شاخص بهزیستی شخصی

شاخص بهزیستی شخصی
برگردان به فارسی وحید ساری صراف
International Wellbeing Group
"وحید ساری صراف"، "طاهره گلستانی بخت و علیرضا آقا یوسف" از همکاران در مطالعه این ابزار بوده اند و آن را در مجموعه ای با عنوان "پرسشنامه کیفیت زندگی" برگردان کرده اند.
رفاه فردی
1. با نگرشی بر زندگی و موقعیت شخصی، چقدر از زندگی خود راضی هستید؟
در زمینه های گوناگون زندگی خود، در موارد ذیل چقدر راضی هستید؟
۲.استاندارد زندگی
٣. سلامتی
٤. اهدافی که در زندگی دست یافته اید،
٥. روابط با دیگران،
٦. احساس امنیت،
٧. جایگاه اجتماعی،
٨. امنیت آینده،
٩. شادی،
شرح سایت روان سنجی: شاخص بهزیستی شخصی، در زمینه کیفیت زندگی در سال 1994 در استرالیا پدید آمد. از آن سال تا 2013 نسخه های گوناگونی از آن ارائه شده است.
نسخه اصلی دارای هفت پرسش در زمینه های "استانداردهای زندگی"، "سلامتی"، پیشرفت در زندگی"، "ارتباط"، "ایمنی"، "ارتباط اجتماعی" و "امنیت آینده" است. گویه نهم در زمینه "مذهب و معنویت" اختیاری است.
در ایران، "وحید ساری صراف"، "طاهره گلستانی بخت و علیرضا آقا یوسف" از همکاران در مطالعه این ابزار بوده اند و آن را در مجموعه ای با عنوان "پرسشنامه کیفیت زندگی" برگردان کرده اند.
نمره گذاری: 0= کاملا ناراضی تا 10 کاملا راضی
نمره هر قرد از میانگین نمرات داده شده به هفت ماده به دست می آید. و به نمره درصدی تبدیل می شود.
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Cummins‚ R. A.‚ McCabe‚ M. P.‚ & Romeo‚ Y. (1994). The Comprehensive Quality of Life Scale –Intellectual Disability: Results from a Victorian Survey. Paper presented at the 29th National Conference of the Australian Society for the Study of Intellectual Disability.
Cummins‚ R. A.‚ McCabe‚ M. P.‚ Romeo‚ Y.‚ & Gullone‚ E. (1994). The Comprehensive Quality of Life Scale: Instrument development and psychometric evaluation on tertiary staff and students. Educational and Psychological Measurement‚ 54‚ 372-382.
Cummins‚ R. A.‚ Eckersley‚ R. Pallant‚ J. Van Vugt‚ J‚ & Misajon‚ R. (2003). Developing a national index of subjective wellbeing: The Australian Unity Wellbeing Index. Social IndicatorsResearch‚ 64‚ 159-190.
Cummins‚ R. A.‚ Lau‚ Anna‚ L.D. (2005). Personal Wellbeing Index –Intellectual Disability: MANUAL (3th ed). Australian Centre on Quality of Life‚ School of Psychology‚ Deakin University.
Cummins‚ R. A.‚ Lau‚ Anna‚ L.D. (2005). Personal Wellbeing Index –School Children (PWI-SC): MANUAL (3th ed). Australian Centre on Quality of Life‚ School of Psychology‚ Deakin University.
Wellbeing Group. (2006). Personal Wellbeing Index (4th ed.). Melbourne: Australian Centre on Quality of Life‚ Deakin University
Tomyn‚ Adrian J.‚ Cummins‚ Robert A. (2010). The Subjective Wellbeing of High-School Students: Validating the Personal Wellbeing Index—School Children. Soc Indic Res‚
Wellbeing Group. (2006).  Personal Wellbeing Index. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 72-73. (2013). Google Scholar
International Wellbeing Group (2013). Personal Wellbeing Index: 5th Edition. Melbourne: Australian Centre on Quality of Life‚ Deakin University
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.