توصیف جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی
برگردان دکتر علی عسگری
THE Organizational Climate Description for Elementary Schools (OCDQ-RE)
Hoy et al‚ 1998
راهنمایی: جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است.
در این مدرسه
1.     معلمان کار خود را با شور و شوق، نشاط و لذت انجام می دهند.
2.     صمیمی ترین دوست معلمان، دیگر معلمان مدرسه هستند.
3.     جلساتی که تشکیل می شود، بی فایده است.
4.     مدیر مدرسه از هر راهی برای کمک به معلمان استفاده می کند.
5.     قوانین مدرسه با مشت آهنین اعمال می شود.
6.     معلمان بعد از زنگ آخر، بلافاصله و بدون معطلی مدرسه را ترک می کنند.
7.     معلمان یکدیگر را به بازدیدهای خانوادگی دعوت می کنند.
8.     همیشه گروه اندکی از معلمان به مخالفت با اکثریت می پردازند.
9.     مدیر مدرسه از انتقادات سازنده استقبال می کند.
10.مدیر مدرسه هر روز صبح دفتر حضور و غیاب معلمان را چک می کند.
11.وظایف و کارهای روزمره (روتین)، مانع امر تدریس می شود.
12.بیشتر معلمان در اینجا، از اشتباهات و خطاهای همکارانشان می گذرند.
13.معلمان از سوابق خانوادگی یکدیگر خبر دارند.
14.معلمان ناراضی (نا همساز) تحت فشار دیگران معلمان قرار می گیرند.
15.مدیر مدرسه انتقاد از معلمان را با دلیل بیان می کند.
16.مدیر مدرسه به پیشنهادات معلمان گوش می دهد و آنها را می پذیرد.
17.مدیر مدرسه، کار معلمان را زمان بندی می کند.
18.معلمان با الزامات زیادی در انجمن های مدرسه روبرو هستند.
19.معلمان یکدیگر را حمایت و کمک می کنند.
20.معلمان در زنگ تفریح به شوخی با یکدیگر می پردازند.
21.معلمان زمانی که در انجمن معلمان صحبت می کنند، آشفته می شوند.
22.مدیر مدرسه به دنبال رفاه شخصی معلمان است.
23.مدیر مدرسه با تمام معلمان یکسان رفتار می کند.
24.مدیر مدرسه، اشتباهات معلمان را اصلاح می کند.
25.کاغذ بازی های اداری در این مدرسه زیاد از حد است.
26.معلمان به مدرسه ای که در آن کار می کنند، افتخار می کنند.
27.معلمان هوای یکدیگر را دارند.
28.مدیر مدرسه از معلمان تعریف می کند.
29.مدیر مدرسه را به آسانی می توان درک کرد.
30.مدیر مدرسه به طور نزدیک فعالیت های معلمان در کلاس را چک می کند.
31.حمایت از معلمان، کاغذ بازی آنها را کاهش می دهد.
32.معلمان جدید به آسانی توسط همکاران، مورد پذیرش قرار می گیرند.
33.معلمان بر مبنای قانون با یکدیگر معاشرت می کنند.
34.مدیر مدرسه، معلمان را از نزدیک مورد نظارت قرار می دهد.
35.مدیر مدرسه، طرح درس معلمان را مورد بازبینی قرار می دهد.
36.معلمان تحت فشار کار زیاد قرار دارند.
37.معلمان معاشرت با یکدیگر در گروه های کوچک را ترجیح می دهند.
38.معلمان حمایت های اجتماعی شدیدی از همکاران خود به عمل می آورند.
39.مدیر مدرسه، مستبد است.
40.معلمان به صلاحیت های حرفه ای دیگر همکارانشان احترام می گذارند.
41.مدیر مدرسه، کوچک ترین فعالیت معلمان را زیر نظر قرار می دهد.
42.مدیر مدرسه به شیوه خود، قدردانی خودش از معلمان را نشان می دهد.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار به بررسی رفتار حمایتی، رفتار دستوری، رفتار محدود کننده، رفتار همکاری، رفتار دوستانه و رفتار  چشم پوشی می پردازد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و این برگردان دانش  خود را با دیگران سهیم شده اند.
خرده مقیاس ها و اعتبار: رفتار حمایتی، رفتار هدایت گرایانه، رفتار محدود کننده، رفتار دوستانه، رفتار خودمانی و رفتار رها کردن ( عسگری)
Supportive (.94)‚ Directive (.88)‚ Restrictive (.81)‚ Collegial (.87)‚ Intimate (.83)‚ and Disengaged (.78)
نمره گذاری:
1=به ندرت اتفاق می افتد، 2=گاهی اتفاق می افتد، 3=اغلب اتفاق می افتد، 4= بارها اتفاق می افتد
1="rarely occurs"‚ 2="sometimes occurs"‚ 3="often occurs"‚ and 4="very frequently occurs."
Reverse score items 6‚ 31‚ and 37
Supportive Behavior (S) =4+9+15+16+22+23+28+29+42
Directive Behavior (D) =5+10+17+24+30+34+35+39+41
Restrictive Behavior (R) =11+18+25+31+36
Collegial Behavior (C) =1+6+12+19+26+32+37+40
Intimate Behavior (Int) =2+7+13+20+27+33+38
Disengaged Behavior (Dis) =3+8+14+21
چگونگی دسترسی:
This instrument can be found at: http://www.waynekhoy.com/pdfs/ocdq-re.pdf
منبع و ماخذ:
http://www.waynekhoy.com
Hoy‚ W. K.‚ Tarter‚ C. J.‚ & Kottkamp‚ R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills‚ CA: Sage.
Hoy‚ W. K.‚ & Tarter‚ C. J. (1997). The road to open and healthy schools: A handbook for change‚ Elementary Edition. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.