مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا
برگردان دکتر علی عسگری
Teacher Efficacy Scale
Bandura‚ 1997 (unpublished)
کارآمدی برای تأثیر در تصمیم گیری
1. شما چه میزان می توانید بر تصمیمی که در مدرسه گرفته می شود، تأثیر بگذارید؟
2. شما در مدرسه به چه میزان می توانید آزادانه نظر خود را در مورد مطلبی بیان کنید؟
کارآمدی برای تأثیر در منابع مدرسه
3. شما در مدرسه به چه میزان می توانید برای به دست آوردن وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی که نیاز دارید اقدام کنید؟
خودکارآمدی آموزشی
4. شما در مدرسه به چه میزان می توانید در سازمان دادن کلاس ها تأثیر بگذارید؟
5. شما به چه میزان می توانید از پس دانش آموزان مشکل دار برآیید؟
6. شما به چه میزان می توانید فراگیری دانش آموزان را افزایش دهید، در حالی که هیچ حمایتی از طرف خانواده ها صورت نمی گیرد؟
7. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام تکالیف درسی مشکل وا دارید؟
8 . شما به چه میزان می توانید حافظۀ دانش آموزان را در مورد مطالبی که قبلاً درس داده اید، افزایش دهید؟
9. شما به چه میزان می توانید در دانش آموزانی که علاقه کمی به انجام فعالیت های کلاسی دارند، ایجاد انگیزه کنید؟
10. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام فعالیت های گروهی ترغیب کنید؟
11. شما به چه میزان می توانید بر تأثیر شرایط نامطلوب جامعه که بر یادگیری دانش آموزان تأثیر می گذارند، غلبه کنید؟
12. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام تکالیف خانگی وا دارید؟
خودکارآمدی انضباطی
13. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به پیروی از قوانین کلاس وا دارید؟
14. شما به چه میزان می توانید رفتار مخل دانش آموزان در کلاس را تحت کنترل در آورید؟
15. شما به چه میزان می توانید از بروز رفتار های مشکل زا در محیط مدرسه جلوگیری کنید؟
کارآمدی برای جلب مشارکت والدین
16. شما به چه میزان می توانید والدین را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
17. شما به چه میزان می توانید به والدین کمک کنید تا به بچه هایشان کمک کنند تا عملکرد خوبی در مدرسه داشته باشند؟
18. شما به چه میزان می توانید کمک کنید که والدین برای آمدن به مدرسه احساس خوبی داشته باشند؟
کارآمدی برای جلب مشارکت اجتماعی
19. شما به چه میزان می توانید انجمن اولیا و مربیان را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
20. شما به چه میزان می توانید مساجد را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
21. شما به چه میزان می توانید تجار و سرمایه گذاران را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
22. شما به چه میزان می توانید دانشکده ها و دانشگاه های شهر را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
کارآمدی برای خلق یک فضای مثبت در مدرسه
23. شما به چه میزان می توانید مدرسه را به یک جای امن، تبدیل کنید؟
24. شما به چه میزان می توانید مدرسه را به یک مکانی که دانش آموزان از آمدن به آن لذت ببرند، تبدیل کنید؟
25. شما به چه میزان می توانید اعتماد دانش آموزان نسبت به معلمان را جلب کنید؟
26. شما به چه میزان می توانید به مهارت های تدریس معلمان دیگر کمک کنید؟
27. شما به چه میزان می توانید تشریک مساعی میان معلمان و مدیر مدرسه را برای اثربخشی بیشتر مدرسه، افزایش دهید؟
28. شما به چه میزان می توانید افت تحصیلی دانش آموزان را کاهش دهید؟
29. شما به چه میزان می توانید غیبت دانش آموزان از مدرسه را کاهش دهید؟
30. شما به چه میزان می توانید این باور را در دانش آموزان ایجاد کنید که آنها می توانند تکالیف مدرسه را به خوبی انجام دهند؟
سایت روان سنجی: این مقیاس کوشش دارد نگاره ای چند وجهی از باورهای خودکارآمدی معلم – بدون آن که خیلی ویژه و یا محدودباشد- ارائه کند. این ابزار در پژوهش های زیادی به کار گرفته شده است. کارامدی نفوذ تصمیم گیری، کارامدی در منابع، کارآمدی انضباطی، کارآمدی در آموزش، کارآمدی در جلب والدین، کارآمدی در جلب مشارکت اجتماعی، و کارآمدی در ایجاد جو مثبت مدرسه خرده مقیاس های این ابزار هستند.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و این برگردان دانش  خود را با دیگران سهیم شده اند.
efficacy to influence decision making‚ efficacy to influence school resources‚ instructional efficacy‚ disciplinary efficacy‚ efficacy to enlist parental involvement‚ efficacy to enlist community involvement‚ and efficacy to cr‎eate a positive school climate
اعتبار: روشن نیست.
نمره گذاری
1= هیچ، 2=  خیلی کم، 3= تا حدودی، 4= به میزان قابل توجه، 5= به مقدار زیاد              
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at:http://anitawoolfolkhoy.com/instruments/
منابع برای آگاهی بیشتر
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.