پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی

پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی
برگردان به فارسی: مروان عاقدی
Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQUE)
Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006
TEIQUE v.1.50
1.     معمولا می توانم دیگران را کنترل کنم
2.     به طورکلی به هیجانات و احساسات دیگران توجه ای ندارم
3.     وقتی که خبری هیجان انگیز را می شنوم برای من دشوار است که فوری آرام شوم.
4.     معمولا درهر فرصتی به سختی های آن توجه می کنم تا اینکه در سختی ها به فرصتها توجه کنم
5.     به طور کلی در مورد همه چیز نظری بدبینانه دارم
6.     خاطرات شاد زیادی ندارم
7.     درک نیازها و علایق دیگران برای من مشکل نیست
8.     در کل معتقدم که تمام چیزها در زندگی من خوب از کار در خواهند آمد
9.     معمولا برای من دشوار است تشخیص دهم که در حال تجربه کردن چه هیجان و احساسی هستم
10.آدم اجتماعی نیستم
11.برای من دشوار است که به دیگران بگویم که دوستشان دارم حتی زمانی که قصد انجام این کار را دارم
12.دیگران مرا به خاطر آرامشم تحسین می کنند
13.به ندرت در مورد دوستان قدیمی ام در گذشته فکر می کنم
14.در کل به آسانی می توانم به دیگران بگویم که چقدر برای من مهم هستند
15.معمولا باید تحت فشار باشم تا سخت کار بکنم
16.معمولا به درگیر بودن کارهایی گرایش دارم که در گذشته آرزو می کردم از شرشان راحت شوم
17.توانایی من در فهمیدن احساسات دیگران مانند خواندن کلمات یک کتاب است
18.معمولا میتوانم که نوع احساسات دیگران را تحت تاثیر قرار بدهم
19.معمولا آرام کردن افراد عصبانی برای من دشوار هست
20.برای من دشوار است که شرایط خانه را تحت کنترل خود درآورم
21.معمولا به بهترین ها امید دارم
22.دیگران می گویند که انسجام و وحدت شخصیت من برای آنها تحسین برانگیز است
23.اصلا دوست ندارم به مشکلات دوستانم گوش دهم
24.می توانم خودم را جای دیگران بگذارم و احساسات آنها را تجربه بکنم
25.معتقدم که پر از ضعف های شخصی می باشم
26.برای من دشوار است از چیزهایی که می شناسم و دوستشان دارم صرف نظر کنم
27.معمولا برای پیدا کردن نشان دادن عواطفم به دیگران راهی پیدا می کنم
28.احساس می کنم که من تعداد زیادی ویژگی خوب دارم
29.معمولا بدون برنامه ریزی وارد کارهای مختلف می شوم
30.برای من دشوار است که در مورد احساسات صمیمانه ام حتی با نزدیک ترین دوستانم صحبت کنم
31.نمی توانم کارها را به خوبی دیگران انجام بدهم
32.هرگز مطمئن نیستم که چه احساساتی دارم
33.معمولا هر وقت که بخواهم می توانم که هیجانات و احساساتم را بیان کنم
34.وقتی که با کسی مخالف هستم معمولا برایم آسان است که مخالفتم را بیان کنم
35.معمولا برای من دشوار است خودم را باانگیزه نگه دارم
36.می دانم که چگونه خلق و خوی منفی خود را متوقف کنم
37.به طور کلی برای من دشوار است که احساساتم را توصیف کنم
38.وقتی که دیگران در مورد اتفاقات بدی که برایشان اتفاق افتاده با من صحبت می کنند برای من دشوار است احساس غمگینی نکنم
39. وقتی که چیزی من را سورپرایز (متعجب) می کند برای من دشوار است که آنرا از ذهنم بیرون کنم
40.معمولا مکث می کنم و به احساساتم فکر می کنم
41. معمولا نیمه ی خالی لیوان رامی ببینم به جای اینکه نیمه ی پر آنرا ببینم
42.برای من دشوار است چیزها را از نقطه نظر دیگران در نظر بگیرم
43. یک پیرو هستم نه یک رهبر
44.نزدیکانم اغلب شکایت می کنند که من به خوبی با آنها رفتار نمی کنم
45. خیلی از وقتها نمی توانم تشخیص دهم در حال تجربه کردن چه هیجان واحساسی هستم
46. حتی اگر بخواهم نمی توانم احساسات دیگران را تحت تاثیر قرار دهم
47. زمانی که به کسی حسادت می کنم برای من دشوار است به طرز بدی با او رفتار نکنم
48. در موقعیت هایی که دیگران در آنها احساس آرامش می کنند دچار استرس می شوم
49.برای من دشوار است که در مورد گرفتاری های دیگران احساس همدلی کنم
50. در گذشته از از گفته ها و یا توصیه های دیگران بهره برده ام
51. در کل نمی توانم با تغییرات به صورت موثری کنار بیایم
52. هیچ قدرتی در مورد کنترل احساسات دیگران در خود نمی بینم
53. دلایل زیادی برای به آسانی تسلیم نشدن دارم
54. دوست دارم که حتی درمورد چیزهایی هم که خیلی مهم نیستند تلاش خیلی زیادی انجام دهم
55. همیشه وقتی کار اشتباهی انجام می دهم مسئولیت آنرا بر عهده می گیرم
56. معمولا نظرم را بارها تغییر می دهم
57. وقتی با کسی بحث می کنم فقط نقطه نظر خودم را میتوانم در نظر بگیرم
58.امورات(کار و بار) معمولا در پایان خوب از کار در می آیند
59. وقتی که با کسی مخالفم معمولا ترجیح می دهم ساکت باقی بمانم بجای اینکه مخالفت کنم
60.اگر بخواهم برایم خیلی آسان است که در کسی احساس بدی ایجاد کنم
61. خودم را به عنوان یک انسان آرام توصیف می کنم
62. برایم دشوار است عواطفم را به نزدیکانم نشان بدهم
63. دلایل زیادی وجود دارد که در زندگی بدترین چیزها را انتظار داشته باشم
64. برای من دشوار است خود را به روشنی (بدون پیچیدگی) بیان کنم
65. به طور مکرر در مورد تغییر دادن کارهای روزمره ام فکر نمی کنم
66.اکثر مردم از من دوست داشتنی تر هستند
67. نزدیکانم از شیوه ی رفتار من با آنها شکایت می کنند
68. برای من دشوار است هیجانات و احساساتم را آنگونه که می خواهم بیان کنم
69. در کل میتوانم با محیط های جدید سازش پیدا کنم
70. برای من دشوار است زندگی ام را با شرایط تطبیق دهم
71. خودم را به عنوان یک مذاکره کننده ی خوب توصیف میکنم
72.می توانم به صورت موثری با مردم رفتار کنم
73. در کل من فرد با انگیزه ای هستم
74. در کودکی چیزهایی را دزدیده ام
75. در کل از زندگی ام لذت می برم
76.برای من دشوار است وقتی که خیلی خوشحال هستم خود را کنترل کنم
77.بعضی وقت ها احساس میکنم به آسانی در حال انجام کارهای خوب زیادی می باشم
78.وقتی که تصمیمی می گیرم مطمئن هستم که تصمیم درستی گرفته ام
79.جنس مخالفم از قیافه ی من خوشش نمی آید
80.برای من دشوار است که رفتارم را با رفتار اطرافیانم سازگار کنم
81.در کل می توانم که خودم را با دیگران وفق(یکی کردن) دهم
82.میتوانم استرس خود را کنترل بکنم
83.فکر نمی کنم که انسان بدرد بخوری هستم
84.برای من دشوار است هیجانات و احساسات خود راتنظیم کنم
85.می توانم به خوبی سختی های زندگی ام را حل و فصل کنم
86.اگر بخواهم به آسانی می توانم که دیگران را عصبانی کنم
87.در کل خودم را دوست دارم
88.معتقدم توانایی های شخصی زیادی دارم
89.در کل زندگی برای من لذت بخش نیست
90.وقتی که از دست کسی عصبانی می شوم می توانم که به سرعت آرامش خودم را باز یابم
91.می توانم آرامش خود را حفظ کنم وقتی که به شدت خوشحال هستم
92.در کل نمی توانم وقتی که کسی احساس بدی دارد او را آرام کنم
93.معمولا میتوانم جرو بحث ها را پایان دهم
94.من هرگز لذت را به کار ترجیح نداده ام
95.به راحتی می توانم خودم را به جای فردی دیگر تصور کنم
96.برای اینکه خودم را از آشفتگی به دور نگه دارم به خویشتنداری زیادی نیاز دارم
97.به راحتی می توانم واژه هایی را بیابم که به خوبی احساساتم را توصیف می کنند
98.پیش بینی می کنم که زندگی ام لذت بخش خواهد بود
99.یک فرد معمولی هستم
100. به راحتی تحت تاثیر قرار می گیرم
101.  معمولا سعی می کنم افکار منفی را رها کنم و به گزینه های مثبت فکر کنم
102. از برنامه ریزی دقیق خوشم نمی آید
103. تنها با نگاه کردن به دیگران می توانم بفهمم که چه احساسی دارند
104. زندگی زیباست
105. معمولا برای من آسان است که بعد از وحشت زده شدن آرامش خود را باز یابم
106. می خواهم که چیزها تحت کنترلم باشد
107. برای من دشوار است که دیدگاه دیگران را تغییر بدهم
108. در کل در محاورات اجتماعی خوب عمل می کنم
109. کنترل کردن امیالم برایم دشوار نیست
110. از ظاهر بدنی خودم اصلا خوشم نمی آید
111. معمولا به خوبی و واضح صحبت می کنم
112. در کل از شیوه هایی که برای کنترل استرس به کار می برم راضی نیستم
113. در اغلب اوقات به خوبی می دانم در مورد کارهایی که انجام می دهم چه حسی دارم
114. برای من دشوار است بعد از اینکه به شدت متعجب شده باشم آرامش خود را باز یابم
115. در کل خودم را به عنوان یک فرد با جرات توصیف می کنم
116. در کل فرد شادی نیستم
117. وقتی که کسی من را می رنجاند معولا آرامش خود را حفظ می کنم
118. وقتی که می خواهم کاری را به خوبی انجام بدهم باید تلاش زیادی را صرف آن کنم
119.حاضر نیستم دروغ بگویم حتی اگر این کارم باعث جریحه دار شدن احساسات دیگران شود
120. برای من دشوار است که حتی با نزدیکانم ارتباط نزدیکی برقرار کنم
121. قبل از تصمیم گیری تمامی مزایا و معایب امر را در نظر می گیرم
122. نمی دانم که چگونه به دیگران کمک کنم که حس بهتری داشته باشند
123. برای من دشوار است که نگرش ها و نقطه نظر هایم را تغییر دهم
124. دیگران به من می گویند که به ندرت در مورد احساساتم حرف می زنم
125. از روابط دوستانه ام راضی هستم
126. میتوانم یک احساس را از لحظه ای که در من بوجود می آید تا زمانی که شدت می یابد شناسایی بکنم
127. در مجموع دوست دارم خواسته های دیگران را بر خواسته های خودم در اولویت قرار دهم
128. بیشتر روز ها ، از اینکه زنده هستم احساس خیلی خوبی دارم
129. از اینکه کاری را به درستی انجام دهم لذت زیادی می برم
130. برای من خیلی مهم است که با دوستان نزدیک و خانوادگی ام روابط صمیمانه ای داشته باشم
131.اغلب افکار شادی دارم
132. با نزدیکانم بحث های تندی داشته ام
133. بیان کردن هیجانات واحساساتم از طریق کلمات برایم دشوار نیست
134. برای من دشوار است که از زندگی لذت ببرم
135. معمولا می توانم دیگران را تحت تاثیر قرار دهم
136. وقتی که زیر فشار قرار دارم معمولا خونسردی خود را از دست می دهم
137. برای من دشوار است رفتارم را تغییر دهم
138. دیگران مرا زیر نظر دارند
139. دیگران به من می گویند که من خیلی راحت دچار استرس می شوم
140. اگر بخواهم معمولا می توانم برای کنترل کردن هیجانات و احساساتم راه هایی پیدا کنم
141. معتقدم می توانم فروشنده ی خوبی شوم
142. علاقه ای به کارهایی که به آسانی انجام می شوند ندارم
143. به طور کلی بنده ی عادات هستم
144. حتی اگر افراد مهمی با عقایدم مخالفت کنند من می توانم از عقایدم به خوبی دفاع کنم
145. خود را به عنوان فردی انعطاف پذیر توصیف می کنم
146. در کل برای اینکه کارها را به بهترین نحو انجام دهم به مشوق های زیادی نیاز دارم
147.حتی زمانی که با دیگران در حال بحث کردن هستم می توانم ازنقطه نظر آنها به مسئله نگاه کنم
148. در کل می توانم با استرس کنار بیایم
149. سعی می کنم از کسانی که ممکن است در من استرس ایجاد کنند دوری کنم
150.معمولا مطابق میلم عمل می کنم بدون اینکه پیامد های آن را در نظر بگیرم
151.  معمولا حتی زمانی که حق با من باشد از حقم صرف نظر می کنم 152 . برای من دشوار است شرایط کاری ام را کنترل کنم
153. بعضی از جواب های من به سوالات بالا خیلی صادقانه نیست
Short Form TEIQUE-SF
1.     بیان کردن هیجانات واحساساتم از طریق کلمات برایم دشوار نیست
2.     برای من دشوار است چیزها را از نقطه نظر دیگران در نظر بگیرم
3.     در کل من فرد با انگیزه ای هستم
4.      برای من دشوار است هیجانات و احساسات خود راتنظیم کنم
5.      در کل زندگی برای من لذت بخش نیست
6.     می توانم به صورت موثری با مردم رفتار کنم
7.     معمولا نظرم را بارها تغییر می دهم
8.     خیلی از وقتها نمی توانم تشخیص دهم در حال تجربه کردن چه هیجان واحساسی هستم
9.     احساس می کنم که من تعداد زیادی ویژگی خوب دارم
10. بیشتر اوقات برای من دشوار است که از حقوق خود دفاع کنم
11.معمولا میتوانم که نوع احساسات دیگران را تحت تاثیر قرار بدهم
12.به طور کلی در مورد همه چیز نظری بدبینانه دارم
13.نزدیکانم اغلب شکایت می کنند که من به خوبی با آنها رفتار نمی کنم
14.برای من دشوار است زندگی ام را با شرایط تطبیق دهم
15.در کل می توانم با استرس کنار بیایم
16.برایم دشوار است عواطفم را به نزدیکانم نشان بدهم
17.می توانم خودم را جای دیگران بگذارم و احساسات آنها را تجربه بکنم
18.معمولا برای من دشوار است خودم را باانگیزه نگه دارم
19. اگر بخواهم معمولا می توانم برای کنترل کردن هیجانات و احساساتم راه هایی پیدا کنم
20.در کل از زندگی ام لذت می برم
21.خودم را به عنوان یک مذاکره کننده ی خوب توصیف میکنم
22.معمولا به درگیر بودن با کارهایی گرایش دارم که در گذشته آرزو می کردم از شرشان راحتشوم
23.معمولا مکث می کنم و به احساساتم فکر می کنم
24.معتقدم توانایی های شخصی زیادی دارم
25.معمولا حتی زمانی که حق با من باشد از حقم صرف نظر می کنم
26. هیچ قدرتی در مورد کنترل احساسات دیگران در خود نمی بینم
27.در کل معتقدم که تمام چیزها در زندگی من خوب از کار در خواهند آمد
28.برای من دشوار است که حتی با نزدیکانم ارتباط نزدیکی برقرار کنم
29.در کل میتوانم با محیط های جدید سازش پیدا کنم
30.دیگران مرا به خاطر آرامشم تحسین می کنند
شرح سایت روان سنجی: این دو پرسشنامه بلند و کوتاه برای سنجش ویژگی های هوش هیجانی برپایه مدل "پترایدز" است. که دارای چهار عامل و 15 سطح است.
Well-being: [Self-esteem; Happiness; Optimism]‚
Self-control: [Emotion Regulation; low Impulsiveness; Stress Management]
Emotionality: [Empathy; Emotion Perception; Emotion Expression; Relationship Skills]
Sociability: [Emotion management; Assertiveness; Social awareness/ Social Competence]
Auxiliary facets: [Adaptability; Self-motivation]
خرده مقیاس ها و اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ از 0.67 تا 0.89 نزد مردان و زنان در نسخه انگلیسی
نمره گذاری:
1= کاملا مخالفم تا 7= کاملا موافقم
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.psychometriclab.com/Home/Default/14
منبع برای آگاهی بیشتر
Petrides‚ K. V. (2001). A psychometric investigation into the construct of emotional intelligence. Unpublished doctoral dissertation‚ University College London.
Petrides‚K. V.‚& Furnham‚A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality‚ 15‚ 425–448.
Petrides‚ K. V.‚ Frederickson‚ N.‚ &Furnham‚ A. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and Individual Differences‚ 36‚ 277-293.
Mikolajczak‚ M.‚ Luminet‚ O.‚ Leroy‚ C.‚ & Roy‚ E. (2007). Psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. Journal of Personality Assessment‚ 88‚ 338-353.
Petrides‚ K. V.‚ Furnham‚ A.‚ &Mavroveli‚ S. (2007). Trait emotional intelligence: Moving forward in the field of EI. In G. Matthews‚ M. Zeidner‚ & R. Roberts (Eds.)‚ Emotional intelligence: Knowns and unknowns. Oxford: Oxford University Press. View
Petrides‚ K. V.‚ Pérez-González‚ J. C.‚ &Furnham‚ A. (2007). On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. Cognition and Emotion‚ 21‚ 26-55.
Petrides‚ K. V. (2009). Psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. In C. Stough‚ D. H. Saklofske‚ and J. D. Parker‚ Advances in the assessment of emotional intelligence. New York: Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-88370-0_5
Petrides‚ K. V. (2009). Technical manual for the Trait Emotional Intelligence Questionnaires (TEIQue). London: London Psychometric Laboratory.
Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Short Form. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 350-351. (2013). Google Scholar