شاخص جو سازمانی

شاخص جو سازمانی
برگردان علی عسگری
Organizational Climate Index(OCI)
Hoy‚ 2003
راهنمایی: جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است.
1.     مدیر تمام جنبه های یک موضوع را در نظر می گیرد و می پذیرد که نظرات دیگری نیز وجود دارد.
2.     تعداد کمی از والدین دهن دریده می توانند سیاست مدرسه را تغییر دهند.
3.     مدیر با تمام اعضای مدرسه یکسان رفتار می کند.
4.     محیط یادگیری در اینجا منظم و جدی است.
5.     مدیر مهربان و خوش برخورد است.
6.     انتخاب انجمن اولیا و مربیان، تحت نفوذ و قدرت هیئت مدیره مدرسه است.
7.     مدرسه استانداردهای بالایی را برای عملکرد تحصیلی قرارداده است.
8.     معلم ها همدیگر را کمک و حمایت می کنند.
9.     مدیر به فشارهای والدین پاسخ مثبت است.
10.مدیر به اعضای مدرسه نشان می دهد که چه انتظاراتی از آنها می رود.
11.دانش آموزان به کسانی که نمره ی خوب می گیرند احترام می گذارند.
12.معلمان احساس می کنند که از طرف جامعه تحت فشار هستند.
13.مدیر از استانداردهای مشخص عملکرد حمایت می کند.
14.معلمان معتقدند که دانش آموزان آنها توانایی رسیدن به تحصیلات دانشگاهی را دارند.
15.دانش آموزان برای بدست آوردن نمره ی خوب، به دنبال تکالیف بیشتر هستند.
16.والدین برای حفظ استانداردهای بالا، مدرسه را تحت فشار قرار می دهند.
17.دانش آموزان برای بهبود و ارتقاء کارهای قبلی خود، سخت تلاش می کنند.
18.معلمان با اشتیاق کارشان را انجام می دهند.
19.موفقیت های تحصیلی دیده می شود و توسط مدرسه مورد قدردانی قرار می گیرد.
20.مدیر پیشنهادات معلمان را اجرایی می کند.
21.21.معلمان به رقابت های حرفه ای همکارانشان احترام می گذارند.
22.والدین برای پیشرفت، مدرسه را تحت فشار قرار می دهند.
23.تعاملات بین معلمان، حالت همیاری و همکاری دارد.
24.دانش آموزان می توانند به اهدافی که از قبل برایشان مشخص شده دست یابند.
25.معلمان این مدرسه به طور حرفه ای قضاوت می کنند.
26.مدرسه در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر است.
27.مدیر خواهان تغییرات است.
28.معلمان بیشتر از شرح وظایفشان با دانش آموزان کار می کنند.
29.معلمان حمایت اجتماعی نیرومندی از همکاران خود به عمل می آورند.
30.معلمان به دانش آموزانشان متعهد هستند.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار در چهار زمینه جو سازمانی مدرسه را می سنجد: رهبری و راهبری مدرسه، رفتارهای حرفه ای معلمان، فشار و پیگیری پیشرفت تحصیلی و آسیب های سازمانی.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
 
خرده مقیاس ها و اعتبار نسخه انگلیسی
Collegial Principal Behavior (.94)‚ Professional Teacher Behavior (.88)‚ Achievement Press (.92)‚ and Institutional Vulnerability (.87)
نمره گذاری میانگین و انحراف معیار ( نسخه انگلیسی) هر خرده مقیاس را در منبع ببینید. گویه های 4، 14 و 30 در محاسبه وارد نمی شوند.
1=به ندرت اتفاق می افتد، 2=گاهی اتفاق می افتد، 3=اغلب اتفاق می افتد، 4= بارها اتفاق می افتد
1= Rarely
Occurs‚ 2= Sometimes Occurs‚ 3= Often
Occurs‚ 4= Very
Frequently Occurs
Collegial Leadership (CL) = 1+3+5+10+13+20+27
Professional Teacher Behavior (PTB) = 8+18+21+23+ 25+28+29
Achievement Press (AP) = 7+11+15+16+17+19+22+24
Institutional Vulnerability (IV) = 2+6+9+12+26
Standard score= [100X (items mean – Scale mean)/ std] +500
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.waynekhoy.com/pdfs/oci.pdf  
منبع و ماخذ
Hoy‚ W. K.‚ Smith‚ P. A.‚ and Sweetland‚ S. R. (2002). The development of the organizational climate index for high schools: Its measure and relationship to faculty trust. The High School Journal‚ 86‚ 38-49.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.