ادراک از مدیریت

ساخته شده توسط آرین آرانی
باسمه تعالي
همكار ارجمند
سلام عليكم ، پرسشنامه پيوست به منظور بررسي ويژگي هاي مدير نمونه و وضعيت مديريت فعلي تدوين شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تكميل ، آن را در پاكت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرماييد .
در ستون راست ويژگيهايي ارائه شده كه كم يا بيش در همه وجود دارد . اما نكته در غالب بودن ويژگي است .
وضعيت مطلوب : بيانگر ويژگيهاي مطلوب براي يك مدير نمونه است . آن ويژگي غالبي كه شما انتظار داريد و مي خواهيد مدير داشته باشد .
وضعيت موجود : بيانگر وضع فعلي مديريت در محيط كار شماست . آن ويژگي غالبي كه مدير شما دارد .
از شما درخواست مي شود به دو وضعيت ياد شده حسب تعريف زير نمره اي بين 0 تا پنج بدهيد .
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد براي هر ويژگي دو وضعيت مطلوب و موجود پنج گزينه : (0)= هيچ ، (1)= خيلي كم ، (2)= كم ، (3)= تا حدي ، (4)= زياد و (5)= خيلي زياد پيش بيني شده كه درخواست مي شود با علامت × نظر خود را مشخص فرماييد.
مشخصات عمومي :
مرد □ زن            مدرك تحصيلي : ديپلم   فوق ديپلم   ليسانس □   فوق ليسانس و بالاتر
تجربه كار در محيط هاي اداري . . . سال . . . ماه           تجربه كار . . . سال . . . ماه
تجربه همكاري با مديريت فعلي . . . سال . . . ماه
مدير مورد نظر شما : مدير ارشد  مدير مياني  مدير مستقيم نظام مديريتي
لطفا" به همه موارد پاسخ دهيد و هردو وضعيت را مشخص فرماييد . قبلا از همراهي شما تشكر مي شود .
وضعيت مطلوب
بيانگر مدير نمونه (ويژگي غالب)
ويژگي
وضعيت موجود
بيانگروضع فعلي( ويژگي غالب)
5
4
3
2
1
0
1.       حضور به موقع
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
2.       برقراري ارتباط صميمي با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
3.       پافشاري بر تصميم نادرست
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
4.       سهولت دسترسي به مدير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5.       استقبال از افكار نو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
6.       خشك و مقرراتي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
7.       سختگير در كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
8.       توجه به نياز هاي آموزشي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
9.       تلاش براي افزايش رضايت شغلي كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
10.      مداخله در اختلاف كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
11.      اعتماد به كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
12.      مسووليت پذير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
13.      رعايت عدالت و انصاف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
14.      تقويت روحيه همكاري در محيط كار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
15.      جلب اعتماد كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
16.      توانايي علمي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
17.      توانايي جسمي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
18.      لحن آرام و ملايم
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
19.      بي توجه به مشكلات كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
20.      توجه به منافع شخصي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
21.      اخذ تصميم هاي نادرست
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
22.      انتساب تلاش ديگران به خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
23.      باور داشتن كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
24.      جلب احترام كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
25.      داشتن درك متقابل
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
26.      امتياز دادن به آشنايان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
27.      رعايت دقيق ضوابط
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
28.      توجه به رابطه و پارتي بازي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
29.      توجه به تملق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
30.      توجه به سخن چيني و غيبت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
31.      خودراي ( ديكتاتور)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
32.      قدرت و قاطعيت در تصميم گيري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
33.      ترديد در تصميم گيري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
34.      نشان دادن عكس العمل متناسب با موقعيت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
35.      خوب گوش دادن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
36.      پرحرفي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
37.      توجه به نظرات كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
38.      الگو و سرمشق بودن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
39.      جلب مشاركت كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
40.      مشورت با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
41.      مشورت با گروهي خاص
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
42.      حساسيت به سلسله مراتب اداري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
43.      حمايت بي دليل از سلسله مراتب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
44.      سعه صدر در برخورد تند كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
45.      لجباز و يكدنده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
46.      پذيرش اشتباه خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
47.      ضعف در مقابل مقامهاي بالاتر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
48.      پذيرش حرف حق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
49.      تلاش براي رفع اشتباه خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
50.      مغرور بودن به مقام خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
51.      دادن وعده زياد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
52.      عمل به وعده ها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
53.      طرح مشكلات باصداقت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
54.      حمايت و پشتيباني از كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
55.      ملاك قرار دادن تجربه و تخصص براي پست ها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
56.      به كارگيري افراد قوي و توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
57.      رعايت انطباق پست سازماني و نيروي انساني
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
58.      تقويت پشتكار، جديت و پيگيري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
59.      ارتباط محبت آميز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
60.      دادن بازخورد سريع و صحيح
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
61.      مراعات حرمت انساني كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
62.      اعطاي پاداش بر اساس عملكرد و شايستگي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
63.      تشويق و حمايت از نوآوري و خلاقيت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
64.      برقراري نظم
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
65.      استفاده شخصي از امكانات دولتي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
66.      مسلط و آشنا با كار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
67.      دقت و توجه به گزارشهاي اداري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
68.      تلاش براي رفع مشكلات كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
69.      آشنا با وظايف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
70.      برنامه ريز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
71.      داراي هدف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
72.      اهل مطالعه و افزايش معلومات خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
73.      انجام به موقع كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
74.      پيگير و دقيق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
75.      ارجاع درست و صحيح كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
76.      بهره گيري از فن آوري (تكنولوژي)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
77.      پشيباني و حمايت از مجري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
78.      توجه بيشتر بر كيفيت تا كميت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
79.      اجراي كارهاي ظاهري و نمايشي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
80.      ترغيب كاركنان براي خوب انجام دادن كارمفيد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
81.      به كارگيري تنبيه در مقابل اشتباهها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
82.      انتقاد پذير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
83.      ايجاد هماهنگي در كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
84.      مطلع ساختن كاركنان از اهداف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
85.      داشتن حضور فيزيكي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
86.      كنترل و پيگيري مستقيم پيشرفت كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
87.      خشك و نظر تنگ
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
88.      پرخاشگر و عيبجو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
89.      ايرادگير و غرغرو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
90.      ايجاد دوباره كاري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
91.      شجاع در تغيير عقيده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
92.      توجه به نظرات ديگران در برنامه ريزي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
93.      خود را برتر انگاشتن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
94.      تصميم گيري حسب مطالعه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
95.      تصميم گيري حسب سليقه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
96.      خوشيبين
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
97.      كمال گرا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
98.      واگذاري اخذ تصميم به گروههاي كاري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
99.      واگذاري حل مشكل به گذشت زمان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
100.    توجه به امور زير بنايي در حل مسائل
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
101.    توجه به علل پديد آمدن مساله ( مسائل)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
102.    مداخله غير ضروري در امورتفويضي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
103.    بزرگ جلوه دادن مسائل جزيي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
104.    قطع كردن صحبت مخاطب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
105.    ارائه جوابهاي سربالا يا دوپهلو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
106.    حيله گر و مكار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
107.    غالب بودن برقراري ارتباط گفتاري با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
108.    غالب بودن برقراري ارتباط نوشتاري با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
109.    به كارگيري حركات دست و صورت هنگام صحبت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
110.    آراستگي ظاهري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
111.    تلاش براي حفظ نيروهاي توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
112.    صرف وقت براي كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
113.    دادن دستورهاي صريح و شفاف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
114.    چشم پوشي از تخلفاتي چون: سوء استفاده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
115.    موثر و فعال
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
116.    رسمي و بوروكراتيك
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
117.    قدرت گرا و فرمانده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
118.    متوقع اما منطقي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
119.    توجه بيشتر به كار تا افراد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
120.    كم اطلاع و مستبد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
121.    پدرانه و ملاطفت آميز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
122.    خالص و بي آلايش
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
123.    شكاك
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
124.    تهديد كننده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
125.    حامي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
126.    توجيه گر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
127.    صادق و بي ريا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
128.    داراي جاذبه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
129.    گرم و صميمي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
130.    زود رنج و حساس
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
131.    دستپاچه و عجول
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
132.    كينه جو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
133.    مشاوري توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
134.    تحقير كننده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
135.    آهسته و بي حال
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
136.    غير قابل پيش بيني
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
137.    متواضع
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
138.    همراه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
139.    مدير ذاتي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
140.    مقاوم در مقابل تغيير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
141.    پاسخگو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
142.    انتقال دانش خود به ديگران
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
143.    نثر روان و واضح
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
144.    بازنده اي حوب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
145.    شاد و پر نشاط
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
146.    تحمل رقيب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
147.    تحمل دشمن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
148.    اهل ريسك
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
149.    انعطاف پذير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
150.    معتقد به تجربه و خطا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
151.    بهره گير از تجربيات گذشتگان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
152.    استفاده بهينه از زمان
5
4
3
2
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاحظات
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.