پرسشنامه کوتاه ویژگی هوش هیجانی نوجوانان

پرسشنامه کوتاه ویژگی هوش هیجانی نوجوانان
برگردان به فارسی :مروان عاقدی
Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Adolescent Short Form (TEIQUE-ASF)
Ages 13-17
Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006
1.     برای من آسان است که در مورد احساساتم با مردم حرف بزنم
2.     برای من دشوار است که چیزی را از نقطه نظر دیگران در نظر بگیرم
3.     من شخص با انگیزه ای هستم
4.     برای من دشوار است که احساساتم را کنترل کنم
5.     زندگی من لذتبخش نیست
6.     به خوبی می توانم با هم کلاسی هایم کنار بیایم
7.     من دائما نظرم را تغییر می دهم
8.     برای من دشوار است که بتوانم تشخیص بدهم که در حال تجربه کردن چه احساساتی هستم
9.     از ظاهرم راضی هستم
10. برای من دشوار است که از حقوق خود دفاع کنم
11.وقتی که بخواهم می توانم کاری بکنم که دیگران احساس بهتری بکنند
12.گاهی اوقات فکر می کنم که در تمام زندگی بدبخت خواهم بود
13.گاهی اوقات دیگران از من شکایت می کنند که من به خوبی با آنها رفتار نمی کنم
14.وقتی تغییری در زندگی ام بوجود می آید برای من دشوار است ککه با آن سازگار بشوم
15.من می توانم با استرس ها کنار بیایم
16.من نمی دانم چطور به اطرافیانم نشان بدهم که به آنها اهمیت می دهم
17.می توانم خودم را جای دیگران بگذارم و احساساتشان را درک کنم
18.برای من دشوار است که خودم را با انگیزه نگه دارم
19.هر وقت که بخواهم می توانم خشم خودم را منترل کنم
20.از زندگی ای که دارم راضی هستم
21.خودم را به عنوان یک مذاکره کننده ی خوب می شناسم
22.گاهی اوقات درگیر کارهایی می شوم که پس از مدتی آرزو می کنم که از شر آن کارها خلاصبشوم
23.به احساساتم توجه بسیار زیادی می کنم
24.در مورد خودم احساس خوبی دارم
25.معمولا عقب نشینی می کنم هر چند که می دانم حق با من است
26.نمی توانم احساسات دیگران را تغییر بدهم
27.معتقدم که همه چیز در زندگی من درست خواهد شد
28.گاهی اوقات آرزو می کنم که ای کاش رابطه ی بهتری با پدر و مادرم داشتم
29.می توانم به خوبی با محیط های جدید سازگار بشوم
30.من معمولا سعی میکنم که افکارم را کنترل بکنم و در مورد چیزی خیلی احساس نگرانی نکنم
شرح سایت روان سنجی: این دو پرسشنامه بلند و کوتاه برای سنجش ویژگی های هوش هیجانی نزد نوجوانان برپایه مدل "پترایدز" است. که دارای چهار عامل و 15 سطح است.
Well-being: [Self-esteem; Happiness; Optimism]‚
Self-control: [Emotion Regulation; low Impulsiveness; Stress Management]
Emotionality: [Empathy; Emotion Perception; Emotion Expression; Relationship Skills]
Sociability: [Emotion management; Assertiveness; Social awareness/ Social Competence]
Auxiliary facets: [Adaptability; Self-motivation]
نسخه برگردان شده فرم کوتاه آن به فارسی توسط "مروان عاقدی" در نشانی داده شده وجود دارد.
معصومه غنبرلو و اصغر مینایی، 1395 در کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی آن را با عنوان "استاندارد سازی و هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی صفتی TEIQue-AF بر روی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران" ارائه کرده اند. [نظر سایت روان سنجی: زیبنده تر بود که از عنوان "شواهد روان سنجی" به جای "استاندارد سازی و هنجاریابی" استفاده می کردند.]
خرده مقیاس ها و اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ از 0.67 تا 0.89 نزد مردان و زنان
نمره گذاری:
1= موافق تا 7= مخالف
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.psychometriclab.com/Home/Default/14
منبع برای آگاهی بیشتر
Petrides‚ K. V. (2001). A psychometric investigation into the construct of emotional intelligence. Unpublished doctoral dissertation‚ University College London.
Petrides‚K. V.‚& Furnham‚A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality‚ 15‚ 425–448.
Petrides‚ K. V.‚ Frederickson‚ N.‚ &Furnham‚ A. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and Individual Differences‚ 36‚ 277-293.
Mikolajczak‚ M.‚ Luminet‚ O.‚ Leroy‚ C.‚ & Roy‚ E. (2007). Psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. Journal of Personality Assessment‚ 88‚ 338-353.
Petrides‚ K. V.‚ Furnham‚ A.‚ &Mavroveli‚ S. (2007). Trait emotional intelligence: Moving forward in the field of EI. In G. Matthews‚ M. Zeidner‚ & R. Roberts (Eds.)‚ Emotional intelligence: Knowns and unknowns. Oxford: Oxford University Press. View
Petrides‚ K. V.‚ Pérez-González‚ J. C.‚ &Furnham‚ A. (2007). On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. Cognition and Emotion‚ 21‚ 26-55.
Petrides‚ K. V. (2009). Psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. In C. Stough‚ D. H. Saklofske‚ and J. D. Parker‚ Advances in the assessment of emotional intelligence. New York: Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-88370-0_5
Petrides‚ K. V. (2009). Technical manual for the Trait Emotional Intelligence Questionnaires (TEIQue). London: London Psychometric Laboratory.
Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Short Form. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 350-351. (2013). Google Scholar
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.