مقیاس همدلی با بیمار

مقیاس همدلی با بیمار
هاشمی‌پور،. كرمی. (1391).
Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version (JSPE-HP)
Hojat‚ M.‚ et al‚ 2001
1.     دانستن احساس بیمار و همراهانش تاثیری بر روند درمان ایشان ندارد.
2.     من معتقدم که همدردی با بیمار هیچگونه جایگاهی در روند درمان بیماران ندارد.
3.     بیماران برای درک احساساتشان ارزش قائل بوده و این امر در پاسخ به درمان آنها موثر می باشد.
4.      همدردی نوعی مهارت درمانی بوده و سبب محدودیت درمان نمی شود.
5.      من معتقدم که همدردی عامل مهمی در در درمان های پزشکی و دندان پزشکی می باشد.
6.      در صورتی که بیمار متوجه حس همدردی من شود، احساس بهتری می کند.
7.      مشکلات بیمار تنها بایستی توسط درمان های دندانپزشکی و پزشکی بر طرف شود و همدردی جایگاهی در درمان بیماری ندارد.
8.      یک جزء مهم در ایجاد ارتباط با بیمار، همدردی با بیمار و بستگانش می باشد.
9.      ارتباط شخصی قوی بین بیمار و همراهانش بر روی روش درمانی من تاثیری ندارد.
10. توجه به تجارب شخصی بیمار، هیچگونه تاثیری بر روند درمانی آنها ندارد.
11. من سعی می کنم شبیه بیمارانم فکر کنم، زیرا این موضوع در روند درمانی آنها موثر است.
12. داشتن زبان مشترک با بیمار و برقراری ارتباط کلامی با وی در ایجاد رابطه مثبت بین بیمار و پزشک مهم است.
13. من سعی می کنم از طریق توجه به بیمار، گوش دادن به حرفها و توجه به اعمالش آنچه را که در فکر وی می گذرد، متوجه شوم.
14. من در هنگام درمان بیمارانم، خدوم را به جای آنان می گذارم.
15. من سعی می کنم تا در هنگام گرفتن تاریخچه و بررسی وضعیت سلامت بیمار هیچ گونه احساس همدردی با وی نداشته باشم.
16. برای من مشکل است تا محیط پیرامون خود را از دریچه چشم بیمارم ببینم.
17. به نظر من همدردی با بیمار سبب تاثیر بیشتر درمان های پزشکی و دندانپزشکی بر روی وی می شود.
18. از آن جایی که انسان ها با هم متفاوت می باشند، برای من مشکل است که وضعیت بیمارم را درک کنم.
19. پرسش از بیماران در رابطه با زندگی شخصی آنها در درک مشکلات آنها تاثیری ندارد.
20. من از مطالعه کتب و مراجع غیر رشته ام و کتب هنری لذت نمی برم.
شرح سایت روان سنجی: شرح سایت روان سنجی: این ابزار همدلی با بیمار را نزد دانشجویان - رشته های مراقبت حرفه ای بهداشت- می سنجد. دو نسخه دیگر پزشکان و مراقبت کنندگان، نسخه دانشحویان پزشکی نیز دارد.
این ابزار دست کم در بیش از 70 کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
نسخه پزشکان و دانشجویان پزشکی این ابزار به فارسی برگردان شده است.
پیشنهاد سایت روان سنجی: الف) برگردان به فارسی نیازمند ویرایش است. ب) واژه "همدلی" جایگزین "همدردی" شود. هم از نظر برگردان به فارسی درست تر است و هم از نظر کار پزشک.
اعتبار: آلفا در همه مطالعه ها بیش از 0.70 گزارش شده است.
نسخه پزشکان این ابزار توسط رضا شاپوریان به فارسی برگردان شده است. (شریعت و همکاران، 1389)
در سال 1391، هاشمی پور و همکاران، روایی و پایایی نسخه دانشجویان حرفه مراقبت بهداشت را مورد بررسی قرار داده اند.
تقی پور و همکاران، 1394 ساختار عاملی و پایایی این نسخه را بررسی کرده اند.
اعتبار: آلفا در همه مطالعه ها بیش از 0.70 گزارش شده است. آلفا کرونباخ در ایران 0.88 گزارش شده است. (شریعت و همکاران، 1389) و 0.83 (هاشمی پور و همکاران، 1391)
نمره گذاری: هاشمی پور و همکاران، طیف 5 بخشی "بسیار موافقم" تا " بسیار مخالفم" را به کار گرفته اند.
“1-Strongly Disagree” To “7- Strongly Agree”
چگونگی دستیابی
منبع و ماخذ برای آگاهی بیشتر
شریعت، سید وحید. كیخاونی، آلاء . (1389). میزان همدلی در دستیاران تخصصی رشته های بالینی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی ایران. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 3، پاییز 248 -256.
هاشمی‌پور،مریم‌السادات. كرمی، محمدامین. (1391). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه (JSPE-HP (Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version. مجله دانشگاه علوم پزشكی كرمان. 19 (2)؛ 201-211
تقی پور، علی. کریمی، فاطمه زهرا. ظریف نژاد، غلامحسین. رشیدی، فرزانه و صالحی، مریم. (در دست اجرا).بررسی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه (JSE-HPS). معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. کد 930104، تاریخ تصویب مهر 1393.
تقی پور، علی.، کریمی، فاطمه زهرا.، ظریف نژاد، غلامحسین.، عبدالهی، محبوبه. (1394).بررسی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه (JSE-HPS). مجله دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران (حیات) دوره 21 ،شماره 3 ،1394: 5-14
Hojat‚ M.‚ Mangione‚ S.‚ Nasca‚ T. J.‚ Cohen‚ M. J.‚ Gonnella‚ J. S.‚ Erdmann‚ Hojat‚ M.‚ Gonnello‚ J. S.‚ Magione‚ S.‚ Nasca‚ T. J.‚ Velosk‚ J.‚ & Erdman‚ J. B. (2002). Empathy in medical students as related to academic performance. Clinical competence and Gender. Medical Education‚ 36: 522-527.
Kane‚ Gregory C.‚ Gotto‚ Joanne L.‚ Mangione‚ Salvatore.‚ West‚ Susan.‚ and Hojat‚ M. (2007). Jefferson Scale of Patient’s Perceptions of Physician Empathy: Preliminary Psychometric Data. Croat Med J‚ 48(1): 81–86.
Shariat‚ S. V.‚ Eshtad‚ E.‚ & Ansari‚ S. (2010). Empathy and its correlated in Iranian physician: A preliminary psychometric study of the Jeferson Scale of Physician Empathy. Medical Teacher‚ 32:417-421.
Fjortoft‚ Nancy.‚ Van Winkle‚ Lon J.‚ and Hojat‚ Mohammadreza. (2011). Measuring Empathy in Pharmacy Students. American journal of pharmaceutical education‚ 75 (6) Article 109.
Williams‚ Brett.‚ Brown‚ Ted.‚ Boyle‚ Malcolm.‚ and Dousek‚ Simon.‚ (2013). Psychometric testing of the Jefferson Scale of Empathy Health Profession Students’ version with Australian paramedic students. Nursing and Health Sciences‚ 15: 45–50
Hojat‚ Mohammadreza .‚ Mangionea‚ Salvatore.‚ Kanea‚ Gregory C. & Gonnella‚ Joseph S. (2015). Relationships between scores of the Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) and the Interpersonal Reactivity Index (IRI). Medical Teacher‚ 27; 625-628.