سیاهه عوامل محافظت از خانواده

سیاهه عوامل محافظت از خانواده
مجید غفاری، 1395
Inventory of Family Protective Factors (IFPF)
Gardner et al‚ 2008
1.     در مورد وضعيت سلامتی، طی 3 ماه گذشتهخانواده ما بيشتر از آن که مشکل داشته باشد،تجارب مثبت داشت.
2.     در مورد وضعيت امور مالی، طی 3 ماه گذشتهخانواده ما بيشتر از آن که مشکل داشته باشد،تجارب مثبت داشت.
3.     در مورد دوستان خانوادگی، طی 3 ماه گذشتهخانواده ما بيشتر از آن که تجارب مثبت داشتهباشد، مشکل و دغدغه داشت.
4.     در مورد مسائل مربوط به کار و اشتغال، طی 3ماه گذشته خانواده ما بيشتر از آن که مشکلداشته باشد، تجارب مثبت داشت.
5.     خانواده ما خوش بين است و در اغلب اوقات برنقاط و نکات مثبت متمرکز می شود.
6.     خانواده ما خلاق، کاردان، پر مایه و به خودمتکی است.
7.     اغلب مردم فکر می کنند که خانواده ما جوّیدوستانه و معاشرتی دارد و دیگران دوست دارندبا ما رابطه داشته باشند.
8.     خانواده ما لایق، شایسته و سربلند است.
9.     خانواده ما حداقل با یک فرد حمایتگر(حامیخانواده ما( ارتباط خوبی دارد.
10.خانواده ما در زندگيمان حداقل یک فرد را داردکه مراقب و غمخوار خانواده ما می باشد.
11.خانواده ما در زندگيمان حداقل یک فرد را داردکه مورد اعتماد خانواده ما می باشد.
12.خانواده ما در زندگيمان حداقل یک فرد را داردکه به زندگی خانواده ما علاقه مند است.
13.ما به عنوان یک خانواده در حل هر یک ازمشکلاتمان(البته نه تمام مشکلات) توانمند بوده ایم.
14.خانواده ما روی بسياری از حوادث و رویدادها )البته نه تمام رویدادها) مدیریت و کنترل داشته است.
15.خانواده ما با یک یا چند عامل استرس زای مهم در زندگيمان به خوبی مقابله کرده است.
16.خانواده ما یکبار توانسته است که بهترین راه را برای خروج از یک موقعيت بد، پيدا کند.
شرح سایت روان سنجی: این سیاهه عامل های محافظت کننده خانواده "تنش زایی کمتر"، "ارزیابی انطباقی"، "حمایت اجتماعی" و "تجربه جبران کردن" را می سنجد.
این پرسشنامه توسط "مجیدغفاری، 1395" به فارسی برگردان و ویژگی های روان سنجی آن با عنوان "سیاهه عوامل محافظ خانواده در دانشجویان" مورد مطالعه قرار گرفته است.
نسخه انگلیسی این پرسشنامه روی سایت روان سنجی وجود دارد.
Fewer stressors‚ Adaptive appraisal‚ Social support‚ and Compensating experiences
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ در نسخه ایرانی برای کل ابزار و خرده مقیاس ها، از 0.56 تا 0.81 و بازآزمایی با فاصله دو هفته ای بین 0.64 تا 0.81 گزارش شده است
نمره گذاری:
به هيچ وجه شبيه به خانواده من، اندکی شبيه به خانواده من، گاهی شبيه به خانواده من، عموما شبيه به خانواده من، اکثرمواقع شبيه به خانواده من
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Gardner‚ D. L.‚ Huber‚ C. H.‚ Steiner‚ R.‚ Vazquez‚ L. A.‚ & Savage‚ T. A. (2008). The development and validation of the Inventory of Family Protective Factors: A brief assessment for family counseling. The Family Journal‚ 16(2) ‚ 107–117.
Gardner et al. (2008). Inventory of Family Protective Factors. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 423-425. (2013). Google Scholar
غفاری، مجید. (1395). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه عوامل محافظ خانواده در دانشجویان. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. دوره 9 شماره 2، 125-147