مقیاس اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان

مقیاس اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان
عباس موسوی، احمد خسروی، زهرا بذرافشان و احمد رضا اقتصادی
World Health Organization‚ (2003)
بخش الف
1.     پس از انجام قسمت های چالش انگیز یک طرح یا برنامه ، برای اتمام جزئیات نهایی آن چقدر دچار مشکل می شوید؟
2.     چقدر برای انجام کارها یا تکالیفی که نیازمند نظم و سازماندهی هستند، دچار مشکل می شوید؟
3.     برای به یاد آوردن قرار ملاقات ها یا تعهدات و وظایفتان چقدر دچار مشکل می شوید؟
4.     وقتی باید کاری انجام دهید که نیازمند تفکر زیاد است، چقدر از انجام آن کار خودداری می کنید یا انجام آن را به تاخیر می اندازید؟
5.     وقتی مجبورید برای مدتی طولانی یک جا بنشینید، چقدر سرجایتان تکان می خورید( وول می خورید) یا با دست و پایتان بازی می کنید؟
6.     چقدر احساس می کنید بیش از حد فعالید و مجبورید کاری انجام دهید؛ گویی عاملی شما را به حرکت وا می دارد؟
بخش ب
7.     وقتی کاری کسل کننده یا دشوار انجام می دهید، چقدر مرتکب اشتباهاتی می شوید که ناشی از بی دقتی است؟
8.     هنگام انجام یک کار کسل کننده و تکراری، چقدر برای متمرکز کردن حواستان دچار مشکل می شوید؟
9.     وقتی شخصی مستقیما با شما صحبت می کند، چقدر برای تمرکز کردن روی آنچه به شما می گوید دچار مشکل می شوید؟
10.در خانه یا محل کار، چقدر در به یاد آوردن محل قرار دادن شئ یا در پیدا کردن آن دچار مشکل می شوید؟
11.چقدر فعالیت ها یا سر و صداهای اطراف حواستان را پرت می کند؟
12.در جلسات یا یا دیگر موقعیت هایی که لازم است مدتی را به صورت نشسته بمانید، چقدر صندلیتان را ترک می کنید؟
13.هر چند وقت یک بار، احساس بی قراری و بی تابی می کنید؟
14.در اوقات فراغت، چقدر استراحت کردن و آرامش داشتن برایتان مشکل است؟
15.هنگامی که در یک مجلس یا جمعی هستید، چقدر احساس می کنید بیش از حد حرف می زنید؟
16.هنگام گفتگو با دیگران، چقدر جملات آنها را کامل می کنید قبل از این که خودشان حرفشان را تمام کنند؟
17.در مواقعی که حفظ نوبت ضروری است، چقدر منتظر ماندن برایتان مشکل است؟
18.هنگامی که دیگران مشغول انجام کاری هستند، چقدر مزاحم کار آنها می شوید؟
 
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس برپایه DSM-IV-TR  پدید آمده است.
این مقیاس توسط عباس موسوی، احمد خسروی، زهرا بذرافشان و احمد رضا اقتصادی به فارسی برگردان شده است.
All rights reserved. Based on the Composite International Diagnostic Interview © 2001 World Health Organization. All rights reserved. Used with permission. Requests for permission to reproduce or translate —whether for sale or fornoncommercial distribution—should be addressed to Professor Ronald Kessler‚ PhD‚ Department of Health CarePolicy‚ Harvard Medical School‚ (fax: +011 617-432-3588; email: ronkadm@hcp.med.harvard.edu).
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php
نمره گذاری
هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب، تقریبا همیشه
منبع برای آگاهی بیشتر
1. Schweitzer JB‚ et al. Med Clin North Am. 2001; 85(3):10-11‚ 757-777.
2. Barkley RA. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. 2nd ed. 1998.
3. Biederman J‚ et al. Am J Psychiatry.1993;150:1792-1798.
4. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders‚ Fourth Edition‚ Text Revision. Washington‚ DC‚ American Psychiatric Association. 2000: 85-93.