مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک
موسوی، مرادی، فرزاد، مهدوی و اسپنس 2007
Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS)
Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004)
1.     من در مورد همه چیز نگرانم.
2.     از تاریکی می ترسم.
3.     وقتی مشکلی دارم در دلم احساس عجیبی پیدا می شود.
4.     من می ترسم.
5.     از تنها بودن در خانه می ترسم.
6.     زمانی که باید امتحان بدهم می ترسم.
7.     زمانی که مجبورم از توالت عمومی استفاده کنم می ترسم.
8.     هنگامی که از والدینم دور هستم نگران می شوم.
9.     من می ترسم جلوی مردم مسخره به نظر بیایم.
10.نگرانم که کار مدرسه ام را بد انجام دهم.
11.هم کلاسی هایم مرا دوست دارند.
12.نگرانم که برای یکی از اعضای خانواده ام اتفاق وحشتناکی بیفتد.
13.احساس می کنم که نمی توانم نفس بکشم بدون این که دلیلی وجود داشته باشد.
14.من مجبورم همه چیز را دائما کنترل کنم که درست انجام داده باشم. (مثلا چراغ را خاموش کنم.)
15.از تنها خوابیدن می ترسم.
16.من سختم است که صبح ها به مدرسه بروم چون اعصابم ناراحت است و می ترسم.
17.خوب ورزش می کنم.
18.از سگ می ترسم.
19.به نظر نمی رسد که بتوانم افکار بد و احمقانه را از سرم بیرون کنم.
20.هر موقع مشکلی داشته باشم، قلبم تند می زند.
21.ناگهان بدون دلیل می ترسم.
22.من نگرانم که اتفاق بدی برایم بیافتد [بیفتد].
23.از رفتن به دکتر یا دندانپزشک می ترسم.
24.هر موقع مشکلی داشته باشم، احساس می کنم خرد می شوم.
25.از مکان های مرتفع و آسانسور می ترسم.
26.من آدم خوبی هستم.
27.مجبورم فکرهای خاصی بکنم تا از اتفاق های بد جلوگیری بکنم. (مثل شمارش اعداد یا تکرار کلمات).
28.از مسافرت با ماشین، یا اتوبوس یا قطار می ترسم.
29.نگرانم که دیگران راجع به من چه فکری می کنند.
30.من از جاهای شلوغ می ترسم. ( مانند مراکز خرید، سینام، اتوبوس، زمین بازی)
31. احساس خوشحالی می کنم.
32. ناگهان بی دلیل می ترسم.
33.از حشراتی مثل سوسک می ترسم.
34.ناگهان بدون هیچ دلیلی احساس غش و سرگیجه می کنم.
35. از این که جلوی کلاس صحبت کنم می ترسم.
36. ناگهان بدون هیچ دلیلی قلبم شروع به تند زدن می کند.
37.نگرانم که ناگهان بترسم بدون آینکه دلیلی برای ترس وجود داشته باشد.
38.خودم را دوست دارم.
39.از این که در جاهای کوچک و بسته باشن می ترسم. (مثل تونل ها یا اتاق های کوچک)
40.مجبور هستم بعضی کارها را به طور تکراری انجام دهم( مثل شستن دستهایم یا تمیز کردن یا قراردادن چیزها به ترنیب خاص).
41.افکار یا تصاویر احمقانه در ذهنم مرا آزار می دهد.
42. باید بعضی کارها را دقیقا به شیوه ای درست انجام دهم تا اتفاق بدی نیافتد[ نیفتد].
43.به کارها و موفقیت های مدرسه ام افتخار می کنم.
44. اگر مجبور شوم در طول شب از خانه دور باشم احساس ترس می کنم.
45.آیا چیز دیگری هست که واقعا شما از آن می ترسید؟ آری / خیر
لطفا بنویسی که از چه چیزی دیگری می ترسید.
چند وقت به چند وقت از این چیزها می ترسید؟
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس نیازمند ویرایش است، برخی توسط این سایت انجام شده ولی گویه هایی چون  3 –مراد دلشوره است- ، 4 -احساس ترس با ترس تفاوت دارد- ، 17، 24 – مراد احساس سستی و ضعف است- نیازمند بازنگری زیاد هستند. بنابر مواردی که نمونه آورده شد، شاید هنجاریابی برگردان دیگر این ابزار یافته هایی متفاوت به دست دهد.
این مقیاس توسط: موسوی، مرادی، فرزاد، مهدوی و اسپنس 2007 به فارسی برگردان شده است.
برای آگاهی از ویژگی های روان سنجی مقیاس به این نشانی مراجعه کنید.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.scaswebsite.com/1_1_.html
نمره گذاری
هرگز، گاه گاهی، غالبا، همیشه
منبع برای آگاهی بیشتر
Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004). A parent report measure of children's anxiety. Behaviour Research and Therapy. 42 (7)‚ 813-839
Spence. S.H.‚ (1997). Structure of Anxiety Symptoms Among Children: A Confirmatory Factor-Analytic Study. J Abnorm Psych 106(2): 280-297.
Spence‚ S.H.‚ Rapee‚ R.‚ McDonald‚ C.‚ & Ingram‚ M. (2001). The structure of anxiety symptoms among preschoolers. Behaviour Research and Therapy‚ 39‚ 1293 - 1316.
Spence. S.H‚ Barrett. P.M‚ Turner. C.M. (2003).Psychometric Properties of the Spence Children's Anxiety Scale with Young Adolescents. J Anxiety Disord 17(6): 605-625.
Mousavi‚ R.‚ Moradi‚ A.R.‚ Farzad‚ V.‚ Mahdavi‚ E.‚ Spence‚ S.‚ (2007)‚ Psychometric Properties of the Spence Children's Anxiety Scale with an Iranian Sample‚ International psychology journal‚ 1(1)‚ 1-16.
موسوی. رقیه، موسوی. سید سجاد، محمودی قرایی، جواد و اکبری زردخانه. سعید،. (1387). ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختالالت اضطرابی درکودکان و نوجوانان. مجله علمی پژوهشی د‌انشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال ششم‌‌ ‌‌شماره 2‌‌ ؛‌‌147‌‌-‌‌154‌‌‌
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.