پرسشنامه انگیزه ورزش

پرسشنامه انگیزه ورزش
برگردان محمد ملکی، 1390
Markland and Hardy‚ 1993  & Markland and Ingledew‚ 1997
مقیاس انگیزه برای ورزش
من شخصاَ ورزش می کنم ( و یا ممکن است ورزش کنم ) ....
1
1-     برای لاغر ماندن
2-     برای دوری از بیماری
3-     به خاطر اینکه احساس خوبی به من می دهد
4-     برای اینکه کمک می کند که جوانتر به نظر برسم
5-     برای نشان دادن ارزشهایم به دیگران
6-     چون مکانی جهت فکر کردن به مشکلاتم است
7-     برای داشتن بدنی سالم و تندرست
8-     برای افزایش قدرت
9-     چون از اینکه بدنم را به تلاش و کوشش وا می دارم لذت می برم
10-برای اینکه وقتم را با دوستانم بگذرانم
11-چون پزشکم ورزش کردن را به من توصیه کرده
12-چون تلاش برای پیروزی در فعالیت جسمانی را دوست دارم
13-برای فرز و چابک شدن
14-چون در راه رسیدن به اهدافم تلاش می کنم
15-برای کاهش وزن
16-برای پیشگیری از مشکلات بهداشتی
17-برای اینکه شادابی و سرزندگی را در ورزش کردن یافته ام
18-برای داشتن بدنی خوب
19-برای مقایسه توانایی هایم با دیگران
20- چون به کاهش نگرانی و فشار روحی کمک   می کند
21-چون می خواهم سالم و سلامت بمانم
22-برای افزایش استقامت بدنم
23-چون دریافته ام که ورزش خودش ارضا کننده است
24-برای لذت بردن از جنبه های اجتماعی ورزش کردن
25-برای محافظت از بیماری ای که به طور ارثی در خانواده ام شایع است
26-به خاطر اینکه از رقابت کردن لذت می برم
27-برای حفظ انعطاف پذیری بدنم
28-برای اینکه جسارت روبرو شدن با مشکلات شخصی ام را به من می دهد
29-برای کمک به کنترل وزنم
30-برای دوری از بیماری قلبی
31-برای احیای مجدد قوای روحی و روانی ام
32-برای بهتر کردن ظاهر بدنی ام
33-برای کسب پذیرش اجتماعی جهت نیل به اهدافم
34-برای کمک به کنترل فشار روانی
35-برای احساس تندرستی بیشتر
36-برای قویتر شدن
37-برای لذت از تجربه ورزش کردن
38-برای خوشی حاصل از فعال بودن همراه دیگر افراد
39-برای کمک به بهبودی پس از اسیب دیدگی / بیماری 
40-زیرا من از رقابت اجتماعی لذت می برم
41-برای منعطف شدن / ماندن
42-برای بهبود مهارتهای شخصی
43-چون ورزش به من کمک می کند تا کالری هایم را بسوزانم
44-برای اینکه جذابتر به نظر برسم
45-برای بدست اوردن چیزهایی که دیگران از ان ناتوانند
46-برای رهایی از تنش و فشار عصبی
47-برای افزایش توده عضلانی ام 
48-چون احساس می کنم بهترین اوقاتم در زمان ورزش کردن است
49-برای یافتن دوستان جدید
50-چون من خوشی فعالیت جسمانی را دریافته ام خصوصاً زمانی که رقابت در میان باشد
51-برای ارزیابی خودم در برابر هنجارهای شخصیتی
 
شرح سایت روان سنجی: ابزار سنجش انگیزه دارای 14 خرده مقیاس است."مارکلند" نسخه فارسی را از آن "محمد ملکی" از دانشگاه کردستان می داند. کوشش برای دستیابی به آگاهی های بیشتر از نسخه فارسی سودمند نبود.
خرده مقیاس ها: مدیریت تنش، باززیست، خشنودی، چالش، بازشناسی اجتماعی، وابستگی، هم آوری، فشار بهداشتی، پرهیز از بیماری، سلامت مثبت، مدیریت وزن، ظاهر، توانایی، و چابکی
به نظر می رسد بازنگری در نسخه فارسی لازم است.
مقیاس "انگیزه" توسط "محبی و محمدی، 1390" در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
خرده مقیاس ها و اعتبار در نسخه انگلیسی
Motives Section: Subscales (alpha)
Stress management (0.916)‚ Revitalization (0.832)‚ Enjoyment (0.899)‚ Challenge (0.857)‚ Social recognition (0.878)‚ Affiliation (0.91)‚ Competition (0.954)‚ Health pressures (0.686)‚ Ill-health avoidance (0.901)‚ Positive health (0.877)‚ Weight management (0.914)‚ Appearance (0.859)‚ Strength (0.864)‚ and Nimbleness (0.899)
نمره گذاری:
هرگز، شاید، به ندرت،گاهی اوقات، بیشتر اوقات، کاملاَ درست
"مارکلند" می نویسد که گویه ها و نمره گذاری با نسخه انگلیسی یگسان است. آنچه در زیر آمده مربوط به نسخه انگلیسی است.
Motives Section: Stress management (items 6‚ 20‚ 34‚ 46)‚ Revitalization (items 3‚ 17‚ 31)‚ Enjoyment (items 9‚ 23‚ 37‚ 48)‚ Challenge (items 14‚ 28‚ 42‚ 51)‚ Social recognition (items 5‚ 19‚ 33‚ 45)‚ Affiliation (items 10‚ 24‚ 38‚ 49)‚ Competition (items 12‚ 26‚ 40‚ 50)‚ Health pressures (items 11‚ 25‚ 39)‚ Ill-health avoidance (items 2‚ 16‚ 30)‚ Positive health (items 7‚ 21‚ 35)‚ Weight management (items 1‚ 15‚ 29‚ 43)‚ Appearance (items 4‚ 18‚ 32‚ 44)‚ Strength (items 8‚ 22‚ 36‚ 47)‚ and Nimbleness (items 13‚ 27‚ 41)
چگونگی دستیابی
منبع و ماخذ برای آگاهی بیشتر
 
Ingledew‚ D.K.‚ Hardy‚ L. and de Sousa‚ K. (1995). Body shape dissatisfaction and exercise motivations. Journal of Sports Sciences‚ 13‚ 60. abstract
 
Ingledew‚ D.K. & Markland‚ D. (2008). The role of motives in exercise participation. Psychology and Health‚ 23‚ 807-828. abstract full text (pdf) For personal use only
 
Ingledew‚ D.K.‚ Markland‚ D.‚ & Ferguson‚ E. (2009). Three levels of exercise motivation. Applied Psychology: Health and Wellbeing‚ 1‚ 336-355. abstract full text (pdf) For personal use only
 
Ingledew‚ D.K.I.‚ Markland‚ D. and Medley‚ A. (1998). Exercise motives and Stages of Change.Journal of Health Psychology‚ 3‚ 477-489. abstract full text (pdf) For personal use only
 
Ingledew‚ D.K.‚ Markland‚ D.‚ & Strömmer‚ S.S. (2013). Elucidating the Roles of Motives and Gains in Exercise Participation. Sport‚ Exercise & Performance Psychology‚ 3‚ 116-131. abstractfull text (pdf) For personal use only
 
Ingledew‚ D.K. & Sullivan‚ G. (2002). Effects of body mass and body image on exercise motives in adolescence. Psychology of Sport and Exercise‚ 3‚ 323-338. abstract full text (pdf) For personal use only
 
Markland‚ D. (1999). Internally informational versus internally controlling exercise motives and exercise enjoyment: The mediating role of self-determination. In P. Parisi‚ F. Pigozzi‚ & G. Prinzi (Eds.) Sport Science '99 in Europe. Proceedings of the 4th Annual Congress of the European College of Sport Science. Rome: University Institute of Motor Sciences. abstract
 
Markland‚ D. and Hardy‚ L. (1993). The Exercise Motivations Inventory: Preliminary development and validity of a measure of individuals' reasons for participation in regular physical exercise.Personality & Individual Differences‚ 15‚ 289-296. abstract full text (pdf) For personal use only
 
Markland‚ D. & Ingledew‚ D.K. (1997). The measurement of exercise motives: Factorial validity and invariance across gender of a revised Exercise Motivations Inventory. British Journal of Health Psychology‚ 2‚ 361-376. abstract full text (pdf) For personal use only
 
Markland‚ D.‚ Ingledew‚ D.K.‚ Hardy‚ L. and Grant‚ L. (1992). A comparison of the exercise motivations of aerobics participants and weight-watcher exercisers. Journal of Sports Sciences‚ 10‚ 609-610. abstract
 محبی، شیرین و سردار محمدی، 1390، انگیزه دانشجویان تربیت بدنی از شرکت در فعالیتهای ورزشی و ورزش، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.