مقیاس بار مسئولیت مراقب در مراقبان

مقیاس بار مسئولیت مراقب در مراقبان
فرج زاده، اکبر فهیمی و همکاران، 1394
Caregiver Burden Scale
Elmstahl et al‚ 1996
1.     آیا در مراقبت از خویشاوندتان،تا کنون با مشکلاتی عملی روبرو شده اید که حل آن برایتان دشوارباشد؟
2.     آیا فکر می کنید به خاطر رفاه خویشاوندتان، باید مسئولیت بیش از حدی را به دوش بکشید؟
3.     آیا گاهی اوقات احساس میکنید که تمایل دارید از تمامی شرایطی که در آن قرار گرفته اید فرار کنید؟
4.     آیا احساس خستگی و فرسودگی می کنید؟
5.     آیا احساس می کنید مشکل خویشاوندتان دست و پای شما را بسته است؟
6.     آیا مراقبت از خویشاوندتان، شما را از نظر ذهنی و روحی خسته کرده است؟
7.     آیا فکر می کنید بدلیل مراقبت از خویشاوندتان سلامتی خودتان به خطر افتاده است؟
8.     آیا فکر می کنید وقت زیادی را با خویشاوندتان می گذرانید بطوریکه وقت کافی برای خودتان ندارید؟
9.     آیا شما از دعوت کردن دوستان و آشنایان به منزل به خاطر مشکل خویشاوندتان خودداری می کنید؟
10.آیا زندگی اجتماعی شما، مثلا رابطه با خانواده و دوستانتان کمتر شده است ؟
11.آیا مشکل خویشاوندتان مانع از آن شده است تا آننه را که برای این مرحله از زندگیتان برنامه ریزیکرده بودید را انجام دهید؟
12.آیا حس می کنید زندگی با شما غیر منصفانه رفتار کرده است؟
13.آیا فکر می کنید که زندگی شما در این مرحله می توانست جور دیگری باشد؟
14.آیا به خاطر مشکل خویشاوندتان احساس تنهایی و انزوا می کنید؟
15.آیا مراقبت از خویشاوندتان، شما را از نظر جسمی خسته کرده است؟
16.آیا به خاطر مراقبت از خویشاوندتان متحمل هزینه های مالی زیادی شده اید؟
17.آیا گاهی اوقات از رفتار خویشاوندتان شرمنده می شوید؟
18.آیا تاکنون احساس رنجش و عصبانیت نسبت به خویشاوندتان داشته اید؟
19.آیا رفتار خویشاوندتان تا بحال شما را دچار احساس خجالت زدگی کرده است؟
20.آیا محیط فیزیکی(مانند دستشویی، حمام، آشپزخانه)، شما را برای مراقبت از خویشاوندتان به زحمت انداخته است؟
21.آیا شما نگران هستید که بخوبی از خویشاوندتان مراقبت نمی کنید؟
22.آیا در محدوده منزل خویشاوندتان( مانند پارکینگ، راهرو، کوچه) موردی هست که مراقبت از وی را برایتان سخت و دردسر ساز کند؟
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس  تاثیرذهنی نگهداری ازبیمارنهایمزمن را  درزندگیمراقبانرامیسنجد. در پنج زمینه :تنشعمومی8) سؤال(،انزوا3) سؤال(،ناامیدی(5 سؤال(،درگیریعاطفی(3سؤال)ومحیط (3سؤال( گروهبندیشده است. (به نقل از فرج زاده و همکاران، 1395)
اعتبار: در گزارش فرج زاده و همکاران تنها بررسی روایی دیده می شود.
نمره گذاری: 1=به هیچ وجه، 2=به ندرت، 3=گاهی اوقات و 4= بیشتر اوقات
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100253.html
منبع برای آگاهی بیشتر
Elmstahl S‚ Malmberg B‚ Annerstedt L. Caregiver's burden of patients 3 years after stroke assessed by a novel caregiver burden scale. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1996; 77(2):177-82.
Abdollahpour I‚ Nedjat S‚ Noroozian M‚ Golestan B‚ Majdzadeh R. Development of a caregiver burden questionnaire for the patients with dementia in Iran. International journal of preventive medicine. 2010; 1(4):233.
فرج زاده، عطاالله؛ اکبرفهیمی، ملاحت؛ نجات، سحرناز؛ کهن، امیرحسن؛ صابری، هوشنگ. (1395). ترجمه و بررسی روایی مقیاس بار مسئولیت مراقب در مراقبان بیماران با آسیب نخاعی. فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی .دوره پنجم . شماره اول ، 1-
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.