مقیاس تجارب مثبت و منفی

مقیاس تجارب مثبت و منفی
حسنی و نادی، 1395
Diener et al‚ 2010
مثبت
منفي
خوب
بد
خوشايند و مطبوع
ناخوشايند و نا مطبوع
شاد
غمگين
ترس و وحشت
ذوق ولذت
عصباني
راضي و قانع
 
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس شش احساس مثبت و شش احساس منفی را می سنجد. این مقیاس به همراه "مقیاس شکوفایی" پدید آمده است.
Flourishing Scale (FS)
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ برای "احساس مثبت 0.87"، برای "احساس منفی 0.81" و برای "اثر موازنه 0.89" در نسخه انگلیسی و در ایران به ترتیب 0.84 و 0.78
این مقیاس توسط "مژگان حسنی" به فارسی برگردان شده است.
نمره گذاری:
1 .خيلي بندرت يا هرگز، 2 .بندرت، 3 .گاهي اوقات، 4 .اغلب، 5 .بيشتر اوقات يا هميشه
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi. D.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2009). New measures of well-being: Flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research‚ 39‚ 247-266.
Diener‚ E.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2008) Happiness: unlocking the mysteries of psychological wealth. Malden‚ MA: Wiley-Blackwell.
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi‚ DW.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicator Research‚ 97‚ 143-156.
حسنی،مژگان ؛ نادی، محمدعلی. (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تجارب عاطفی مثبت و منفی اسپین در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان‌های تهران. آموزش و ارزشیابی. 5، 105-124