Travis`s Alienation Scale

Travis’s Alienation Scale
Margins of Society (MOS) Alienation Scale
Travis‚ 1993
مقیاس بیگانگی تراویس
1.    I feel all alone these days*
2.    I’m sure I’ll find the right person to care enough about me.
3.    I often feel discriminated against.*
4.    I like to live by society’s rules.
5.    My whole world feels like it’s falling apart.*
6.    It’s fairly easy for me to tell just what is right and wrong these days.
7.    I wish I were somebody important.*
8.    I never feel all alone these days.
9.    I don’t like to live by society’s rules.*
10.My whole world feels like it’s running smoothly.
11.It’s hard for me to tell just what is right and wrong these days.*
12.I rarely feel discriminated against.
13.I’ll never find the right person to care enough about me.*
14.I don’t wish I were somebody else.
* Short form
شرح سایت روان سنجی: "تراویس" آنومیا را مترادف با بیگانگی دانست و آن را به عنوان حالت روان شناختی ناکامی در آرزوها تعریف کرد. این مقیاس دارای چهار عامل مرزی، یکتایی، آرزوها و بی هنجاری دارد.
marginality‚ aloneness‚ aspirations‚ and normlessness
اعتبار: هماهنگی درونی 0.78
نمره گذاری:
5-point Likert scale
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Travis‚ R. (1993). The MOS alienation scale: An alternative to Srole’s anomia scale. Social Indicator Research‚ 28‚ 71-91.
Travis‚ R. (1993). The Mos Alienation Scale: An Alternative to Srole's Anomia Scale.  Social Indicators Research‚ 28(1)‚ 71-91.
Yang‚ Anthony. (2015). Quantifying anomia: development of a scale. California State University. ma‎ster of Arts thesis.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.