مقیاس تجارب مثبت و منفی

مقیاس تجارب مثبت و منفی
حسنی و نادی، 1395
Diener et al‚ 2010
مثبت
منفي
خوب
بد
خوشايند و مطبوع
ناخوشايند و نا مطبوع
شاد
غمگين
ترس و وحشت
ذوق ولذت
عصباني
راضي و قانع
 
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس شش احساس مثبت و شش احساس منفی را می سنجد. این مقیاس به همراه "مقیاس شکوفایی" پدید آمده است.
Flourishing Scale (FS)
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ برای "احساس مثبت 0.87"، برای "احساس منفی 0.81" و برای "اثر موازنه 0.89" در نسخه انگلیسی و در ایران به ترتیب 0.84 و 0.78
این مقیاس توسط "مژگان حسنی" به فارسی برگردان شده است.
نمره گذاری:
1 .خيلي بندرت يا هرگز، 2 .بندرت، 3 .گاهي اوقات، 4 .اغلب، 5 .بيشتر اوقات يا هميشه
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi. D.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2009). New measures of well-being: Flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research‚ 39‚ 247-266.
Diener‚ E.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2008) Happiness: unlocking the mysteries of psychological wealth. Malden‚ MA: Wiley-Blackwell.
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi‚ DW.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicator Research‚ 97‚ 143-156.
حسنی،مژگان ؛ نادی، محمدعلی. (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تجارب عاطفی مثبت و منفی اسپین در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان‌های تهران. آموزش و ارزشیابی. 5، 105-124
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.