پرسشنامه سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی

پرسشنامه سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی  (OHIM)
برگردان دکتر علی عسگری
Organizational Health Inventory for Middle Schools (OHI-M)
Hoy et al‚ 1998.
1.     مدیر تمام جنبه های موضوع مورد بحث را در نظر می گیرد و می پذیرد که گزینه های دیگری نیز وجود دارد.
2.     دانش آموزان برای گرفتن کمک بیشتر از معلم، تلاش می کنند.
3.     مدیر درخواست های خود از مافوقان را پیگیری می کند.
4.     مدیر، مشکلات و موضوعات مرتبط با کلاس های درس را با معلمان مطرح می کند.
5.     مدیر بدون موضع گیری و یا تشر زدن، درخواست های معلمان را می پذیرد.
6.     وسایل کمک آموزشی اضافی اگر نیاز باشد، تهیه می شود.
7.     دانش آموزان در انجام تکالیف درسی خود غفلت می کنند.*
8.     مدرسه نسبت به فشارهای خارج از مدرسه، متزلزل و شکننده است.*
9.     مدیر می تواند تصمیمات افراد مافوقش را تحت تأثیر قرار دهد.
10.مدیر، با تمام اعضای مدرسه به صورت یکسان برخورد می کند. (تبعیض قایل نمی شود)
11.معلمان، وسایل آموزشی و کمک آموزشی مناسبی را برای کلاسشان فراهم می کنند.
12.معلمان در این مدرسه یکدیگر را دوست دارند و به هم احترام می گذارند.
13.تقاضای خانواده ها حتی اگر بر خلاف برنامه های آموزشی باشد، مورد قبول واقع می شود.*
14.مدیر به اعضای مدرسه اجازه می دهد تا بدانند که او از آنها چه انتظاراتی دارد.
15.معلمان تجهیزات ضروری برای کلاس درس را دریافت می کنند.
16.دانش آموزان به دانش آموزان دیگری که نمره های خوب کسب میکنند، احترام می گذارند.
17.گرفتن نمره خوب برای دانش آموزان این مدرسه مهم است.
18.معلمان احساس می کنند که از طرف والدین تحت فشار هستند.*
19.توصیه های مدیر توسط مقامات مافوق، جدی گرفته می شود.
20.وسایل کمک آموزشی برای استفاده دانش آموزان در کلاس فراهم است.
21.معلمان نشان می دهند که با یکدیگر دوست صمیمی هستند.
22.دانش آموزان برای اینکه نمره بهتری کسب کنند به دنبال فعالیت های بیشتر کلاسی هستند.
23.اعضای انجمن اولیا و مربیان، با نفوذ هیئت مدیرۀ مدرسه انتخاب می شوند.*
24.مدیر به دنبال فراهم کردن رفاه شخصی کارکنان مدرسه است.
25.مدرسه در برابر هوی و هوس والدین اختیاری ندارد.*
26.تعداد کمی از والدین با شلوغ کاری می توانند سیاست های مدرسه را تغییر دهند.*
27.دانش آموزان به سختی تلاش می کنند تا کارهای قبلی خود را بهبود بخشند.
28.معلمان با شور و شوق کار خود را انجام می دهند.
29.محیط یادگیری مدرسه، منظم و جدی است.
30.مدیر فردی خوش مشرب و مهربان است.
31.معلمان نشان می دهند که به دانش آموزان خود متعهد و پایبند هستند.
32.معلمان نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستند.*
33.معلمان از دست خواسته ها و تقاضاهای غیر منطقی والدین در امان هستند.
34.مدیر به خوبی می تواند با افراد مافوق خود کار کند.
35.مدیر خواهان تغییر است.
36.معلمان به وسایل کمک آموزشی مورد نیاز، دسترسی دارند.
37.معلمان در این مدرسه، سرد و بی روح و گوشه گیر هستند.*
38.معلمان در این مدرسه باور دارند که دانش آموزان استعداد لازم برای کسب موفقیت های علمی را دارا هستند.
39.وقتی معلمان به دلیل گرفتاری های شخصی دیر به مدرسه می رسند و یا زودتر آنجا را ترک می کنند، مدیر آنها را درک می کند.
40.مدرسه ما بطور عادلانه، سهم خود را از آموزش و پرورش می گیرد.
41.رئیس آموزش و پرورش، از پذیرش مدیر مدرسه امتناع می ورزد.*
42.معلمان داوطلبانه به یکدیگر کمک می کنند.
43.مدیر برای انجام فعالیت ها و برنامه های جدید، در جلب نظر رئیس آموزش و پرورش، مؤثر عمل می کند.
44.در این مدرسه، دانش آموزان درس خوان توسط همسالان خود مورد تمسخر واقع می شوند.*
45.معلمان از یکدیگر حمایت می کنند.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار یکپارچگی سازمانی، راهبری علمی، نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع ، دلبستگی معلم ها و پیگیری علمی مدرسه را مورد بررسی قرار می دهد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
خرده مقیاس های نسخه فارسی: یگانگی نهادی، Collegial Leadership، نفوذ مدیر، حمایت از منابع و روحیه و تأکید علمی
خرده مقیاس ها و اعتبار: نسخه انگلیسی
Institutional Integrity (.93)‚ Collegial Leadership (.94)‚ Principal Influence (.94)‚ Resource Support (.93)‚ Teacher Affiliation (.94)‚ and Academic Emphasis (.94)
نمره گذاری : نسخه انگلیسی
1=به ندرت اتفاق می افتد، 2=گاهی اتفاق می افتد، 3=اغلب اتفاق می افتد، 4= بارها اتفاق می افتد
1=
rarely
 occurs‚ 2=SOMETIMES occurs‚ 3=OFTEN occurs‚ 4=very frequently
occurs.
Reverse score items 7‚ 8‚ 13‚ 18‚ 23‚ 25‚ 26‚ 32‚ 37‚ 41‚ and 44
Institutional Integrity (II) = 8+13+18+23+25+ 26+33
Collegial Leadership (CL) = 1+4+5+10+14+24+30+35+39
Principal Influence (RI) = 3+9+19+34+41+43
Resource Support (RS) =6+11+15+20+36+40
Teacher Affiliation (TA) = 12+21+28+31+32+37+42+45
Academic Emphasis (AE) = 2+7+16+17+22+27+29+38+44
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.waynekhoy.com/pdfs/ohi-m.pdf  
منبع و ماخذ
Hoy‚ W. K. & Sabo‚ D. (1998). Quality Middle Schools: Open and Healthy. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
Hoy‚ W. K.‚ Tarter‚ C. J.‚ & Kottkamp‚ R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills‚ CA: Sage.
Hoy‚ W. K.‚ & Tarter‚ C. J. (1997). The road to open and healthy schools: A handbook for change‚ Elementary Edition. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.
Hoy‚ W. K.‚ & Woolfolk‚ A. E. (1990). Organizational socialization of student teachers.American Educational Research Journal‚ 27‚ 279-300.
Hoy‚ W.K.‚ & Woolfolk‚ A.E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational healthof schools. Elementary School Journal‚ 93(4)‚ 355-372.