پرسشنامه ارزیابی سلامت استنفورد

پرسشنامه ارزیابی سلامت استنفورد
برگردان به فارسی: راست منش و همکاران، 2010
 
The Stanford Health Assessment Questionnaire
Fries‚ 1980
  •   لباس پوشيدن
آيا شما می توانید:
الف. لباس هایتان را بپوشید، بند کفش ها و دکمه های لباس هایتان را ببندید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. موهای خود را بشویید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
  •  بلند شدن
آيا شما می توانید:
الف. از یک صندلی بدون دسته بلند شوید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. به تختخواب (یا رختخواب) بروید یا از آن بلند شوید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
  •  خوردن
آيا شما می توانید:
الف. از قاشق و چنگال به راحتی استفاده کنید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. يک لیوان یا استکان پر را تا دهن بالا ببرید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ج. يک قوطی شیر را بازکنید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
  • راه رفتن
آيا شما می توانید:
الف. در بیرون از منزل بر روی یک سطح صاف پیاده روی کنید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. از 5 پله بالا بروید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
لطفا هرکدام از وسایلی را که برای انجام فعالیت های یاد شده استفاده می کنید، علامت بزنید:
عصا، حفاظ پیاده روی، ظروف مخصوص آشپزخانه، عصای آتل دار، صندلی چرخدار، صندلی مخصوص
وسایلی را که برای لباس پوشیدن ایتفاده می کنید، ذکر کنید (حلقه زیپ کش، گره زن دکمه، پاشنه کش)
سایر موارد را (مشخص کنید) ...............
لطفا مواردی را که برای انجام آنها معمولا نیاز به کمک به فرد دیگری دارید، مشخص کنید:
لباس پوشیدن و شانه زدن، خوردن، شستشوی مو، قدم زدن
  •  بهداشت فردی
آيا شما می توانید:
الف. کل بدن خود را بشویید و خشک کنید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. حمام بکنید (یا دوش بگیرید)؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ج. خودتان به دستشویی ایرانی بروید و بیرون بیایید (یا از دستشویی فرنگی استفاده کنید) ؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
  •  كشش
آيا شما می توانید:
الف. بسته ای مانند یک کیسه نایلون 2.5 کیلویی را تا سر خود بالا ببرید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. خم شوید و لباس خود را از روی زمین بردارید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
  •  چىگ زدن
آيا شما می توانید:
الف. درب ماشین را باز کنید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. در مربایی را که قبلا باز شده، دوباره باز کنید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ج. شير آّب را باز بسته کنید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
  •  فعاليت های ديگر
آيا شما می توانید:
الف. بیرون بروید و کار خرید را انجام بدهید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ب. سوار ماشین شوید و از ماشین پیاده شوید؟
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
ج. موقع نماز خواندن، رکوع را انجام دهید؟ (یا کارهای مشابه مانند جارو برقی کشیدن انجام دهید؟)
بدون هیچ مشکل، با کمی مشکل، با سختی زیاد، نمی توانم
لطفا هرکدام از وسایل یا کمک هایی را که برای انجان فعالیت های یاد شده استفاده می کنید، علامت بزنید:
توالت پایه بلند، وسایل دستگیره دار، عسلی حمام، دربازکن کنسرو، ریل با حفاظ حمام، سایر موارد (مشخص کنید)
لطفا مواردی را که برای انجام آنها نیاز به کمک فرد دیگری داریدمشخص كىيذ:
نظافت و حمام، چنگ زدن و باز کردن چیزها، کشش، پرسه زدن و کارهای منزل
 
ما علاقمندیم بدانیم آیا درد این بیماری تاثیری روی شما گذاشته است یا خیر؟
طی هفته گذشته چقدر درد به خاطر بیماریتان داشته اید؟
لطفا با رسم یک خط عمود روی نوار زیر، شدت درد خود را نشان دهید.
درد شدید 100________________________________________________0 بدون درد
با در نظر گرفتن تمام راه هایی که آرتریت روی شما اثر می گذارد، با رسم یک خط عمود روی نوار زیر، وضعیت سلامتی خودتان را نشان دهید .
خیلی بد 100________________________________________________0 خيلي خوب
 
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه سختی در انچام فعالیت های روزمره نزد بیماران بالغ مبتلا به آرتریت را اندازه گیری می کند، ولی در مطالعات بسیاری در زمینه مراقبت به کار گرفته شده است..
اعتبار: "راست منش و همکاران، 2010" آلفا کرونباخ نسخه فارسی را 0.892 گزارش می کنند.
"راست منش و همکاران، 2010" ، "مبینی و همکاران، 2012" به فارسی برگردان کرده و مورد مطالعه قرار داده اند.
زهرا تقربی، خدیجه شریفی و زهرا سوکی، 1392، نسخه 8 پرسشی را برگردان و شواهد روان سنجی آن را بررسی کرده اند.
نمره گذاری: این پرسشنامه می تواند توسط خود بیمار نیز تکمیل شود.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/127220100103.pdf
منبع برای آگاهی بیشتر
Fries‚ JF‚ Spitz‚ P.‚ Kraines‚ RG.‚ et al. (1980). Measurement of patient outcome in arthritis. Arthritis and Rheumatism‚ 23:137–145.
Fries‚ JF.‚ Spitz‚ PW.‚ Young‚ DY. (1982). The dimensions of health outcomes: the Health Assessment Questionnaire‚ disability and pain scales. J Rheumatol‚ 9:789–793.
Fries‚ JF. (1983). Toward an understanding of patient outcome measurement. Arthritis and Rheumatism‚ 26:697–704.
Pincus‚ T.‚ Summey‚ JA.‚ Soraci‚ SA.‚ Jr.‚ et al.(1983). Assessment of patient satisfaction in activities of daily living using a modified Stanford Health Assessment Questionnaire. Arthritis and Rheumatism‚ 26:1346–1353.
Goeppinger‚ J.‚ Doyle‚ M.‚ Murdock‚ B. (1985). Self-administered function measures: the impossible dream? Arthritis and Rheumatism‚ 28(suppl):145.
Pincus‚ T.‚ Callahan‚ LF.‚ Brooks‚ RH.‚ et al. (1989). Self-report questionnaire scores in rheumatoid arthritis compared with traditional physical‚ radiographic‚ and laboratory measures. Ann Intern Med‚ 110:259266.
Fries‚ JF.‚ Spitz‚ PW. (1990). The hierarchy of patient outcomes. In: Spilker B‚ ed. Quality of life assessments in clinical trials. New York: Raven Press‚ 25–35.
Ramey‚ DR.‚ Raynauld‚ J-P‚ Fries‚ JF. (1992). The Health Assessment Questionnaire 1992: status and review. Arthritis Care Res‚ 5:119–129.
Milligan‚ SE.‚ Hom‚ DL.‚ Ballou‚ SP.‚ et al. (1993). An assessment of the Health Assessment Questionnaire functional ability index among women with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol‚ 20:972–976.
Lorig‚ KR.‚ Sobel‚ DS.‚ Ritter‚ PL.‚ Laurent‚ D.‚ Hobbs‚ M. (2001). Effect of a self-management program on patients with chronic disease. Effective Clinical Practice‚ 4:256-262.
Bruce‚ Bonnie.‚ Fries‚ JF. (2003). The Stanford Health Assessment Questionnaire: Dimensions and Practical Applications. Health and Quality of Life Outcomes‚ 1: 20
McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS
Rastmanesh‚ R.‚ Rabiee‚ S.‚Shaabani‚ Y.‚ Mazinani‚ H.‚ Ebrahimi‚ AA.‚Jamshidi‚ AR. (2010). Validation of the Persian version of the Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) in patients with rheumatoid arthritis. Journal of Paramedical Sciences (JPS)‚ 1(1): 16-25
Mobini‚ Maryam.‚ Mohammadpour‚ Reza Ali.‚ Khalilian‚ Ali Reza.‚ Anvari‚ Fatemeh.‚ Lamsehchi‚ Narges. (2012). Measuring the Validity and Reliability of the Persian Version of Stanford Health Assessment Questionnaire in Iranian Patients with Osteoarthritis. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences‚ 16(9): 30-33
Tagharrobi‚ Z.‚ Sharifi‚ KH.‚ Sooky‚ Z. (2013). Psychometric evaluation of Stanford health assessment questionnaire 8-item disability index (HAQ 8-item DI) in elderly people. Holistic Nursing And Midwifery Journal‚ 24(71): 9-20
تقربی، زهرا ؛ شریفی، خدیجه؛ و سوکی، زهرا. (1392). روانسنجی مقیاس 8 سوالی ناتوانی پرسشنامه سنجش سلامت استانفورد (HAQ 8-item DI) در سالمندان. پرستاري و مامایی جامع نگر، سال24 ،شماره71 ،بهار 93: 9-20
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.