پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد
شریفی، 1385 و نوربالا 1387
Oxford Happiness Questionnaire (OHQ)
Hills and Argyle‚ 2002
1.
الف) احساس شادی نمی کنم
 ب) نسبتاً احساس شادی می کنم
 ج) خیلی شاد هستم
د) بیش از حد شاد هستم
2.
الف) درباره آینده خوش بین نیستم
 ب) درباره آینده خوش بین هستم
 ج) احساس می کنم  آیندهای نوید بخش در انتظارم است
د) احساس می کنم  زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارم
3.
الف) در حقیقت از هیچ جنبه ا ی از زندگی ام راضی نیستم
 ب) از بعضی از جنبه های زندگی ام راضی هستم
 ج) از بسیاری از جوانب زندگی ام رضایت دارم
د) از همه جوانب زندگی ام کاملاً راضی هستم
۴.
الف) احساس می کنم کنترل چندانی بر زندگی ام ندارم
 ب) احساس می کنم تا اندازه ای بر زندگی ام کنترل دارم
 ج) احساس می کنم بیشتر اوقات بر زندگی ام کنترل دارم
د) احساس می کنم  بر تمام جنبه های زندگی ام  کنترل دارم
5.
الف) احساس می کنم  زندگی ام  چندان رضایتبخش نیست
 ب) از زندگی احساس رضایت می کنم
 ج) احساس می کنم  زندگی ام  بسیار رضایتبخش است
د) احساس می کنم  زندگی ام  بینهایت رضایتبخش است
6.
الف) از خودم چندان راضی نیستم
ب) از آنچه هستم احساس رضایت می کنم 
ج) از آنچه هستم خیلی احساس رضایت می کنم
د) از آنچه هستم شدیداً احساس رضایت می کنم
7.
الف) هرگز بر رویدادهای زندگی اثر خوبی نمی گذارم
ب) به ندرت بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می گذارم
ج) معمولاً بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می گذارم
د) همیشه بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می گذارم
8.
الف) زندگی را باری به هر جهت می گذارم
ب) از نظر من زندگی خوب است
ج) از نظر من زندگی خیلی خوب است
د) من به زندگی عشق می ورزم
9.
الف) در واقع علاقه ای به دیگران ندارم
 ب) کما بیش به دیگران علاقه دارم
 ج) به دیگران بسیار علاقه دارم
د) به دیگران به شدت علاقه دارم
10 .
الف) تصمیم گیری برایم مشکل است
ب) تصمیم گیری برایم نسبتاً آسان است
ج) در بیشتر موارد تصمیم گیری برایم آسان است
د) به راحتی می توانم هر نوع تصمیمی بگیرم
11.
الف) شروع هر کاری برایم دشوار است
ب) شروع هر کاری برایم نسبتاً آسان است
ج) شروع کارها برایم آسان است
د) احساس می کنم  می توانم هر کاری را بر عهده بگیرم
12 .
الف) هنگام بیدار شدن از خواب به ندرت احساس رفع خستگی می کنم .
ب) گهگاه وقتی از خواب بیدار می شوم  احساس رفع خستگی می کنم .
ج) معمولاً وقتی از خواب بیدار می شوم  احساس رفع خستگی می کنم.
د) همیشه وقتی از خواب بیدار می شوم  احساس رفع خستگی می کنم.
13 .
الف) احساس می کنم به هیچ وجه توان و نیرو ندارم
ب) احساس می کنم  تا اندازه ای توان و نیرو دارم
ج) احساس می کنم  سرشار از توان و نیرو هستم
د) احساس می کنم  بی اندازه توان و نیرو دارم
14 .
الف) احساس می کنم  چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد
ب) بعضی از چیزهای دنیا را زیبا می بینم
ج) بسیاری از چیزهای دنیا را زیبا می بینم
د) همه چیز دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می کند
15.
الف) احساس می کنم  ذهنم هشیار نیست
ب) احساس می کنم  از لحاظ ذهنی هشیارم
ج) احساس می کنم  از لحاظ ذهنی بسیار هشیارم
د) احساس می کنم  از لحاظ ذهنی کاملاً هشیارم
16.
الف) احساس سلامتی و تندرستی نمی کنم
ب) کمابیش احساس سلامتی و تندرستی می کنم
ج) بسیار احساس سلامتی و تندرستی می کنم
د) کاملاً احساس سلامتی و تندرستی می کنم
17.
الف) نسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمی کنم
ب) نسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت می کنم
ج) نسبت به دیگران خیلی احساس صمیمیت می کنم
د) به همه انسانها عشق می ورزم
18.
الف) از گذشته خاطره های خوش زیادی ندارم
ب) از گذشته چند خاطره خوش دارم
ج) بیشتر خاطره های گذشته من خوش است
د) تمام خاطره های گذشته من به شدت خوش است
19. 
الف) هرگز حالت شور و شوق ندارم
ب) بعضی وقتها دارای شور و شوق هستم
ج) بیشتر وقتها دارای شور و شوق
د)همیشه دارای شور و شوقم
20.
الف) بین آنچه که دوست داشتم انجام دهم و آنچه انجام داده ام فاصله هست
 ب) بعضی از چیزهایی را که می خواستم انجام داده ام
 ج) بسیاری از چیزهایی را که می خواستم انجام داده ام
د)همه چیزهایی را که می خواستم انجام داده ام
21.
الف) نمی توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم
ب) تا اندازهای می توانم وقتم را خوب تنظیم کنم
ج) می توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم
د) می توانم وقتم را برای هر کاری که می خواهم اختصاص دهم
22 .
الف) از بودن با دیگران لذت نمی برم
ب) گاهی از بودن با دیگران لذت می برم
ج) معمولاً از بودن با دیگران لذت می برم
د) همیشه از بودن با دیگران لذت می برم
23. 
الف) اثر خوبی بر دیگران نمی گذارم
ب) گاهی اثر خوبی بر دیگران می گذارم
ج) معمولاً اثر خوبی بر دیگران می گذارم
د) همیشه اثر خوبی بر دیگران می گذارم
24.
الف) در زندگی خود مقصود خاصی ندارم
ب) تا اندازه ای زندگی ام  معنا دار و هدفمند است
 ج) زندگی ام  پر از معنا و هدف است
د) کلاً زندگی ام  معنادار و هدفمند است
25.
الف) من احساس تعهد و فعالیت چندانی نمی کنم
ب) گاهی احساس تعهد و فعالیت می کنم
ج) غالباً احساس تعهد و فعالیت می کنم
د) من همیشه احساس تعهد و فعالیت می کنم
26.
الف) فکر می کنم  دنیا جای خوبی نیست
ب) فکر می کنم  دنیا کمابیش جای خوبی است
ج) فکر می کنم  دنیا جای خیلی خوبی است
د) فکر می کنم  دنیا جای عالی است
27.
الف) به ندرت می خندم
ب) کمابیش می خندم
ج) زیاد می خندم
د) همیشه در حال خندیدن هستم
28 .
الف) آدم جذابی نیستم
ب)نسبتاً جذاب هستم
ج) جذاب هستم
د) بی اندازه جذاب هستم
29 .
الف) به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد
ب) بعضی چیزها را جالب می بینم
ج) بیشتر چیزها را جالب می بینم
د)به نظر من همه چیزها جالب اند
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه برپایه وارونه کردن ماده های مقیاس افسردگی بک در سال 1989 پدید آمد. در سال 2002 پدیدآورندگان این پرسشنامه را با طیف لیکرت ارائه کرده اند که نسخه انگلیسی آن را در اینجا می توانید ببینید.
در ایران
"حسن پاشا شریفی و همکاران، 1385" برگردان آن را در کتاب "علم شادمانی و نیرومندی انسان" ارائه کرده اند.
"احمد علی پور و احمد علی نوربالا، 1387" روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد مطالعه قرار داده اند.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ 0.91
چگونگی دستیابی
نسخه فارسی از نشانی موسسه پژوهشی و آموزشی ایران مشاور گرفته شده است.
منبع برای آگاهی بیشتر
Hills‚ P.‚ & Argyle‚ M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences‚ 33(7)‚ 1071–1082.
Hills‚ P.‚ & Argyle‚ M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 68-71. (2013). Google Scholar
کار، آلن(2004). علم شادمانی و نیرومندی انسان. ترجمه حسن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند با همکاری باقر ثنایی(1385). تهران، انتشارات سخن.
علی پور، احمد و نوربالا، احمد علی. (1387). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش نامه شادکامی آکسفورد. اندیشه و رفتار، شماره 55: 18-65.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.