مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین
موسوی، مرادی، فرزاد، مهدوی و اسپنس 2007
Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) - Parent Version
Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004)
1.     کودک من درباره همه چیز نگران است.
2.     کودک من از تاریکی می ترسد.
3.     هر موقع کودک من مشکلی دارد احساس عجیبی در دلش پیدا می کند.
4.     کودک من احساس ترس می کند.
5.     کودک من از تنها ماندن در خانه احساس ترس می کند.
6.     کودک من از امتحان دادن می ترسد.
7.     کودک من موقعی که مجبور است از حمام یا توالت عمومی استفاده کند، می ترسد.
8.     کودک من زمانی که از من یا ما دور می شود، نگران می گردد [می شود].
9.     کودک من می ترسد رفتارش به گونه ای باشد که مردم مسخره اش کنند.
10. کودک من نگران است که کارهای مدرسه اش را بد انجام بدهد [دهد].
11.کودک من نگران است که اتفاق بدی برای یکی از اعضای خانواده بیافتد [بیفتد].
12.کودک من احساس می کند که انگار نمی تواند نفس بکشد بدون آن که دلیلی وجود داشته باشد.
13. کودک من مجبور است همه چیز را به طور دائم کنترل کند که درست انجام داده باشد. (برای مثال چراغ را خاموش و یا در را بسته باشد.)
14.کودک من از تنها خوابیدن می ترسد.
15.کودک من سختش است که صبح ها به مدرسه برود چون اعصابش ناراحت است و احساس ترس می کند.
16.کودک من از سگ می ترسد.
17.به نظر نمی رسد که افکار بد و بچگانه از سر کودک من بیرون بیاید.
18. کودک من وقتی که مشکلی دارد، از این که قلبش تند می زند، شکایت می کند.
19.کودک من ناگهان بدون هیچ دلیلی شروع به لرزش می کند.
20.کودک من نگران است که اتفاق بدی برایش بیافتد [بیفتد].
21.کودک من از رفتن به دکتر یا دندانپزشک می ترسد.
22.کودک من هر موقع مشکلی داشته باشد، احساس بی ثباتی می کندو
23.کودک من از مکان های مرتفع، جاهای بلند و ارتفاعات (برای مثال بالای صخره) می ترسد.
24.کودک من مجبور است افکار خاصی بکند ( مثل اعداد یا کلمات) تا از اتفاق های بد جلوگیری کند.
25.کودک من از مسافرت با ماشین یا قطار یا اتوبوس می ترسد.
26.کودک من نگران است که دیگران راجع به او چه فکر می کنند.
27.کودک من از جاهای شلوغ می ترسد. (مانند مراکز خرید، سینام، اتوبوس، زمین بازی)
28. کودک من ناگهان بدون دلیل احساس ترس می کند.
29.کودک من از عنکبوت یا حشرات می ترسد.
30.کودک من به هیچ دلیلی احساس غش و سرگیجه می کند.
31.کودک من از صحبت کردن در کلاس درس و مقابل سایر دانش آموزان می ترسد.
32.کودک من از این که قلبش به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیلی شروع به تپش می کند، شکایت دارد.
33.کودک من نگران است که احساس ترس بکند بدون آن که هیچ دلیل وجود داشته باشد.
34.کودک من از این که در جاهای کوچک و بسته باشد، می ترسد. (مثل تونل ها یا اتاق های کوچک)
35.کودک من احساس اجبار می کند که بعضی کارها را به طور تکراری انجام دهد. ( مثل شستن دست هایش و یا تمیز کردن یا قرار دادن چیزها به ترتیب خاص)
36.افکار یا تصاویر بچگانه در ذهن کودک من او را آزار می دهد.
37.کودک من احساس اجبار می کند چیزهایی را به شیوه ای کاملا درست انجام دهد تا اتفاق بدی برایش نیافتد [نیفتد].
38.کودک من اگر مجبور شود در طول شب از خانه دور شود، احساس ترس می کند.
39. ایا چیز دیگری هست که بچه شما از آن بترسد؟ ( لطفا بنویسید که آن چیست و هر چند وقت یکبار از آن می ترسد؟)
 
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس نیازمند ویرایش است، برخی توسط این سایت انجام شده ولی گویه هایی چون 18، 19، 24 نیازمند بازنگری زیاد هستند.
این مقیاس توسط: موسوی، مرادی، فرزاد، مهدوی و اسپنس 2007 به فارسی برگردان شده است.
برای آگاهی از ویژگی های روان سنجی مقیاس به این نشانی مراجعه کنید.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.scaswebsite.com/1_1_.html
نمره گذاری
هرگز، گاه گاهی، غالبا، همیشه
منبع برای آگاهی بیشتر
Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004). A parent report measure of children's anxiety. Behaviour Research and Therapy. 42 (7)‚ 813-839
Spence. S.H.‚ (1997). Structure of Anxiety Symptoms Among Children: A Confirmatory Factor-Analytic Study. J Abnorm Psych 106(2): 280-297.
Spence‚ S.H.‚ Rapee‚ R.‚ McDonald‚ C.‚ & Ingram‚ M. (2001). The structure of anxiety symptoms among preschoolers. Behaviour Research and Therapy‚ 39‚ 1293 - 1316.
Spence. S.H‚ Barrett. P.M‚ Turner. C.M. (2003).Psychometric Properties of the Spence Children's Anxiety Scale with Young Adolescents. J Anxiety Disord 17(6): 605-625.
Mousavi‚ R.‚ Moradi‚ A.R.‚ Farzad‚ V.‚ Mahdavi‚ E.‚ Spence‚ S.‚ (2007)‚ Psychometric Properties of the Spence Children's Anxiety Scale with an Iranian Sample‚ International psychology journal‚ 1(1)‚ 1-16.
موسوي. رقيه، موسوي. سيد سجاد، محمودي قرايي، جواد و اکبري زردخانه. سعيد،. (1387). ابزارهاي ارزيابي و تشخيص اختالالات اضطرابي درکودکان و نوجوانان. مجله علمي پژوهشي د‌انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، سال ششم‌‌ ‌‌شماره 2‌‌ ؛‌‌147‌‌-‌‌154‌‌‌
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.