مقیاس وابستگی های ارزش خود

مقیاس وابستگی های ارزش خود
برگردان: سبزه آرای و همکاران، 1393
Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS)
Crocker‚ Luhtanen‚ Cooper‚ & Bouvrette‚ 2001
1.     وقتی فكر می كنم كه به لحاظ ظاهری جذاب به نظر می رسم، احساس خوبی راجع به خودم پیدا می كنم.
2.     ارزشی که برای خودم قائلم، وابسته به عشقی است که خداوند به من دارد.
3.     وقتی كه وظیفه یا مهارتی را از دیگران بهتر انجام می دهم، احساس با ارزش بودن می كنم.
4.     ارزشی كه برای خودم قائلم ربطی به این ندارد که ظاهرم چگونه به نظر می رسد.
5.     انجام كارهایی كه می دانم برخلاف قانون یا اخلاق هستند باعث می شوند تا احترامی که برای خودم قائلم از بین برود.
6.     برایم مهم نیست که دیگران در مورد من نظر منفی داشته باشند.
7.     وقتی می فهمم که خانواده ام مرا دوست دارند، احساس خوبی نسبت به خودم پیدا می کنم.
8.     وقتی كه خداوند مرا دوست دارد احساس با ارزش بودن می كنم.
9.     اگر دیگران به من احترام نگذارند، من هم نمی توانم به خودم احترام بگذارم.
10.ارزشی كه برای خودم قائلم، تحت تأثیر كیفیت یا چگونگی روابطم با اعضای خانواده ام قرار ندارد.
11.هر وقت از اصول اخلاقیم پیروی می كنم، احترامی که برای خودم قائلم بیشتر می شود.
12.وقتی می دانم که در عملی از دیگران بهتر هستم، ارزشی كه برای خودم قائلم بیشتر می شود.
13.نظری كه درباره خودم دارم به چگونگی عملکرد تحصیلی¬ام وابسته نیست.
14.اگر براساس اصول اخلاقیم زندگی نکنم، نمی توانم به خودم احترام بگذارم.
15.برایم مهم نیست که دیگران چه فكری درباره من می کنند.
16.وقتی اعضای خانواده ام به من افتخار می كنند، ارزشی كه برای خودم قائلم بیشتر می شود.
17.ارزشی كه برای خودم قائلم تحت تأثیر این است که چقدر فکر می کنم که صورت یا ظاهرم جذاب به نظر می رسد.
18.اگر خداوند مرا دوست نمی داشت، ارزشی كه برای خودم قائلم لطمه می دید.
19.عملکرد خوب تحصیلی، باعث ایجاد حس احترامِ به خود در من می شود.
20.بهتر عمل كردن نسبت به دیگران به من حس احترامِ به خود می دهد.
21.هر وقت كه فكر می كنم به لحاظ ظاهری خوب به نظر نمی رسم، ارزشی كه برای خودم قائلم لطمه می بیند.
22.وقتی كه می دانم به لحاظ تحصیلی خوب عمل میکنم، درباره خودم احساس بهتری می كنم.
23.اینکه دیگران درباره من چه فکری می کنند، تأثیری ندارد بر اینکه من درباره خودم چه فکری می کنم.
24.زمانی که احساس می کنم خانواده ام مرا دوست ندارند، ارزشی كه برای خودم قائلم کاهش می یابد.
25.وقتی در حال رقابت با دیگرانم، خوب یا بد عمل کردنم، بر ارزشی كه برای خودم قائلم تأثیر می گذارد.
26.زمانی كه احساس می كنم خداوند مرا دوست دارد، ارزشی كه برای خودم قائلم بیشتر می شود.
27.ارزشی كه برای خودم قائلم تحت تأثیر عملكرد تحصیلی ام قرار دارد.
28.اگر عملی غیراخلاقی انجام داده باشم ارزشی كه برای خودم قائلم لطمه می بیند.
29.اینكه خانواده ای دارم كه به من اهمیت می دهند، برای احترامی كه به خودم می گذارم مهم است.
30.اینکه احساس کنم به لحاظ ظاهری آدم جذابی هستم یا نه، بر ارزشی كه برای خودم قائلم تأثیری ندارد.
31.وقتی فكر می كنم در حال اطاعت از خداوند نیستم، احساس بدی راجع به خودم پیدا می کنم.
32.ارزشی كه برای خودم قائلم تحت تأثیر این است که چقدر در کارهای رقابتی خوب عمل می کنم.
33.هر وقت كه عملكرد تحصیلی¬ام نقص داشته باشد احساس بدی راجع به خودم پیدا می کنم.
34.ارزشی كه برای خودم قائلم وابسته به این است که آیا از اصول اخلاقیم پیروی می کنم یا نه.
35.ارزشی كه برای خودم قائلم وابسته به نظری است كه دیگران از من دارند.
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه کوشش دارد تا وابستگی باور فرد از ارزش خودش را اندازه گیری کند. هفت خرده مقیاس پشتیبانی خانواده، رقابت، نمود ظاهری، عشق به خدا، صلاحیت علمی، پاکدامنی و تایید دیگران دارد.
نسخه انگلیسی این مقیاس در سایت روان سنجی ارائه شده است.
اعتبارنسخه انگلیسی: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ از 0.82 تا 0.96 و بازآزمایی پس از سه ماه 0.68 تا 0.96
Family Support: (alpha 0.84); Competition: (alpha 0.87); Appearance: (alpha 0.83); God’s Love: (alpha 0.96)‚ Academic Competence: (alpha 0.82); Virtue: (alpha 0.83); Approval from Others: (alpha 0.82)
نمره گذاری نسخه انگلیسی:
1=Strongly Disagree‚ 2=Disagree‚ 3=Disagree Somewhat‚ 4= Neutral‚ 5=Agree Somewhat‚ 6=Agree‚ and 7=Strongly Agree
Item is reverse-scored: 4‚ 6‚ 10‚ 13‚ 15‚ 23‚ and 30
Family Support: items 7‚ 10‚ 16‚ 24‚ and 29.
Competition: items 3‚ 12‚ 20‚ 25‚ and 32.
Appearance: items 1‚ 4‚ 17‚ 21‚ and 30.
God’s Love: items 2‚ 8‚ 18‚ 26‚ and 31.
Academic Competence: items 13‚ 19‚ 22‚ 27‚ and 33.
Virtue: items 5‚ 11‚ 14‚ 28‚ and 34.
Approval from Others: items: 6‚ 9‚ 15‚ 23‚ and 35.
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Crocker‚ J. & Wolfe‚ C. T. (2001). Contingencies of self-worth. Psychological Review‚ 108‚ 593-623.
Crocker‚ J.‚ Luhtanen‚ R. K.‚ Cooper‚ M. L.‚ & Bouvrette‚ A. (2003). Contingencies of self-worth in college students: Theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology‚ 85‚ 894-908.
Crocker‚ J.‚ Luhtanen‚ R. K. (2003). Level of Self-Esteem and Contingencies of Self-Worth: Unique Effects on Academic‚ Social‚ and Financial Problems in College Students. Personality and Social Psychology Bulletin‚ 29(6)‚ 701-12.
سبزه آرای لنگرودی، میلاد؛ سرافراز، مهدی رضا؛ قربانی، نیما؛ رستمی، رضا. (1392). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود. روانشناسی تربیتی، دوره 4 - شماره 3، 69-79
سبزه آرای لنگرودی، میلاد؛ سرافراز، مهدی رضا؛ قربانی، نیما؛(1393). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود. اندیشه های نوین تربیتی، دوره دهم - شماره 1، 119 تا 140
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.