مقیاس بهزیستی روانی وارویک- ادینبورگ

مقیاس بهزیستی روانی وارویک- ادینبورگ
برگردان به فارسی، غلامرضا رجبی
NHS Health Scotland‚ 2006
1.     نسبت به آینده خوشبین هستم.
2.     احساس سودمند بودن می کنم.
3.     احساس آرامش می کنم.
4.     احساس میکنم به دیگر انسانها علاقمندم.
5.     انرژی بیش از حد دارم.
6.     از عهده مشکلات برمی آیم.
7.     خوب فکر می کنم.
8.     نسبت به خودم احساس خوبی دارم.
9.     احساس نزدیکی به دیگران می کنم.
10.به خودم اعتماد دارم.
11.من در مورد هر چیزی توان تمرکز دارم.
12.احساس می کنم دوستم دارند.
13.به چیزهای نو و جدید علاقمندم.
14.احساس شادابی می کنم.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس در بررسی روایی "تراز عاطفه در بهداشت روانی Affectometer 2 " برای اندازه گیری جنبه های مثبت بهداشت روانی در دو وجه "تجربه ذهنی از شادی و رضایت از زندگی" و " عملکرد روانی و رضایت از روابط بین فردی" پدید آمد.
در ایران، "غلامرضا رجبی، 1391" روایی و اعتبار نسخه فارسی آن را با عنوان " مقیاس بهزیستی ذهنی" مورد مطالعه قرار داده است.
اعتبار: به مقاله مراجعه کنید.
نمره گذاری:
1= "ابدا"  تا 5= "همه اوقات"
1= None of the time‚ 2=Rarely‚ 3=Some of the time‚ 4=Often‚ 5=All of the time
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Tennant‚ R.‚ Fishwick‚ R.‚ Platt‚ S.‚ Joseph‚ S.‚ & Stewart-Brown‚ S. (2006). Monitoring positive mental health in Scotland: validating the affectometer 2 scale and developing the Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale for the UK. Edinburgh‚ NHS Health Scotland.
Tennant‚ R.‚ Hiller‚ L.‚ Fishwick‚ R.‚ Platt‚ S.‚ Joseph‚ S.‚ Stewart-Brown‚ Sl. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): Development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes‚ 5(63).
Stewart-Brown‚ S.‚ Tennant‚ A.‚ Tennant‚ R.‚ Platt‚ S.‚ Parkinson‚ J.‚ & Weich‚ S. (2009). Internal construct validity of the Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): A Rasch analysis using data from the Scottish Health Education Population Survey. Health and Quality of Life Outcomes‚ 7‚ 15.
Tennant‚ R.‚ Hiller‚ L.‚ Fishwick‚ R.‚ Platt‚ S.‚ Joseph‚ S.‚ Stewart-Brown‚ Sl. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS). In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 91-93. (2013). Google Scholar
رجبی، غلامرضا. (1391). روایي و اعتبار نسخة فارسي مقیاس بهزیستي ذهني در بیماران سرطاني. فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی سلامت. (4)1، 30-41
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.