده است.
ماده 2 بهتر است بجای "منتقد"، "خرده گیر" و ماده 5، "جدید، پیچیده" بهتر است " جدید و پیچیده" برگردان شوند.
اعتبار: بازآزمایی پس از دو هفته بین 0.62 تا 0.77 گزارش شده است. " گاسلینگ و همکاران، 2003)
نمره گذاری
1 = Disagree strongly‚ 2 = Disagree moderately‚ 3 = Disagree a little‚ 4 = Neither agree nor disagree‚ 5 = Agree a little‚ 6 = Agree moderately‚ 7 = Agree strongly
TIPI scale scoring (“R” denotes reverse-scored items):
Extraversion: 1‚ 6R; Agreeableness: 2R‚ 7; Conscientiousness; 3‚ 8R; Emotional Stability: 4R‚ 9; Openness to Experiences: 5‚ 10R.
منبع:
Gosling‚ S. D.‚ Rentfrow‚ P. J.‚ & Swann‚ W. B.‚ Jr. (2003). A Very Brief Measure of the Big Five Personality Domains. Journal of Research in Personality‚ 37‚ 504-528. http://gosling.psy.utexas.edu/wp-content/uploads/2014/09/JRP-03-tipi.pdf