توصیف جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه
برگردان دکتر علی عسگری
THE Organizational Climate Description for Secondary Schools (OCDQ-RS)
Hoy et al.‚ 1991
در این مدرسه
1.     در این مدرسه اخلاق معلمان آزار دهنده است.
2.     معلمان به کمیته های تخصصی زیادی نیاز دارند.
3.     معلمان بعد از مدرسه زمانی را صرف دانش آموزانی می کنند که مشکلات شخصی دارند.
4.     معلمان به مدرسۀ خود می بالند. (افتخار می کنند که در این مدرسه کار می کنند)
5.     مدیر با سخت کوشی اش خود را سرمشق دیگران قرار می دهد.
6.     مدیر از معلمان تعریف و تمجید می کند.
7.     جلسات معلمان با مدیر، تحت الشعاع مدیر قرار دارد.
8.     وظایف روزمره، مزاحم کار تدریس می شود.
9.     معلمان در جلسات کارکنان، حرف یکدیگر را قطع می کنند.
10.نحوه اداره و کنترل دانش آموزان بر سیاست مدرسه تاثیر می گذارد.
11.معلمان با دانش آموزان مهربان و صمیمی هستند.
12.مدیریت مدرسه مستبدانه است. (مشت آهنین)
13.مدیر بر تمام کارهای معلمان نظارت دارد.
14.صمیمی ترین دوستان معلم ها، دیگر معلمان این مدرسه هستند.
15.تشریفات اداری در این مدرسه طاقت فرسا است.
16.معلمان یکدیگر را کمک و حمایت می کنند.
17.شاگردان مشکلاتشان را با دلایل منطقی حل می کنند.
18.مدیر به دقت فعالیت های معلمان را مورد بررسی قرار می دهد.
19.مدیر مدرسه مستبد است.
20.معلم ها از روحیه بالایی برخوردارند.
21.معلم ها از وضعیت خانوادگی دیگر اعضاء مدرسه اطلاع دارند.
22.محول کردن وظایف غیر آموزشی به معلمان خیلی بالا است.
23.مدیر از هیچ کمکی به معلمان دریغ نمی کند.
24.مدیر دلایل انتقادش از معلم ها را توضیح می دهد.
25.مدیر بعد از زنگ آخر برای کمک به معلمانی که احتیاج به کمک دارند در مدرسه می ماند.
26.معلمان، سایر اعضای مدرسه را به خانه خود دعوت می کنند.
27.معلمان به طور منظم با هم معاشرت خانوادگی دارند.
28.معلمان واقعاً از کار در اینجا لذت می برند.
29.مدیر از انتقادات سازنده استقبال می کند.
30.مدیر به دنبال تأمین رفاه معلمان است.
31.مدیر به دقت معلمان را زیر نظر دارد.
32.مدیر بیشتر از اینکه گوش دهد صحبت می کند.
33.به دانش آموزان اعتماد می شود تا بدون نظارت بر آنها به صورت گروهی کار کنند.
34.معلمان به رقابت های حرفه ای همکارانشان احترام می گذارند.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار به بررسی رفتار حمایتی، رفتار دستوری، رفتار متعهدانه، رفتار مداخله جویانه و رفتار دوستانه  می پردازد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
خرده مقیاس ها و اعتبار:
Supportive (.91)‚ Directive (.87)‚ Engaged (.85)‚ Frustrated (.85)‚ and Intimate (.71).
نمره گذاری:
1="rarely occurs"‚ 2="sometimes occurs"‚ 3="often occurs"‚ and 4="very frequently occurs."
Supportive Behavior (S) = 5+6+23+24+25+29+30
Directive Behavior (D) = 7+12+13+18+19+31+32
Engaged Behavior (E) =3+4+10+11+16+17+20+28+33+34
Frustrated Behavior (F) =1+2+8+9+15+22
Intimate Behavior (Int) =14+21+26+27
Standardized Scores = [100(Items mean- mean)/ std] +500
 
چگونگی دسترسی:
This instrument can be found at: http://www.waynekhoy.com/pdfs/ocdq-rs.pdf  
منبع و ماخذ:
http://www.waynekhoy.com
Hoy‚ W. K.‚ Tarter‚ C. J.‚ & Kottkamp‚ R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills‚ CA: Sage.
Hoy‚ W. K.‚ & Tarter‚ C. J. (1997). The road to open and healthy schools: A handbook for change‚ Elementary Edition. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.