پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی

پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHIE)
برگردان دکتر علی عسگری
Organizational Health Inventory for Elementary Schools (OHI-E)
Hoy & Woolfolk‚ 1993.
جملات زیر بیانگر مدرسه شما است، لطفاً نظر خود را در مورد هر یک از جملات با استفاده از شماره های 1 (به ندرت رخ می دهد) تا 4 (بارها و بارها رخ می دهد) نشان دهید.
1.      مدیر مدرسه به بررسی همه جانبه مباحث می پردازد و اذعان می کند که نظرات دیگری نیز وجود دارد.
2.     مدیر مدرسه هر چیزی را که از مافوق خود درخواست کند، به دست می آورد. 
3.     مدیر مدرسه، موضوعات و مشکلات کلاس های درس را با معلمان مطرح می کند.
4.     مدیر مدرسه انتقاد پذیر است و درخواست های معلمان را بدون آنکه آنها را سرزنش یا تهدید کند، می پذیرد.
5.     اگر معلمان، وسایل کمک آموزشی لازم داشته باشند، مدیر برای آنها فراهم می کند. 
6.     دانش آموزان در انجام تکالیف درسی خود اهمال می کنند.*
7.     دانش آموزان در فرایند تدریس مشارکت می کنند.
8.     مدرسه نسبت به فشار های خارج از مدرسه، آسیب پذیر است.*
9.     مدیر مدرسه قادر به اعمال نفوذ بر مافوق های خود است.
10.مدیر مدرسه با تمام معلمان یکسان رفتار می کند.
11.مدیر مدرسه از هر راهی برای نشان دادن قدردانی خود از معلمان استفاده می کند.
12.تمام امکانات آموزشی برای معلمان در کلاس درس فراهم شده است.
13.معلمان در این مدرسه، یکدیگر را دوست دارند.
14.درخواست های والدین مورد پذیرش قرار می گیرد، حتی اگر با برنامه های آموزشی سازگار نباشد.*
15.مدیر مدرسه به معلمان می فهماند که چه انتظاراتی از آنها دارد.
16.معلمان از ملزومات اولیه برای تدریس در کلاس برخوردار هستند.
17.مدیر مدرسه به صورت منطقی، معلمان را ارزشیابی می کند. 
18.دانش آموزان به دانش آموزان دیگری که نمرات خوب کسب می کنند، احترام می گذارند.
19.معلمان احساس می کنند از طرف والدین تحت فشار هستند.*
20.پیشنهادات ارائه شده توسط مدیر به مقامات مافوق، توسط آنها به طور جدی در نظر گرفته می شود.
21.مدیر مدرسه از استانداردهای صریح و روشن عملکرد، پشتیبانی می کند.  
22.در این مدرسه، وسایل کمک آموزشی برای استفاده در کلاس درس فراهم است.
23.معلمان، رفاقت با یکدیگر را به نمایش می گذارند. 
24.دانش آموزان برای کسب نمرات بهتر، به دنبال فعالیت ها و تمرین های بیشتر هستند.
25.انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان با نفوذ هیئت مدیره صورت می گیرد.* 
26.مدیر مدرسه به دنبال رفاه و آسایش کارکنان مدرسه است. 
27.معلمان به مدرسه خود افتخار می کنند. 
28.معلمان هویت خود را از مدرسه کسب می کنند. (هویت معلمان وابسته به نام مدرسه است)
29.در مدرسه بر روی خیالبافی های مردم باز است.* 
30.تعداد کمی از والدین گستاخ و دهن دریده می توانند سیاست های مدرسه را عوض کنند. *
31.دانش آموزان سخت تلاش می کنند تا کارهای قبلی خود را بهبود بخشند. 
32.معلمان کار خود را با شور و اشتیاق انجام می دهند.  
33.در اینجا جو تدریس، منظم، مرتب و جدی است. 
34.مدیر مدرسه مهربان و دوست داشتنی است. 
35.احساس اعتماد و اطمینان در میان کارکنان مدرسه وجود دارد. 
36.معلمان، تعهد خود به دانش آموزان را نشان می دهند.
37.معلمان نسبت به دیگر بی تفاوت هستند.* 
شرح سایت روان سنجی: این ابزار یکپارچگی سازمانی، راهبری علمی، پشتیبانی منابع ، دلبستگی معلم ها و پیگیری علمی مدرسه را مورد بررسی قرار می دهد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
خرده مقیاس های نسخه فارسی: یکپارچگی سازمانی، رهبری دوستانه، نفوذ بر منابع قدرت ، وابستگی معلم، تأکید علمی
خرده مقیاس ها و اعتبار: نسخه انگلیسی
Institutional Integrity (.90)‚ Collegial Leadership (.95)‚ Resource Influence (.89)‚ Teacher Affiliation (.94)‚ and Academic Emphais (.87)
نمره گذاری : نسخه انگلیسی
1=به ندرت اتفاق می افتد، 2=گاهی اتفاق می افتد، 3=اغلب اتفاق می افتد، 4= بارها اتفاق می افتد
1=
rarely
 occurs‚ 2=SOMETIMES occurs‚ 3=OFTEN occurs‚ 4=very frequently
occurs. Reverse score items 6‚ 8‚ 14‚ 19‚ 25‚ 29‚ 30‚ 37
Institutional Integrity (II) =8+14+19+25+29+30
Collegial Leadership (CL) =1+3+4+10+11+15+17+21+26+34
Resource Influence (RI) =2+5+9+12+16+20+22
Teacher Affiliation (TA) =13+23+27+28+32+33+35+36+37
Academic Emphasis (AE) =6+7+18+24+31
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.waynekhoy.com/pdfs/ohi-e.pdf  
منبع و ماخذ
Hoy‚ W. K. & Sabo‚ D. (1998). Quality Middle Schools: Open and Healthy. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
Hoy‚ W. K.‚ Tarter‚ C. J.‚ & Kottkamp‚ R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills‚ CA: Sage.
Hoy‚ W. K.‚ & Tarter‚ C. J. (1997). The road to open and healthy schools: A handbook for change‚ Elementary Edition. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
Hoy‚ W. K.‚ & Woolfolk‚ A. E. (1990). Organizational socialization of student teachers.American Educational Research Journal‚ 27‚ 279-300.
Hoy‚ W.K.‚ & Woolfolk‚ A.E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational healthof schools. Elementary School Journal‚ 93(4)‚ 355-372.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.