مقیاس شکوفایی

مقیاس شکوفایی
زهره قربانی
Diener et al‚ 2010
1.     من زندگی هدفمند و معناداری دارم.
2.     روابط اجتماعی من حمایت گر و پاداش دهنده هستند.
3.     من درگیر فعالیت های روزمره ام می شوم و با علاقه آنها را انجام می دهم.
4.     من نقش فعالی در شادکامی و رفاه دیگران دام.
5.     من در فعالیت هایی که برایم مهم هستند، دارای صلاحیت و قابلیت هستم.
6.     من فرد خوبی هستم و خوب زندگی می کنم.
7.     من نسبت به آینده ام خوشبینم.
8.     مردم به من احترام می گذارند.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس رایطه مثبت، احساس شایستگی و داشتن معنا و هدف در زندگی را می سنجد. این مقیاس به همراه "مقیاس تجربه های مثبت و منفی (SPANE) ساخته شده است.
Scale of Positive and Negative Experience (SPANE)
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ 0.87در نسخه انگلیسی
نمره گذاری:
7= کاملا موافق، 6= موافق، 5= کمی موافق، 4= نه موافق، نه مخالف، 3= کمی مخالف، 2= مخالف، 1= کاملا مخالف
 چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi‚ D.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2009). New measures of well-being: Flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research‚ 39‚ 247-266.
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi‚ DW.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicator Research‚ 97‚ 143-156.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.