پرسشنامه افکار خود آیند مثبت

پرسشنامه افکار خود آیند مثبت
گروه تحقیقاتی شبکه تحقیقات سلامت روان
Automatic thoughts questionnaire- Positive (ATQ-P)
Ingram & Wisnicki‚ 1988
1.     اطرافیانم (همكارانم) به من احترام میگذارند.
2.     من آدم شوخ طبع هستم.
3.     آینده من روشن است.
4.     من موفق خواهم شد.
5.     بودن با من لذتبخش است.
6.     من در (محل كار) خود كاملاً سرحال و سردماغم.
7.     افراد زیادی به من اهمیت میدهند.
8.     من خصوصیات خوب بسیاری دارم.
9.     زندگی (كاری) برای من خوشایند و امیدواركننده است.
10.من برخورد خوبی با دیگران دارم.
11.من (در كار خود)، آدم خوش اقبالی هستم.
12.من دوستانی دارم كه از من حمایت میكنند.
13.زندگی برایم هیجان انگیز است.
14.زندگی اجتماعی من بسیار مطلوب است.
15.من بسیار آرامم.
16.زندگی من روی غلطك است (روان است).
17.من از نوع نگرش خود خرسندم.
18.از خودم خوب مراقبت میكنم.
19.من در زندگی شایسته بهترینها هستم.
20.من خصوصیات مفید و ثمربخش بسیاری دارم.
21.من عقایدم را با اعتماد به نفس بیان میكنم.
22.زندگی من همواره در حال بهبود است.
شرح سایت روان سنجی: پس از پدید آمدن "پرسشنامه افکار خودکار" (هالون و کندال، 1980) که به زمینه های منفی این افکار می پرداخت، "اینگرام و ویسنیکی، 1988" تلاش کردند تا ابزاری با گویه های مثبت و منفی  با 30 گویه ارائه کنند. به هر رو به نظر می رسد که در زمینه افسردگی، پرسشنامه افکار منفی سودمند تر است.
این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس "عملکرد مثبت روزانه"، "خود ارزیابی مثبت"، "ارزیابی های دیگران" و "چشم داشت مثبت از آینده" در 22 گویه دارد. که توسط "گروه تحقیقاتی شبکه سلامت روان " به فارسی ارائه شده است.
"بشارت و حبیب نژاد" Automatic thoughts  را افکار خودکار برگردان کرده اند.
Positive Daily Functioning‚ Positive Self-Evaluation‚ Other Evaluation of Self‚ Positive Future Expectations
نمره گذاری: مقیاس 5 درجه ای هیچگاه، گاهی، بسیار محدود، اغلب اوقات و همیشه
عملکرد مثبت روزانه (6، 7، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و 22)، خود ارزیابی مثبت (8، 17، 18، 19، 20 و 21)، ارزیابی های دیگران (1، 2، 5 و 10) و انتظارات آینده مثبت (3 و 4)
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://mhrn.net/load_pdf.php?assay_id=466
منبع برای آگاهی بیشتر
Ingram‚ R.E.‚ Wisnicki‚ K.S. (1988). Assessment of positive automatic cognition. Journal of Consulting and Clinical Psychology‚ 56(6):898-902.
Ingram‚ R. E.‚ Atkinson‚ J. H.‚ Slater‚ M. A.‚ Saccuzzo‚ D. P.‚ & Garfin‚ S. R. (1990). Negative and positive cognition in depressed and nondepressed chronic-pain patients.Health Psychology‚ 9: 300–314.
Ingram‚ R. E.‚ Slater‚ M. A.‚ Atkinson‚ J. H.‚ & Scott‚ W. (1990). Positive automatic cogniti in major affective disorder.Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology‚ 2: 209–211.
Burgess‚ E.‚ & Haaga‚ D. A. (1994). The positive automatic thoughts questionnaire (ATQ-P) and the automatic thoughts questionnaire—Revised (ATQ-RP): Equivalent measures of positivethinking?. Cognitive Therapy and Research‚ 18(1)‚ 15-23.