پرسشنامه تجدید نظر شد ه درد مك گیل

پرسشنامه تجدید نظر شد ه درد مك گیل
زهرا تنهایى ، على فتحى آشتیانى ، محسن امینى، همایون واحدى، فرهاد شقاقى (1391)
Short-Form Mc Gill Pain Questionnaire (SF-MPO-2)
Dworkin RH‚ Turk DC‚ Revicki DA‚ Harding G‚ Coyne KS‚ Peirce-Sandner S‚et al.‚ 2009
1. درد ضربان دار تپنیده
2. درد تیر کشنده
3. درد مانند سوراخ کردن
4. درد برنده
5. درد مانند گرفتگی عضله
6. درد تحلیل برنده – خورنده، حالت جویده شدن
7. درد سوزنده
8. درد مبهم که منجر به رنج مداوم می شود
9. درد سنگین
10. درد کشنده
11. درد شکافنده
12. درد کسل کننده، درد جانکاه
13. درد تهوع آور
14. درد ترس آور
15. درد زجر آور
16. درد مانند شوک الکتریکی
17. درد یا احساس یخ زدگی
18. درد یا حالت سیخ فروکردن
19. درد ناشی از لمس طبیعی
20. خارش
21. احساس سوزش و سوزن – سوزن شدن
22. بی حسی
شرح سایت روان سنجی: زهرا تنهایی و همکاران این ابزار را برای بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر اعتبار یابی کرده اند. آنان سه عامل درد حسی، درد عاطفی و درد نوروپاتیک را گزارش می کنند.
اعتبار: آلفا کرونباخ در نسخه ایرانی ؛ درد حسی 087، درد عاطفی 0.87، دردنوروپاتیک 0.78 و کل ابزار 0.92
چگونگی دستیابی
 
نمره گذاری
نداشتن احساس درد=1، 2، 3، 4، 5 ،6، 7، 8، 9، 10 = درد خیلی شدید
منبع برای آگاهی بیشتر
تنهایى، زهرا. فتحى آشتیانى، على. امینى، محسن. واحدى، همایون. شقاقى، فرهاد. (1391). اعتبار يابى پرسشنامه تجديد نظر شد ه درد مك گيل بر روى بيماران مبتلا به IBS. مجله گوارش، (2)17؛ 91-97.
Melzack.R‚Torgerson.w.s‚ on the language of pain. Anesthesiology‚1971;34:50-9.
Melzack‚R. 1987. The short-form McGill Pain Questionnaire. Pain‚ 30; 191-197.
Dworkin RH‚ Turk DC‚ Revicki DA‚ Harding G‚ Coyne KS‚ Peirce-Sandner S‚et al. Development and initial validation of an expanded and revised version of the Short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2). Pain 2009; 144:35-42.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.