شاخص بهزیستی شخصی

شاخص بهزیستی شخصی
برگردان به فارسی وحید ساری صراف
International Wellbeing Group
"وحید ساری صراف"، "طاهره گلستانی بخت و علیرضا آقا یوسف" از همکاران در مطالعه این ابزار بوده اند و آن را در مجموعه ای با عنوان "پرسشنامه کیفیت زندگی" برگردان کرده اند.
رفاه فردی
1. با نگرشی بر زندگی و موقعیت شخصی، چقدر از زندگی خود راضی هستید؟
در زمینه های گوناگون زندگی خود، در موارد ذیل چقدر راضی هستید؟
۲.استاندارد زندگی
٣. سلامتی
٤. اهدافی که در زندگی دست یافته اید،
٥. روابط با دیگران،
٦. احساس امنیت،
٧. جایگاه اجتماعی،
٨. امنیت آینده،
٩. شادی،
١٠. آیا شغلی دارید؟ بله   خیر اگر نه بروید به سؤال ۱۴
۱۱.از امنیت شغلی خود چقدر راضی هستید؟
١٢. در صورتی که به هر دلیلی شغل فعلی خود را از دست دهید، چقدر احتمال دارد که شغل مشابهی پیدا کنید؟
١٣. تا چه حدی از تعادل بین کار و خانواده خود راضی هستید؟
١٤. چقدر از همسایگان خود راضی هستید؟
(رفاه ملی)
١٥.  چقدر از زندگی در کشور ایران راضی هستید؟
«حیطه های ملی»
چفدر از موارد ذیل در کشور ایران رضایت دارید؟
١٦. موفعیت اقتصادی
۱۷. موقعیت محیط طبیعی
۱۸. موقعیت اجتماعی
۱۹. دولت ایران
۲۰. تجارت
۲۱. امنیت ملّی
« رویدادها و حوادث زندگی»
آیا اخیرآ زمینه ای اتفاق افتاده است که شما را بیش از حد طبیعی خوشحال یا غمگین کرده باشد؟
    بله، شاد    بله،ناراحت     خیر
۲۳. دیدگاه شما پیرامون حوادث تروریستی سال های اخیر چیست؟ آیا شما را ناراحت میکند؟
    بله        خیر
اگر "بله" تا چه میزان؟
٢٤. اضطراب حاکم بر دنیا را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟

«چند سؤال در بارة خود شما»
جنسیت:    مذکر        مؤنث
۲۶. چند سال دارید؟
۲۷. جوان ترین فرد خانواده شما چند سال دارد؟
٢٨. اگر جمعه هفته آینده انتخابات مجلس باشد، شما به چه جناحی رأی می دهید؟
۲۹. این جناح را چقدر حمایت می کنید؟
۳٠. ساختار خانواده شما چگونه است؟ شما............ زندگی می کنید؟
مجرد    با پدر یا مادر    با پدرو مادر     با همسر          با همسرو فرزند    با دوست، همکار یا شخص دیگر
               
٣١. وضعیت تأهل شما چگونه است؟
    مجرد        متأهل        مطلقه        بیوه        جدا از همسر
۳۲. درآمد ماهیانه خانواده شما با کدام گزینه ذیل بیشتر مطابقت دارد؟
کمتر از یک میلیون ريال،    بین یک  و دو میلیون،    بین دو  و چهار میلیون، بین چهار  و شش میلیون، بین شش و هشت میلیون،    بیش از هشت میلیون
۳۳. در صورتی که این پرسشنامه بعد از ۶ ماه دیگر دوباره در اختیار شما قرار گیرد؛ آیا مایل به همکاری خواهید بود؟
    بله        خیر

شرح سایت روان سنجی: شاخص بهزیستی شخصی، در زمینه کیفیت زندگی در سال 1994 در استرالیا پدید آمد. از آن سال تا 2013 نسخه های گوناگونی از آن ارائه شده است.
نسخه اصلی دارای هفت پرسش در زمینه های "استانداردهای زندگی"، "سلامتی"، پیشرفت در زندگی"، "ارتباط"، "ایمنی"، "ارتباط اجتماعی" و "امنیت آینده" است. گویه نهم در زمینه "مذهب و معنویت" اختیاری است.
در ایران، "وحید ساری صراف"، "طاهره گلستانی بخت و علیرضا آقا یوسف" از همکاران در مطالعه این ابزار بوده اند و آن را در مجموعه ای با عنوان "پرسشنامه کیفیت زندگی" برگردان کرده اند.
نمره گذاری: 0= کاملا ناراضی تا 10 کاملا راضی
نمره هر قرد از میانگین نمرات داده شده به هفت ماده به دست می آید. و به نمره درصدی تبدیل می شود.
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Cummins‚ R. A.‚ McCabe‚ M. P.‚ & Romeo‚ Y. (1994). The Comprehensive Quality of Life Scale –Intellectual Disability: Results from a Victorian Survey. Paper presented at the 29th National Conference of the Australian Society for the Study of Intellectual Disability.
Cummins‚ R. A.‚ McCabe‚ M. P.‚ Romeo‚ Y.‚ & Gullone‚ E. (1994). The Comprehensive Quality of Life Scale: Instrument development and psychometric evaluation on tertiary staff and students. Educational and Psychological Measurement‚ 54‚ 372-382.
Cummins‚ R. A.‚ Eckersley‚ R. Pallant‚ J. Van Vugt‚ J‚ & Misajon‚ R. (2003). Developing a national index of subjective wellbeing: The Australian Unity Wellbeing Index. Social IndicatorsResearch‚ 64‚ 159-190.
Cummins‚ R. A.‚ Lau‚ Anna‚ L.D. (2005). Personal Wellbeing Index –Intellectual Disability: MANUAL (3th ed). Australian Centre on Quality of Life‚ School of Psychology‚ Deakin University.
Cummins‚ R. A.‚ Lau‚ Anna‚ L.D. (2005). Personal Wellbeing Index –School Children (PWI-SC): MANUAL (3th ed). Australian Centre on Quality of Life‚ School of Psychology‚ Deakin University.
Wellbeing Group. (2006). Personal Wellbeing Index (4th ed.). Melbourne: Australian Centre on Quality of Life‚ Deakin University
Tomyn‚ Adrian J.‚ Cummins‚ Robert A. (2010). The Subjective Wellbeing of High-School Students: Validating the Personal Wellbeing Index—School Children. Soc Indic Res‚
Wellbeing Group. (2006).  Personal Wellbeing Index. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 72-73. (2013). Google Scholar
International Wellbeing Group (2013). Personal Wellbeing Index: 5th Edition. Melbourne: Australian Centre on Quality of Life‚ Deakin University