پرسشنامه غربالگری نقص شناختی در سالمندان

پرسشنامه غربالگری نقص شناختی در سالمندان
زهرا جعفری
Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE)
Jorm‚ 1989
در مقایسه با 10 سال گذشته، وضعیت فرد در هر یک از موارد زیر چگونه است:
1-     به خاطر آوردن چیزهایی درباره آشنایان و دوستان، برای مثال شغل، روز تولد، آدرس و غیره.
2-     به خاطر آوردن چیزهایی که اخیرا اتفاق افتاده است.
3-     به خاطر آوردن صحبت های چند روز گذشته.
4-     به خاطر آوردن آدرس و شماره تلفن خودش.
5-     به خاطر آوردن این که الان چه روز و چه ماهی است.
6-     به خاطر آوردن جای چیزهایی که معمولا آنها را می گذارد.
7-     به خاطر آوردن جای چیزهایی که آنها را در مکان نامعمولی گذاشته است.
8-     دانستن نحوه کار با اشیا یا وسایل آشنای اطراف منزل.
9-     یاد گرفتن نحوه استفاده از یک وسیله یا دستگاه جدید.
10- توانایی یادگرفتن چیزهای جدید.
11-دنبال کردن موضوع یک داستان از تلویزیون یا کتاب.
12-تصمیم گیری درباره موضوعات روزمره.
13-استفاده از پول برای خرید.
14-انجام کارهای مالی مانند گرفتن حقوق، کارهای بانکی، پرداخت صورتحساب، و غیره.
15- انجام کارهای روزمره ای که به حساب و کتاب نیاز دارد، مانند این که چقدر مواد غذایی بخرد، یا چند وقت است که دوستان و آشنایانش را ندیده است.
16-استفاده از هوش و توانایی استدلال این که چه در پیش است و دلیل آوردن برای چیزهایی که به آنها فکر می کند.
شرح سایت روان سنجی: از این ابزار که به منظور شناخت و یا غربالگری دمانس به کار برده می شود، به نام های گوناگون در ایران نام برده شده است. "سالاری و همکاران، 1393" آن را با عنوان " پرسشنامه آگاهی دهنده کاهش شناختی در پیری" و سال آن را 2004 ذکر کرده اند و بازآزمایی و همسانی درونی آن را به "مهشید فروغان و همکارن، 2009" نسبت داده اند. به هر رو برگردان به فارسی و عنوان این آزمون "در مرکز مطالعات سالمندی، سلامتی و بهزیستی" به نشانی زیر به نام "زهرا جعفری، سال ؟" ثبت شده است.
نمره گذاری
خیلی بهتر شده، كمی بهتر شده،  تغییری نكرده، كمی بدتر شده، خیلی بدتر شده
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
سالاری، سوسن.، شعیری، محمدرضا.، اصغری مقدم ،محمدعلی. (1393).  ویژگیهای روانسنجی مقیاس سنجش جهانی دمانس رولاند (RUDAS) در نمونه ای از سالمندان ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال بیستم، شماره 1، بهار 74-84
ابن سعیدی، سعید.، فروغان، مهشید.، اكبری كامرانی، احمد علی،. قائم مقام فراهانی، ضیا.، دلبر، احمد. (1391).  ویژگیهای بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388 -1389. مجله دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، (1)19: 85-95
Foroughan M. (2008). Validation of Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE) and Abbreviated Mental Test Score (AMTS) in elderly population and their relationships with Mini-Mental StateExamination (MMSE): Final Report.2008; USWR. (Persian)
Foroughan‚ M.‚ Jafari‚ Z.‚ Shirinbayan‚ P.F.‚ Barahani‚ Z.R.‚ Rahgozar‚ M. (2009). Standardization mini mental status examination (MMSE) in elderly in Tehran. J New Cogn Sci‚ 10(2):29-37. [Persian]
McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.