پرسشنامه توانایی ها و مشكلات - والدین

پرسشنامه توانایی ها و مشكلات- والدین
کریمی صاعدی؛ انستیتو روان پزشکی لندن
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Goodman R‚ Meltzer H‚ Bailey V (1998)
پرسشنامه توانایی ها و مشكلات 2-4 سال: فرم والدین
1.     احساسات دیگران را رعایت می كند
2.     بی قرار و بسیار پر تحرك است ، نمی تواند مدت زیادی یك جا آرام بگیرد .
3.     كارهایش را تا آخر انجام می دهد . دقت و توجه او خوب است
4.     اغلب از سردرد و دل درد و یا حال تهوع شكایت دارد
5.     چیزهایی را با دیگران قسمت می كند(مثل شیرینی ، آب نبات،اساب بازی، مداد و ...)
6.     اغلب زود از كوره در میرود و سرو صدا و دعوا راه میاندازد
7.     تقریبا گوشه گیر است ، بیشتر تنهائی بازی می كند
8.     عموماحرف شنو است ، معمولا هر چه بزرگتر ها بگویند انجام می دهد
9.     نگرانی های زیادی دارد ، اغلب به نظر نگران میاید
10.اگر كسی صدمه دیده ، ناراحت و یا مریض است او كمك می كند
11.دائم وول میزند و میجنبد
12.حداقل یك دوست خوب دارد
13.اغلب با بچه های دیگر می جنگد و به آنها زور می گوید
14.اغلب غمگین ، دل گرفته و یا گریان است
15.عموما بچه های دیگر او را دوست دارند
16.زود حواسش پرت می شود و تمركز فكر خود را از دست می دهد
17.در موقعیت های جدید مضطرب شده وبه دیگران می چسبد ، اعتماد به نفسش را زود از دست میدهد
18.با بچه های كوچكتر مهربان است
19.اغلب با بزرگترها بحث و جدل می كند
20.اغلب داوطلب می شود به دیگران كمك كند ( مثل پدر ، مادر ، معلمین یا بچه های دیگر)
21.قبل از اینكه دست به كاری بزند به آن فكر می كند
22.می تواند باعث آزار دیگران باشد
23.با بزرگترها بهتر كنار می آید تا با افراد هم سن و سال خودش
24.ترسهای فراوانی دارد ، خیلی زود وحشت می كند
25.بچه های دیگر سر به سر او میگذارند و یا به او زور می گویند.
آیا نظرات و یا نگرانیهای دیگری دارید ؟
·         به طور كلی آیا فكر می كنید فرزند شما با هیچ یك از موضوعات زیر دچار مشكل می باشد:
احساسات ، تمركز كردن، رفتار یا كنار آمدن با دیگران ؟نخیر، بله كمی مشكل دارد، بله قطعا مشكل دارد، بله  خیلی زیاد مشكل دارد
اگر جوابتان بله است ، لطفا : ً به سوالات زیر هم در مورد این مشكلات پاسخ دهید
·         چه مدت است كه این مشكلات وجود دارند؟ کمتر از یک ماه، 1تا 5 ماه، 6 تا 12 ماه، بیش از یک سال
·         آیا این مشكلات فرزند شما را ناراحت یا پریشان می كند؟ نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
·         آیا این مشكلات اثر بدی در زندگی روزمره فرزند شما در موارد زیر دارد :
زندگی خانوادگی: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
دوستی ها: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
 یادگیری: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
فعالیتهای تفریحی: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
·         آیا این مشكلات زندگی را برای شما و یا كل خانواده سخت می كند؟ نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
 
پرسشنامه توانائی ها و مشكلات 4- 17 سال: فرم والدین
1.     احساسات دیگران را رعایت می كند
2.     بی قرار و بسیار پر تحرك است ، نمی تواند مدت زیادی یك جا آرام بگیرد .
3.     اغلب از سردرد و دل درد و یا حال تهوع شكایت دارد
4.     چیزهایی را با دیگران قسمت می كند(مثل شیرینی ، آب نبات،اساب بازی، مداد و ...)
5.     اغلب زود از كوره در میرود و سرو صدا و دعوا راه میاندازد
6.     تقریبا گوشه گیر است ، بیشتر تنهائی بازی می كند
7.     عموما حرف شنو است ، معمولا هر چه بزرگتر ها بگویند انجام می دهد
8.     نگرانی های زیادی دارد ، اغلب به نظر نگران میاید
9.     اگر كسی صدمه دیده ، ناراحت و یا مریض است او كمك می كند
10.دائم وول میزند و میجنبد
11.حداقل یك دوست خوب دارد
12.اغلب با بچه های دیگر می جنگد و به آنها زور می گوید
13.اغلب غمگین ، دل گرفته و یا گریان است
14.عموما بچه های دیگر او را دوست دارند
15.زود حواسش پرت می شود و تمركز فكر خود را از دست می دهد
16.در موقعیت های جدید مضطرب شده وبه دیگران می چسبد ، اعتماد به نفسش را زود از دست میدهد
17.با بچه های كوچكتر مهربان است
18.اغلب دروغ می گوید و یا حقه بازی می کند.
19.بچه های دیگر سر به سر او میگذارند و یا به او زور می گویند.
20.اغلب داوطلب می شود به دیگران كمك كند ( مثل پدر ، مادر ، معلمین یا بچه های دیگر)
21.قبل از اینكه دست به كاری بزند به آن فكر می كند
22.از خانه، مدرسه و جاهای دیگر دزدی می کند.
23.با بزرگترها کنار می آید تا افراد هم سن و سال خودش
24.ترسهای فراوانی دارد ، خیلی زود وحشت می كند
25.كارهایش را تا آخر انجام می دهد . دقت و توجه او خوب است
آیا نظرات و یا نگرانیهای دیگری دارید ؟
·         به طور كلی آیا فكر می كنید فرزند شما با هیچ یك از موضوعات زیر دچار مشكل می باشد:
احساسات ، تمركز كردن، رفتار یا كنار آمدن با دیگران ؟نخیر، بله كمی مشكل دارد، بله قطعا مشكل دارد، بله  خیلی زیاد مشكل دارد
اگر جوابتان بله است ، لطفا : ً به سوالات زیر هم در مورد این مشكلات پاسخ دهید
·         چه مدت است كه این مشكلات وجود دارند؟ کمتر از یک ماه، 1تا 5 ماه، 6 تا 12 ماه، بیش از یک سال
·         آیا این مشكلات فرزند شما را ناراحت یا پریشان می كند؟ نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
·         آیا این مشكلات اثر بدی در زندگی روزمره فرزند شما در موارد زیر دارد :
زندگی خانوادگی: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
دوستی ها: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
 یادگیری: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
فعالیتهای تفریحی: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
·         آیا این مشكلات زندگی را برای شما و یا كل خانواده سخت می كند؟ نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
شرح سایت روان سنجی: این ابزار دارای پنج زمینه است: مشکلات هیجانی، مشکلات سلوک و رفتار، بیش فعالی، مشکل در ارتباط با همتا، مشکل در رفتار پسندیده
یادآوری شود که پرسشنامه پیگیری برای این ابزار وجود دارد.
1) emotional symptoms‚ 2) conduct problems‚ 3) hyperactivity/inattention‚ 4) peer relationship problems and 5) prosocial behaviour
در ایران گزارش های زیر وجود دارد:
تهرانی دوست،مهدی؛ شهریور،زهرا؛ پاکباز،بهاره؛ رضایی،آزیتا. 1385. روایی نسخه فارسی پرسشنامه توانایی ها و مشكلات (SDQ). تازه های علوم شناختی » زمستان 1385 - شماره 32 (علمی-ترویجی) ؛ 33 تا 39.
تهرانی دوست،مهدی. شهریور،زهرا. محمودی قرائی، جواد. علاقبندراد، جواد. 1387. تأثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به والدین در كاهش مشكلات رفتاری كودكان. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 4، 371 -379.
آگیلار- وفایی، مریم. قره‌باغی، فاطمه. 1388. ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه توانایی‌‌ها و مشکلات در نمونه کودکان ایرانی. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران. 1388; 15 (3) :231-241.
جلیلی، نسرین. اکبر فهیمی، نازیلا. حسینی، سید علی. فرضی، مرجان. فلسفیان، راضیه. 1390. بررسی مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی؛ 12 (4) :30-37
اعتبار: آلفا کرونباخ نسخه انگلیسی 0.73
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.sdqinfo.com/
نمره گذاری
"درست نیست" ، "كمی درست است " و "حتما درست است"
منابع برای آگاهی بیشتر
Goodman R (1997) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. Journal of Child Psychology and Psychiatry‚ 38‚ 581-586.
Goodman R‚ Meltzer H‚ Bailey V (1998) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version. European Child and Adolescent Psychiatry‚ 7‚ 125-130.
Goodman R (1999) The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. Journal of Child Psychology and Psychiatry‚ 40‚ 791-801.
Goodman A‚ Lamping DL‚ Ploubidis GB (2010) When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents‚ teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 38‚ 1179-1191.