بررسی رضایت شغلی

بررسی رضایت شغلی
برگردان: ابراهیم مرادی 2012
Job Satisfaction Survey
Spector‚ 1997
1.     احساس می کنم بابت کارم حقوق منصفانه ای به من پرداخت می شود.
2.     حقیقتا شانس خیلی کمی در شغل من برای ارتقا وجود دارد.
3.     مدیر مافوق من در کارش شایستگی و توانایی دارد.
4.     از مزایای شغلی که دریافت میکنم راضی نیستم.
5.     وقتی کارم را به خوبی انجام می دهم قدرش را می دانند.
6.     قوانین محل کار دست و پا گیر هستند و انجام کار را سخت ترمی کنند.
7.     با افرادی که کار می کنم روابط خوبی دارم.
8.     گاهی اوقات فکر می کنم که شغلم بی معنی است.  
9.     ارتباطات بین افراد در سازمان به نظر به خوبی صورت می گیرد.
10.افزایش حقوق به ندرت صورت میگیرد .
11.کسانی که کارشان را به خوبی انجام می دهند شانس بیشتری برای ارتقا شغلی دارند
12.سرپرست محل کار من آدم بی انصافی است.
13.مزایای شغلی که ما دریافت می کنیم به خوبی سازمانهای دیگر است
14.من احساس نمی کنم به کاری که انجام می دهم ارزش می دهند
15.کمتر پیش می آید که مقررات اداری مانع شود کارم را به خوبی انجام دهم.
16.بخاطر اینکه همکارهایم توانایی انجام کارشان را ندارند کار من سخت تر شده است
17.کارهایی را که سر کار انجام می دهم دوست دارم.
18.اهداف سازمان برای من روشن نیست.
19.وقتی که به حقوقی که سازمان به من می دهد فکر می کنم احساس می کنم به کارم بها نمی دهند.
20.افراد در این سازمان به اندازه جاهای دیگر فرصت پیشرفت دارند
21.مدیر مافوق من به احساسات زیر دستهایش علاقه چندانی نشان نمی دهد
22.مزایای شغلی من منصفانه است .
23.برای کسانی که اینجا کار میکنند مزیت های زیادی وجود ندارد.
24.کارهای بیش از حد زیادی در محل کار برای انجام دارم
25.از کار با همکارهایم لذت می برم.
26.اغلب احساس میکنم نمیدانم در این سازمان چه می گذرد.
27.از انجام کارم احساس غرور می کنم.
28.از افزایش حقوقم را ضی هستم
29.از یک سری مزایای شغلی که باید وجود داشته باشد در این سازمان محروم هستیم
30.از مدیر مافوقم را ضی هستم
31.کارهای کاغذ بازی و تشریفات اداری زیادی را باید سر کار انجام دهم
32.احساس نمی کنم آنطوری که باید و شاید کارم مورد تشویق قرار گیرد
33.از فرصتهایی که برای ارتقا شغلی برایم پیش می آید راضی هستم.
34.سر کار بیش از حد بگو مگو و مرافعه وجود دارد.
35.کا رم لذت بخش است.
36.وظایف کاری من کاملا برایم تشریح نمی شود.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار برگردان Job Satisfaction Survey است. به نظر می رسد بازنگری در برگردان و روان تر کردن ماده ها کاری سودمند باشد. همانند ماده 24 که باید گرانباری را افاده کند . یا ماده 19.
در ایران، "زارع، 1384" روایی و اعتبار این ابزار را مورد مطالعه قرار داده است. "محمد حمدی، 2012" نسخه ای فارسی از آن را ارائه کرده و "علی اکبر اکبری تبار و همکاران، 1392" ویژگی های روان سنجی این ابزار را نزد پزشکان و پرستاران بررسی کرده اند.
نمره گذاری:
1= کاملا مخالفم، 2= مخالفم، 3= بی نظرم، 4= موافقم، 5= کاملا موافقم
چگونگی دستیابی
این نسخه فارسی در نشانی زیر در دسترس است.
منبع برای آگاهی بیشتر
Spector‚ P. E. (1985). Measurement of human service staff satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology‚ 13‚ 693-713.
Spector‚ P. E. (1997). Job satisfaction: Application‚ assessment‚ causes‚ and consequences. Thousand Oaks‚ CA.: Sage Publications.
Zareh‚ M‚. (1384). Validity and reliability of job satisfaction survey scale. the second conference of human resource development. gostaresh va noosazi sanayeh Iran. (Persian)
Akbaritabar‚ A.‚ Mokarami‚ H.‚ Nazifi‚ M.‚ Rahiminejad‚ M.‚ mirkamandar‚ E.‚ Hosseinpouri‚ M. (2013). Psychometric properties of Spector’s job satisfaction survey in the Iranian population. Koomesh‚ 14(3)‚ 335-345.
زراع، محمدعلی. (1384). آزمون و اعتباریابی پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتر (JSS). دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی. سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران.
اکبری تبار، علی اکبر.، مکرمی، حمیدرضا.، نظیفی، مرتضی.، رهی، عمید.، میرکماندار، احسان.، حسین پوری، مهدی. (1392). مطالعه و يژگی های روان سنجی پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور در پزشکان و پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان. کومش، (3)14، 335-345.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.