اندازه گیری 10 گویه ای شخصیت

 اندازه گیری 10 گویه ای شخصیت
برگردان به فارسی: مجید میرزا وزیری ، حمید وزیری ، و سیمین وزیری
Ten Item Personality Measure (TIPI)
Gosling‚ Rentfrow‚ & Swann‚ 2003
برای هریک از عبارات زیر، لطفا دور شماره ای که مطابق نظر شماست بین کاملا موافقم تا کاملا مخالفم دایره بکشید.
من خودم را دارای ویژگی های زیر می بینم:
1-     برون گرا، پرشور و علاقمند
2-     منتقد، اهل بحث و بگو مگو
3-     قابل اعتماد، خویشتن دار و منضبط
4-     مضطرب، کم طاقت
5-     پذیرا نسبت به تجارب جدید، پیچیده
6-     تودار، کم حرف
7-     دلسوز، با محبت و خون گرم
8-     بی نظر، بی دقت
9-     خونسرد، با ثبات هیجانی
10-سنتی، بدون خلاقیت
سایت روان سنجی : گاه به دلیل تنگناهای زمان، نیاز به آزمون هایی کوتاه است، این ابزار بر پایه آزمون پنج عامل بزرگ (اصلی) شخصیت است. این آزمون توسط مجید میرزا وزیری ، حمید وزیری ، و سیمین وزیری به فارسی برگردانده شده است.
ماده 2 بهتر است بجای "منتقد"، "خرده گیر" و ماده 5، "جدید، پیچیده" بهتر است " جدید و پیچیده" برگردان شوند.
اعتبار: بازآزمایی پس از دو هفته بین 0.62 تا 0.77 گزارش شده است. " گاسلینگ و همکاران، 2003)
نمره گذاری
1 = Disagree strongly‚ 2 = Disagree moderately‚ 3 = Disagree a little‚ 4 = Neither agree nor disagree‚ 5 = Agree a little‚ 6 = Agree moderately‚ 7 = Agree strongly
TIPI scale scoring (“R” denotes reverse-scored items):
Extraversion: 1‚ 6R; Agreeableness: 2R‚ 7; Conscientiousness; 3‚ 8R; Emotional Stability: 4R‚ 9; Openness to Experiences: 5‚ 10R.
منبع:
Gosling‚ S. D.‚ Rentfrow‚ P. J.‚ & Swann‚ W. B.‚ Jr. (2003). A Very Brief Measure of the Big Five Personality Domains. Journal of Research in Personality‚ 37‚ 504-528. http://gosling.psy.utexas.edu/wp-content/uploads/2014/09/JRP-03-tipi.pdf
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.