پرخاشگری نسبت به والدین

پرخاشگری نسبت به والدین
برگردان به فارسی: محمد ولی حسنی Email: mvh4731@gmail.com
Aggression Towards Parents—High Risk Behavioral Assessment
Dolan‚ 1989
Adapted by Church‚1994
1.     الف) کودکانی را می شناسید که بر سر والدین خود فریاد بزنند یا به آنها دشنام بدهند؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/  گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/  اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
2.     الف) آیا دوستی دارید که بر سر والدین خود فریاد کشیده، دشنام داده و یا آنها را کتک زده باشد؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
3.     به نظر شما، چرا دوستانتان بر سر والدینشان فریاد می زنند، یا به آنان دشنام داده یا کتک می زنند؟
 
 
4.     الف) آیا تا بحال بر سر والدینتان فریاد کشیده اید، فحش داده اید یا آنها را کتک زده اید؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
ج )چرا شما این کار را انجام داده اید؟
 
5.     الف) فکر می کنید چرا والدین فرزندانشان را کتک می زنند یا سر آنها فریاد می کشند؟ب) آیا شما افرادی را می شناسید که بر سر فرزندانشان فریاد بکشند یا آنها را کتک بزنند؟ بلی ... خیر ...
ج) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
6.     الف) آیا تا بحال والدین یکی از دوستانتان بر سر انها فریاد کشیده اند یا آنها را کتک زده اند؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
7.     الف) چرا برخی از کودکان از خانه فرار می کنند؟


ب) آیا کودکی را می شناسید که از خانه فرار کرده باشد؟ بلی ... خیر ...
ج) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
8.     الف) آیا دوستی دارید که از خانه فرار کرده باشد؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
9.     الف) آیا تا بحال شما از خانه فرار کرده اید؟ بلی ... خیر...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
ج) چرا از خانه فرار کرده اید؟
 
سایت روان سنجی: این پرسشنامه برای مصاحبه چهره به چهره درباره فراوانی رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به والدین طراحی شده است.
این پرسشنامه توسط اقای " محمد ولی حسنی" در سال 1394به فارسی برگردان شده است. نسخه انگلیسی را می توانید در اینجا بیابید.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.