مقیاس آگاهی عاطفی كودكان ریف

مقیاس آگاهی عاطفی كودكان ریف
Emotion Awareness Questionnaire for children (EAQ)
Rieffe et al‚ 2008
1.     اغلب اوقات نمی دانم كه چه نوع احساسی دارم
2.     نمی توانم در مورد احساسی كه دارم برای دوستم توضیح دهم
3.     دیگران نیازی ندارند تا بدانند كه من چگونه احساسی دارم
4.     هنگامی كه عصبانی و ناراحت هستم احساس می كنم شكمم مالش می رود
5.     برایم مهم است تا بدانم كه دوستانم چه احساسی دارند.
6.     وقتی كه عصبانی و ناراحت هستم دلم می خواهد علت آن را بدانم
7.     برایم سخت است تا بدانم كه عصبانیم یا غمگینم و یا احساس دیگری دارم
8.     برایم دشواراست تا با دیگران در باره احساساتم حرف بزنم .
9.     در بیشتر مواقع هنگامی كه دلواپس چیزی هستم در باره آن به دیگران چیزی نمی گویم .
10.نگامی كه نگرانم، می توانم نشانه های آن را در بدنم احساس كنم.
11.نمی خواهم بدانم كه دوستانم چه احساسی دارند.
12.احساساتم به من كمك می كنند تا بفهمم كه چه اتفاقاتی برایم می افتد
13.من هیچ وقت واقعا نمی توانم بفهمم كه چه احساسی دارم
14.من به راحتی می توانم برای دوستم توضیح بدهم كه در درونم چه احساسی دارم.
15.سعی می كنم تا دیگران ندانند كه من عصبانی یا ناراحت هستم.
16.هنگامی كه نگران و یا عصبانی هستم، تغییر خاصی در بدنم احساس نمی كنم
17.هنگامی كه یكی از دوستانم ناراحت است، دلم می خواهد بدانم علت ناراحتیش چیست.
18.احساسی كه در مورد مشكلم دارم به من در حل كردن آن كمك زیادی می كند.
19.هنگامی كه احساس خوبی ندارم، نمی دانم غمگینم، عصبانیم یا ترسیده ام
20.هنگامی كه ناراحتم سعی می كنم تا ناراحتیم را نشان ندهم
21.هنگامی كه نگران چیزی هستم در بدنم تغییرات متفاوتی احساس می كنم .
22.برایم مهم نیست تا بدانم دوستانم چه احساسی دارند
23.برایم مهم است تا بفهمم كه چه احساسی دارم
24.برخی اوقات احساس می كنم كه نگرانم، ولی نمی دانم چرا؟
25.وقتی كه احساس خوبی ندارم دلم می خواهد با دیگران كاری نداشته باشم و تنها باشم
26.هنگامی كه افسرده و غمگینم در بدنم احساس ضعف می كنم
27.بیشتر مواقع می دانم كه دوستانم چه احساسی دارند .
28. همیشه دلم می خواهد بدانم چرا در مورد بعضی چیزها احساس خوبی ندارم.
29. نمی دانم چرا بیشتر اوقات عصبانی و خشمگین می شوم.
30. نمی دانم در چه زمانی برخی چیزها سبب می شوند تا احساس خوبی نداشته باشم.
شرح سایت روان سنجی: " شرح سایت روان سنجی: پرسشنامه آگاهی از هیجان در مطالعات آلکسی تیمیا پدید آمده است. نسخه نخست دارای 40 گویه بوده است، در سال 2008 ، پانزده گویه آن حذف و 5 گویه افزوده شد. شش عامل و اعتبار آن ها در دو مطالعه ( گروه سنی متوسط 10 سال و 14 سال) در زیر آمده است.
نسخه فارسی از نشانی زیر برداشته شده است و نام برگردان کننده و مطالعه روایی آن به فارسی در دسترس نیست.
نسخه انگلیسی را ببینید.
خرده مقیاس ها و اعتبار آلفا، در نسخه انگلیسی
Differentiating Emotions (0.67; 0.74)‚ Verbal Sharing of Emotions (0.68; 0.77)‚ Not Hiding Emotions (0.68; 0.76)‚ Bodily Awareness (0.64; 0.74)‚ Attending to Others’ Emotions (0.650.77)‚ Analyses of Emotions (0.65;0.77).
نمره گذاری: درست؛ تا حدی درست؛ نادرست
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Rieffe‚ C.‚ Oosterveld‚ P.‚ Miers‚ A.C.‚ Meerum Terwogt‚ M.‚ & Ly‚ V. (2008). Emotion awareness and internalising symptoms in children and adolescents; the Emotion Awareness Questionnaire revised. Personality and Individual Differences‚ 45‚ 756-761.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.