مقیاس احساس کارآمدی معلم

مقیاس احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)
 
برگردان دکتر علی عسگری
Hoy‚ W.K. & Woolfolk‚ A.E. (1993)
1.     میزان یادگیری دانش آموزان، در درجه اول به سابقۀ خانوادگی آنها بر می گردد.
2.     اگر دانش آموزان در خانه انضباطی ندیده باشند، آنها احتمالاً هیچ انضباطی را نمی پذیرند.
3.     زمانی که واقعاً سعی و تلاش می کنم، می توانم اغلب دانش آموزان مشکل دار را به راه بیاورم.
4.     معلم در موفقیتی که می تواند به دست بیاورد بسیار محدود است، زیرا محیط خانه دانش آموز تأثیر زیادی در موفقیت او دارد.
5.     اگر والدین مایل باشند که کار بیشتری برای بچه های آنها انجام دهم، من می توانم فعالیت بیشتری انجام دهم.
6.     اگر یک دانش آموز نتواند مطالب درس قبل را به یاد بیاورد، من قادر خواهم بود که حافظه او را برای درس بعد تقویت کنم.
7.     اگر یک دانش آموز در کلاس من شروع به سر و صدا و اذیت کند، من مطمئن هستم که سریع می توانم راهی برای تغییر رفتار او پیدا کنم.
8.     اگر یکی از دانش آموزانم نتواند تکالیف کلاسی اش را انجام دهد، من قادر خواهم بود که میزان سختی و دشواری آن تکلیف را بررسی کنم.
9.     اگر واقعاً سعی و تلاش کنم، می توانم سر سخت ترین و یا بی انگیزه ترین دانش آموزان را به راه بیاورم.
10.وقتی عملکرد یک دانش آموز پایین می آید، یک معلم واقعاً کاری نمی تواند انجام دهد، زیرا انگیزه و عملکرد دانش دانش آموز به محیط خانه او بر می گردد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
Teaching Efficacy (TE) and Personal Efficacy (PE)
نمره گذاری:
1=کاملاً مخالفم، 2= مخالفم، 3= تا حدودی مخالفم، 4= تا حدودی موافقم، 5= موافقم، 6= کاملاً موافقم
برپایه نسخه انگلیسی، گویه های 3، 6، 7، 8، و 9 وارون نمره گذاری می شوند.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at:http://anitawoolfolkhoy.com/instruments/
منابع برای آگاهی بیشتر
Hoy‚ W. K.‚ & Woolfolk‚ A. E. (1990). Organizational socialization of student teachers. American Educational Research Journal‚ 27‚ 279-300.
Hoy‚ W.K. & Woolfolk‚ A.E. (1993). Teachers' sense of efficacy and the organizational health ofschools. The Elementary School Journal 93‚ 356-372.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.