پرسشنامه مشارکت (درگیری) والدین

پرسشنامه مشارکت (درگیری) والدین
علی عسگری
Parent-Teacher Involvement Questionnaire
Anne Corrigan (2002)
توجه والدین به تکالیف شب فرزندشان
1. شما هر چند وقت یک بار مشق شب فرزند خود را چک می کنید؟
2. شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود می پرسید که در مدرسه چه کارهایی انجام داده است؟
3. شما هر چند وقت یک بار نمره برگه های امتحانی فرزندتان را می بینید؟
5. شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی درس ها و کارهای مدرسه اش صحبت می کنید؟
6. شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی رفتارش در مدرسه صحبت می کنید؟
7. شما هر چند وقت یک بار با فرزند خود در مورد نهایت تلاشش در مدرسه صحبت می کنید؟
8 . شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود درباره ی یکی از معلمانش می پرسید یا صحبت می کنید؟
توجه والدین به معلم / مدرسه
9. شما هرچند وقت یک بار با یکی از معلمین فرزندتان صحبت می کنید؟
10. شما هرچند وقت یک بار در فعالیت های مدرسه شرکت می کنید؟ مثل جشن های عمومی، جلسات اولیا و مربیان و مانند این ها...
11. شما هرچند وقت یک بار به صورت داوطلبانه به فعالیت های مربوط به مدرسه کمک کنید؟ مانند گردش علمی، بازی ورزشی، یا فعالیت های دیگر.
12. شما هرچند وقت یک بار در انجمن اولیا و مربیان که توسط مدرسه ی فرزندتان برنامه ریزی می شود شرکت می کنید؟
13. شما هرچند وقت یک بار با مدرسه ی فرزندتان تماس برقرار می کنید تا با معلم یا کارمندان مدرسه، ملاقاتی برای گفتگو درباره ی رفتار فرزندتان داشته باشید؟
14. شما هر چند وقت یک بار درمورد نگرانیتان از درس های مدرسه فرزندتان با تلفن به معلم تماس می گیرید یایادداشتی برای او می نویسید؟
توجه معلم به والدین
15. معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار برای گفتگو درباره ی رفتار فرزندتان با شما تماس برقرار می کند؟
16. معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی در مورد عملکرد فرزندتان در مدرسه به شما می دهد؟
17. معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی درباره ی پیش برد تکالیف آینده، پروژه ها و یا رویدادهای دیگر در مورد فرزندتان به شما می دهد؟
18. هر چند وقت یک بار معلم و یا مسؤلین مدرسه به شما اطلاعاتی درمورد اینکه فرزندتان چطور در مدرسه رفتار می کند را می دهند؟
19. معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی درباره ی پیشرفت تحصیلی فرزندتان در مدرسه به شما می دهد؟

شرح سایت روان سنجی: 19 پرسش این ابزار توسط آقای عسگری برگردان شده و در احتیار سایت روان سنجی گذاشته شده است. نسخه انگلیسی این ابزار در سایت روان سنجی وجود دارد.
اعتبار: آلفا کرونباخ برای هر خرده مقیاس و برای دو گروه در معرض خطر و نرمال ( از چپ به راست) در زیر آمده است.
Quality of the Relationship between Parent and Teacher .896‚ .893
Parent’s Involvement and Volunteering at School .745‚ .815
Parent’s Endorsement of Child’s School .905‚ .885
Frequency of Parent-Teacher Contact .658‚ .658
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.fasttrackproject.org/
نمره گذاری
Items 1-10: 0=“never”‚ 1=“once or twice a year”‚ 2=“almost every month”‚ 3=“almost every week”‚ 4=“more than once per week”
Items 11-22: 0=“not at all”‚ 1=“a little”‚ 2=“some”‚ 3=“a lot”‚ 4=“a great deal”
Items 23-26: 0=“strongly disagree”‚ 1=“disagree”‚ 2=“not sure”‚ 3=“agree”‚ 4=“strongly agree”
منبع برای آگاهی بیشتر
Corrigan‚ A. (2002). Parent-Teacher Involvement Questionnaire: Parent Version (Fast Track Project Technical Report). Available from the Fast Track Project Web site‚ http://www.fasttrackproject.org
Miller-Johnson‚ S. & Maumary-Gremaud‚ A. (1995). Parent-Teacher Involvement: Parent Version (Fast Track Project Technical Report). Durham‚ NC: Duke University.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.