مقیاس رضایت از زندگی

مقیاس رضایت از زندگی
ارائه شده توسط دینر
مقیاس رضایت از زندگی
زندگی من در اكثر موارد به آرمانهایم نزدیك بوده است.
شرایط زندگی من عالی است.
از زندگی ام راضی هستم.
تا كنون هر آنچه را كه در زندگی میخواستم به دست آوردم.
اگر میتوانستم زندگی دوباره داشته باشم تقریباً هیچ چیز را تغییر نمیدادم.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس به منظور اندازه گیری ارزیابی عمومی شناختی فرد از رضایت از زندگیش، به همراه "مقیاس شکوفایی" (FS) ساخته شده است.
Flourishing Scale
نام برگردان کننده به فارسی این مقیاس در سایت نیامده است.
در ایران؛ "علی اصغر بیانی و همکاران، 1386" روایی و اعتبار این مقیاس را مورد مطالعه قرار داده اند.
"شهرام واحدی و فاطمه اسکندری، 1389" به بررسی اعتبار و تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس پرداخته اند.
"تقربی، زهرا و همکاران، 1391" به بررسی شواهد روان سنجی این مقیاس پرداخته اند.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ 0.83 (پاوت و همکاران، 1991)
نمره گذاری: كاملاً موافقم ،  موافقم ،  كمی موافقم ،  نه مخالفم نه موافق ،  كمی مخالفم ،  مخالفم ،  کاملا مخالفم
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Diener‚ E.‚ Emmons‚ R.A.‚ Larsen‚ R.J.‚ & Griffin‚ S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment‚ 49‚ 71-75.
Pavot‚ W. G.‚ Diener‚ E.‚ Colvin‚ C. R.‚ & Sandvik‚ E. (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment‚ 57‚ 149-161.
Pavrot‚ W.‚ & Diener‚ E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment‚ 5‚ 164-172.
Pavot‚ W.‚ & Diener‚ E. (2008). The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. Journal of Positive Psychology‚ 3‚ 137–152.
بیانی، علی اصغر.، كوچكی، عاشورمحمد.، گودرزی، حسنیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS).  روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) ، دوره 3 ‚ شماره 11، 259 - 265 .
واحدی، شهرام. ، اسکندری، فاطمه. (1389). اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی. مجله پژوهش پرستاران ایران، 17، 68-79.
تقربی، زهرا.، شریفی، خدیجه.، سوکی، زهرا.، تقربی، لیلا. (1391). روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان.  مجله دانشگاه علوم پزشكی قم، 1، 89-98
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.