توصیف جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی
برگردان دکتر علی عسگری
THE Organizational Climate Description for Middle Schools(OCDQ-RM)
Hoy & Sabo‚ 1998
راهنمایی : جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است.
1.     مدیر از معلمان تعریف و تمجید می کند.
2.     معلمان به یکدیگر سور می دهند.
3.     کار زیادی بر دوش معلمان است.
4.     کارهای روزمره معلمان با شغل شان تداخل دارد.
5.     معلمان بیشتر از حد معمول برای دانش آموزان خود وقت می گذارند و زحمت می کشند.
6.     معلمان متعهداند به دانش آموزان خود کمک کنند.
7.     معلمان در زمانهای غیر از مدرسه نیز به دانش آموزان کمک می کنند.
8.     معلمان در جلسات کارکنان، حرف یکدیگر را قطع می کنند.
9.     مدیریت مدرسه مستبدانه است. (مشت آهنین)
10.مدیر، استقلال و خودمختاری معلمان را تشویق و حمایت می کند.
11.مدیر از هیچ کمکی به معلمان دریغ نمی کند.
12.مدیر بعد از وقت مدرسه نیز برای کمک به معلمان در دسترس است.
13.معلمان، سایر اعضای مدرسه را به خانه خود دعوت می کنند.
14.معلمان به طور منظم با هم معاشرت خانوادگی دارند.
15.مدیر از انتقادات سازنده استفاده می کند.
16.معلمانی که مشکلات شخصی دارند، همکارانشان به آنها کمک می کنند.
17.معلمان بعد از زنگ آخر می مانند تا به دانش آموزان ضعیفی که نیاز به کمک دارند، به طور خصوصی درس دهند.
18.معلمان انجام فعالیت های فوق برنامه را که دانش آموزان از آن سود می برند را قبول می کنند.
19.مدیر به دنبال تامین رفاه معلمان است.
20.مدیر به دقت معلمان را زیر نظر دارد.
21.معلمان بلافاصله بعد از اتمام مدرسه (بعد از زنگ آخر) آنجا را ترک می کنند.
22.در اینجا بیشتر معلمان اشتباهات همکارانشان را می پذیرند.
23.معلمان با استفاده از گروه های فشار بر همکارانی که همرنگ جماعت نیستند، فشار وارد می کنند.
24.مدیر به پیشنهادات معلمان گوش می دهد و آنها را قبول می کند.
25.معلمان در مدرسه با هم روابط اجتماعی شادی دارند.
26.معلمان در جلسات مدرسه، بی هدف صحبت می کنند.
27.معلمان با دیگر کارمندان مدرسه با بی ادبی برخورد می کنند.
28.معلمان در جلسه معلمان به هم "متلک" می گویند.
29.معلمان، معلمان دیگری را که متفاوت هستند را مسخره می کنند.
30.معلمان به حرف یکدیگر گوش نمی دهند.
31.معلمان دوست دارند درباره دیگر کارمندان بدگویی و شایعات بی اساس بشنوند.
32.مدیر با همه معلمان به صورت یکسان رفتار می کند.
33.مدیر اشتباهات معلمان را تصحیح می کند.
34.معلمان حمایت اجتماعی نیرومندی از همکاران خود به عمل می آورند.
35.معلمان به رقابت های حرفه ای همکارانشان احترام می گذارند.
36.مدیر برای تقدیر از معلمان، فراتر از حد اختیارات خود عمل می کند.
37.مدیر به دقت زمان ورود معلمان را زیر نظر دارد.
38.مدیر بر تمام کارهای معلمان نظارت دارد.
39.تشریفات اداری در این مدرسه طاقت فرسا است.
40.معلمان یکدیگر را کمک و حمایت می کنند.
41.مدیر به دقت فعالیت های معلمان را چک می کند.
42.محول کردن وظایف غیر آموزشی به معلمان خیلی بالا است.
43.تعاملات بین معلمان، حالت همیاری و همکاری دارد.
44.مدیر نظرات پیشنهادی معلمان را می پذیرد و اجرا می کند.
45.معلمان به این نکته توجه می کنند که معلمان با یکدیگر دوست باشند.
46.کمک های بیشتر برای دانش آموزانی که نیاز به کمک دارند فراهم می باشد.
47.معلمان به صورت داوطلبانه، فعالیت های فوق برنامۀ مدرسه را می پذیرند.
48.معلمان بعد از مدرسه زمانی را صرف دانش آموزانی می کنند که مشکلات شخصی دارند.
49.مدیر با سخت کوشی اش خود را سرمشق دیگران قرار می دهد.
50.معلمان بایکدیگر مؤدبانه برخورد می کنند.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار به بررسی رفتار حمایتی، رفتار دستوری، رفتار محدود کننده، رفتار همکاری، رفتار دوستانه و رفتار چشم پوشی می پردازد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و برگردان آن کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
خرده مقیاس ها و اعتبار:
Supportive (.96)‚ Directive (.88)‚ Restrictive (.89)‚ Collegial (.90)‚ Committed (.93) and Disengaged (.87)
نمره گذاری:
1=به ندرت اتفاق می افتد، 2=گاهی اتفاق می افتد، 3=اغلب اتفاق می افتد، 4= بارها اتفاق می افتد
1="rarely occurs"‚ 2="sometimes occurs"‚ 3="often occurs"‚ and 4="very frequently occurs."
Reverse score items 21‚ 50
Supportive Behavior (Sup) =1+10+11+12+15+19+24+32+36+44+49
Committed Behavior (Com) =5+6+7+17+18+21+46+47+48
Directive Behavior (Dir) =9+20+33+37+38+41
Collegial Behavior (Col) =2+13+14+16+22+25+34+35+40+43+45
Disengaged Behavior (Dis) =8+23+26+27+28+29+30+31+50
Restrictive Behavior (Res) =3+4+39+42
چگونگی دسترسی:
This instrument can be found at: http://www.waynekhoy.com/pdfs/ocdq-rm.pdf   
منبع و ماخذ:
http://www.waynekhoy.com
Hoy‚ W. K. & Sabo‚ D. (1998). Quality Middle Schools: Open and Healthy. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
Hoy‚ W. K.‚ & Tarter‚ C. J. (1997). The road to open and healthy schools: A handbook for change‚ Elementary Edition. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.