Four Temperaments Test

Four Temperaments Test
Unknown
آزمون گشن ها (خلط های) چهارگانه
Idealistic __ __ __ __ __ Pragmatic
Calm__ __ __ __ __ Moody
Leader __ __ __ __ __ Follower
Dreaming __ __ __ __ __ Doing
Easy to befriend __ __ __ __ __ Intense
Sticks to values __ __ __ __ __ Adaptable
Grudge-holding__ __ __ __ __ Forgiving
Bubbly __ __ __ __ __ Gloomy
Flawed__ __ __ __ __ Awesome
Eager to please __ __ __ __ __ Hard to please
Yielding __ __ __ __ __ Combative
Ambitious __ __ __ __ __ Humble
Quiet __ __ __ __ __ Loud
Superior __ __ __ __ __ Together
Serious __ __ __ __ __ Lighthearted
Laughs with others __ __ __ __ __   Laughs at others
Timid __ __ __ __ __   Assertive
Strong __ __ __ __ __   Silly
Observing __ __ __ __ __ Performing
Approaching __ __ __ __ __ Responding
Sulking __ __ __ __ __ Raging
Inoffensive __ __ __ __ __ Opinionated
Submissive __ __ __ __ __ Dominant
Winning __ __ __ __ __ ha‎ving fun
Extravagant __ __ __ __ __ Modest
Accepting __ __ __ __ __ Picky
Encouraging __ __ __ __ __ Competing
Shy __ __ __ __ __ Gregarious
Fun __ __ __ __ __ Thoughtful
Short-fused __ __ __ __ __ Easy-going
Chatterbox __ __ __ __ __ Listener
Retreating __ __ __ __ __ Confronting
Tough__ __ __ __ __ Sensitive
Teasing __ __ __ __ __ Self-deprecating
Depth __ __ __ __ __ Variety
Peaceful __ __ __ __ __ Aggressive
شرح سایت روان سنجی: بر پایه پزشکی سنتی:خون یا دم، زردآب یا صفرا، سودا یا زردآب سوخته و بلغم گشن ها (خلط ها) مزاج های گوناگون را پدید می آورد. زیر بنای این ابزار بر پایه گشن ها استوار است. سایت روان سنجی از نام و نشان پدید آورنده آگاهی ندارد.
نمره گذاری: مقیاس از گونه افتراق معنایی است.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://temperaments.fighunter.com/?page=test  
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.