مقیاس رضایت زناشویی محرابیان

مقیاس رضایت زناشویی محرابیان
برگردان: غلامرضا رجبی، 1388
Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS)
Blum and Mehrabian‚ 1999
1.     همسرم جذاب و دوست داشتنی است.
2.     همسرم و من اهداف و جاه طلبی یکسانی داریم.
3.     من و همسرم مشکلات زناشویی داریم.
4.     همسرم واقعا مرا عصبانی می کند.
5.     اغلب به پایان دادن به ازدواجم فکر می کنم.
6.     ازدواجم از جمله ازدواج های موفق و خوب به حساب نمی آید.
7.     من و همسرم ارتباط مناسب و خوبی با یکدیگرداریم.
8.     از ازدواجم بسیار راضی و خوشحالم.
9.     من و همسرم به ندرت با هم می خندیم.
10.من و همسرم در مورد گذراندن اوقات فراغتمان توافق داریم.
11.من و همسرم اغلب درباره مسائل مالی بحث می کنیم.
12.از رابطه با همسرم رضایت دارم.
13.من و همسرم در مورد ارتباط با خویشاوندانمان توافق داریم.
14.همسرم عموما مرا درک می کند.
 
شرح سایت روان سنجی: محرابیان این ابزار را در دو نسخه 14 و 35 گویه ای ارائه کرده است.
دکتر غلامرضا رجبی در سال 1388 این نسخه 14 گویه ای را به فارسی برگردان کرده و در پژوهشی با عنوان " ساختار عاملی رضایت زناشویی در کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران به کار گرفته است. او دو عامل "رضایت زناشویی" و "ناخشنودی از ازدواج" ارائه می کند.
اعتبار: آلفا کرونباخ نزد مردان 0.89، نزد زنان 0.91 و در کل 0.90 (رجبی، 1388)
نمره گذاری: لیکرت، 1- نداشتن توافق تا 5= توافق بسیار بالا
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Mehrabian‚ A. (1998). Correlations of the PAD emotion scales with self-reported satisfaction in marriage and work. Genetic Social and General Psychology Monographs‚ 124‚ 311-334.
Mehrabian‚ A. (1999). Personality and temperament correlations of marital satisfaction. Journal of Personality‚ 67‚ 93-125.
Blum‚ J.S.‚ & Mehrabian‚ A. (1999). Personality and temperament correlates of marital satisfaction. Journal of Personality‚ 67‚ 93-125.
Mehrabian‚ A. (2005). Manual for the Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS).
Rajabi GR. Factorial structure of marital satisfaction scale in married staff members of Shahid Chamran University. Iran J Psychiatry Clin Psychol‚ 2010;15:351‑8
رجبی، غلامرضا. (1388 ) . ساختار عاملی رضایت زناشویی در کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره 4؛ 351-358.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.