پرسشنامه خودمداری و تکلیف مداری در ورزش

پرسشنامه خودمداری و تکلیفمداری در ورزش
برگردان به فارسی: حسین نژاد 1388
The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire
Duda‚ 1993
من احساس میکنم زمانی در ورزش موفقترم که ...
1.     تنها کسی باشم که میتواند بازي کند یا مهارتی داشته باشد.
2.     مهارت جدیدي را یاد گرفته باشم و به همین دلیل بخواهم بیشتر تمرین کنم.
3.     من عملکرد بهتري از دوستانم داشته باشم.
4.     دیگران نتوانند به خوبی من عمل کنند.
5.     کاري را یاد گرفته باشم که انجام دادن آن جالب است.
6.     دیگران آشفته باشند، ولی من نباشم.
7.     با سخت کوشی مهارت جدیدي را آموخته باشم.
8.     واقعاً سخت کار کرده باشم.
9.     بیشترین امتیازات را بگیرم.
10.چیزي که یاد گرفتهام سبب شود که بخواهم در مورد آن موضوع بیشتر بدانم.
11.بهترین باشم.
12.احساس کنم که مهارت صحیحی را یاد گرفتهام.
13.کارهایم را به بهترین نحو انجام داده باشم.
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه از دو مقیاس جهت گیری خودمدار و تکلیف مدار تشکیل شده است. که اعظم حسین نژاد به فارسی برگردان کرده است.
نسخه انگلیسی این پرسشنامه در سایت روان سنجی وجود دارد.
اعتبار: "رحمانیان و همکاران، 1395" ویژگی های روان سنجی این ابزار را در شهر جهرم مورد مطالعه قرار داده اند و آلفای کرونباخ را در دو گروه زنان و مردان ورزشکار در دامنه 0.16 تا 0.79 گزارش کرده اند.
نمره گذاری: پنج درجه ای « کاملاً مخالف » تا « کاملاً موافق »
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://mbsp.sbu.ac.ir/article/download/17995/6128
منبع برای آگاهی بیشتر
Duda JL. (1989). Relationship between task and ego orientation and the perceived purpose of sport among high school athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology‚ 11‚ 318-335.
Duda JL‚ Nicholls J. (1992). Dimensions of Achievement Motivation in Schoolwork and Sport. Journal of Educational Psychology‚ 84(3)‚ 290-299.
Duda JL. (1993). The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire. Translationby: Aazam HosseinNejad. Tehran: the dynamicYar test Institute‚ 2009. (persian).
رحمانیان، زاهده؛ واعظ موسوی، سید محمد؛ سهرابی، مهدی. (1395). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری هدف در ورزشکاران. مجله روانشناسی ورزش، پاییز و زمستان، 85-95.