پرسشنامه آلکسیتیمیا برای کودکان

پرسشنامه آلکسیتیمیا برای کودکان
نصیری و همکاران، 1388
Alexithymia questionnaire for children (ASC)
Rieffe‚ C.‚ Oosterveld‚ P.‚ & Meerum Terwogt‚ M. (2006)
1.     اغلب در مورد احساساتم سردرگم هستم.
2.     صحبت کردن درباره آن چه در درونم میگذرد، برایم دشوار است.
3.     من حالتی در بدنم احساس میکنم که حتی دکتر هم نمیتواند، بفهمد.
4.     من میتوانم به راحتی درباره آن چه در درونم میگذرد، برای دیگران حرف بزنم.
5.     وقتی که به مشکلی برمیخورم، میخواهم بدانم علت آن چیست و فقط درباره آن حرف نمیزنم.
6.     وقتی ناراحت می شوم، نمی دانم غمگینم، عصبانی ام و یا ترسیده ام.
7.     من اغلب درباره آن چه که در درونم می گذرد گیج هستم.
8.     ترجیح می دهم به جای آن که به علت اتفاقات فکر کنم منتظر بنشینم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.
9.     برخی اوقات برای بیان آن چه که در درونم می گذرد، کلمه مناسبی پیدا نمی کنم.
10.این که بدانی در درونت چه می گذرد، بسیار مهم است.
11.بیان احساسی که نسبت به دیگران دارم، برایم دشوار است.
12.دیگران به من می گویند باید بیشتر در مورد احساسات درونی ام حرف بزنم.
13.من نمی دانم درونم چه می گذرد
14.اغلب مواقع نمی دانم چرا عصبانی هستم
15.ترجیح می دهم تا با دیگران درباره رویدادهای عادی زندگی حرف بزنم تا درباره آن چه که آنها احساس می کنند.
16.ترجیح می دهم تا بیشتر برنامه های طنز و خنده دار تلویزیون را نگاه کنم تا برنامه هایی که مشکلات مردم را نشان می دهند.
17.حرف زدن درباره این که در درونم واقعا چه می گذرد، حتی برای بهترین دوستم هم، دشوار است.
18.من حتی زمانی که با دوستم ساکت نشسته ایم و چیزی به هم نمی گوییم، باز هم با او احساس صمیمت می کنم.
19.احساسی که نسبت به یک مشکل دارم به من کمک می کند تا بتوانم در مورد حل آن کاری انجام دهم
20.هنگامی که برای فهمیدن داستان یک فیلم، به دقت آن را تماشا می کنم، کمتر از تماشای آن لذت می برم
شرح سایت روان سنجی: زیربنای این پرسشنامه بر پایه مقیاس الکسیتیمیای تورنتو پدیدآمده است. سه عامل : نارسایی و ناتوانی در شناخت هیجان، نارسایی و ناتوانی در بیان هیجان ها و تفکر معطوف به بیرون دارد. نسخه انگلیسی را در اینجا ببینید.
در ایران، حبیب اله نصیری، ، مرتضی لطیفیان و ، كارولین ریف 1388 این پرسشنامه را به کار برده و آلفا کرونباخ آن را 0.75 گزارش کرده اند.
Difficulty identifying feelings‚ Difficulty describing feelings and Externally oriented thinking
نمره گذاری: درست، کمی درست، نادرست
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Rieffe‚ C.‚ Oosterveld‚ P.‚ & Meerum Terwogt‚ M. (2006). An alexithymia questionnaire for children: Factorial and concurrent validation results. Personality and Individual Differences‚ 40‚ 123-133.
Nasiri. Habib.‚ Latifian. Morteza.‚ & Rieffe‚ C.‚ 2009. Alexithymia and its Relationship with Physical Complaints and Emotional Competency in Children and Adolescents. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology‚ 15(3); 248-257. h_a_nasiri@yahoo.com
Rieffe‚ C.‚ Oosterveld‚ P.‚ Meerum Terwogt‚ M.‚ Novin‚ S.‚ Nasiri‚ H. & Latifian‚ M. (2010). Relationship between alexithymia‚ mood and internalizing symptoms in children and young adolescents: Evidence from an Iranian sample. Personality and Individual Differences‚ 48‚ 425-430.
نصیری. حبیب اله .، لطیفیان. مرتضی.، و ریف. كارولین.، 1388. آلكسیتیمیا و ارتباط آن با شاخصهای توانش هیجانی و شكایت از دردهای جسمی در كودكان و نوجوانان. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران، سال 15(3) ؛ 248-257.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.