پرسشنامه خلاقیت عابدی

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
1.     وقتی با مساله خیلی دشواری رو به رو می شوید، معمولا چه می کنید؟
الف : گریه می کنم، چون فکر نمی کنم بتوانم مساله را حل کنم.
ب: گریه نمی کنم، اما ناراحت می شوم.
ج: سعی می کنم راه مناسبی برای حل مساله بیابم.
2.     اگر سرگرم ساختن وسیله ای باشید و ناگهان دریابید که قطعه مهمی از آن را گم کرده اید، چه می کنید؟
الف : کار را متوقف می کنم.
ب: سعی می کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم ، کار را متوقف می کنم.
ج: قطعه گم شده را پیدا می کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم ، به جای آن قطعه دیگری می سازم.
3.     وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا هرگز سعی می کنید حدس بزنید افرادی که دور از شما هستند، درباره چه چیزی بحث می کنند؟
الف: هرگز علاقه مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می کنند.
ب: گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می کنند.
ج: اغلب از حل مسائل دشوار لذت می برم.
4.     آیا از حل مسائل دشوار لذت می برید؟
الف: خیر، از حل مسائل دشوار لذت نمی برم.
ب: گاهی در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.
ج: در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.
5.     اگر عضو گروهی باشید که باید مساله ای را با همکاری حل کنند، چه می کنید؟
الف: خودم کاری نمی کنم و می گذارم دیگر اعضای گروه مساله را حل کنند.
ب: گاهی در آنچه گروه انجام می دهد شرکت می کنم.
ج: در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.
6.     وقتی با مساله تازه ای روبه رو می شوید، معمولا چه می کنید؟
الف: از فرد دیگری می خواهم آن را برایم حل کند.
ب: سعی می کنم با کمک فردی دیگر، آن را حل کنم.
ج: سعی می کنم اطلاعات بیشتری به دست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.
7.     اگر درگیر حل یک مساله یا مشکل ریاضی باشید، چه می کنید؟
الف: از معلم یا شخص دیگری می خواهم به من کمک کند.
ب: یک کتاب ریاضی مربوط به مساله را می خوانم.
ج: از منابعی که در دسترس دارم، استفاده می کنم.
8.     وقتی در گروهی برای حل مساله در یک گروه کار می کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می کنند؟
الف: به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.
ب: گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.
ج: اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.
9.     وقتی با مشکل غیر عادی مواجه می شوید، معمولا آن را چگونه رفع می کنید؟
الف: اغلب از فرد دیگری کمک می گیرم.
ب: قبل از آن که از فرد دیگری کمک بگیرم ، مدت کوتاهی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.
ج: مدتی بسیار طولانی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.
10.آیا به نظر دیگران ، شما سئوالات مشکلی طرح می کنید؟
الف: خیر ، این طور فکر نمی کنم.
ب: گاهی این طور فکر می کنم.
ج: اغلب این طور فکر می کنم.
11.آیا معمولا دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟
الف: معمولا به کارهای تازه دست نمی زنم.
ب: گاهی به کارهای تازه دست می زنم.
ج: اغلب به کارهای تازه دست می زنم.
12.وقتی با مساله پیچیده ای رو به رو می شوید، چه می کنید؟
الف: سعی می کنم خودرا درگیر حل آن نکنم.
ب: ممکن است زمان کوتاهی برای حل آن تلاش کنم .
ج: زمانی بسیار طولانی برای حل آن تللاش می کنم.
13.آیا از تجارب تازه لذت می برید؟
الف: از تجارب تازه لذت می برم.
ب: گاهی از تجارب تازه لذت می برم.
ج: از تجارب تازه لذت نمی برم.
14.وقتی در موقعیتی قرار می گیرید که از عهده آن بر نمی آیید، چقدر به دیگران متوسل می شوید؟
الف: اغلب به دیگران متوسل می شوم.
ب: گاهی به دیگران متوسل می شوم.
ج: معمولا ترجیح می دهم به خودم متکی باشم.
15.به آنچه مستقلا انجام می دهید ، چقدر اطمینان دارید؟
الف: به آنچه خودم مستقلا انجام می دهم، اطمینان زیادی ندارم.
ب: به آنچه خودم مستقلا انجام می دهم ، تا حدودی اطمینان دارم.
ج: به آنچه خودم مستقلا انجام می دهم ، اطمینان زیادی دارم.
16.آیا از انجام دادن آزمایش های علمی لذت می برید؟
الف: از انجام دادن آزمایش لذت نمی برم.
ب: از انجام دادن آزمایش تا حدودی لذت می برم.
ج: از انجام دادن آزمایش خیلی لذت می برم.
17.آیا هرگز در رویا فرو رفته اید؟
الف: خیر، من در رویا فرو نمی روم.
ب: اگر وقت داشته باشم، گاهی در رویا فرو می روم.
ج: اغلب اگر وقت داشته باشم ، در رویا فرو می روم.
18.در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می کنید؟
الف: معمولا اشکال دارم.
ب: گاهی اشکال دارم.
ج: اغلب مطالبم را به خوبی بیان می کنم.
19.بیان شما تاچه اندازه خوب است؟
الف: مطالبم را به خوبی بیان نمی کنم.
ب: گاهی مطالبم را به خوبی بیان می کنم.
ج: اغلب مطالبم را به خوبی بیان می کنم.
20.نوشتن شما تاچه اندازه خوب است؟
الف: در نوشتن نظراتم، اشکال دارم.
ب: شاید بتوانم نظراتم را بنویسم.
ج: کاملا می توانم نظراتم را بنویسم.
21.اگر عده ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه درباره موضوعی صحبت کنید، تا چه اندازه از عهده این کار برخواهید آمد؟
الف: از عهده اش بر نخواهم آمد، زیرا برای آن آمادگی ندارم.
ب: نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن برآیم.
ج: به خوبی از عهده آن برخواهم آمد.
22.برای توصیف یک مطلب یا موضوع فبا چه سهولتی به کلمات دست پیدا می کنید؟
الف: معمولا برایم این کار دشوار است .
ب: گاهی این کار برایم آسان است.
ج: اغلب این کار برایم اسان است.
23.آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه های بسیار باشد؟
الف: علاقه مند نیستم.
ب: شاید علاقه مند باشم.
ج: اغلب این کار برایم اسان است.
24.برای بیان یک اندیشه ، با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می کنید؟
الف :معمولا این کار برایم آسان است .
ب: ب: گاهی این کار برایم آسان است.
ج : اغلب این کار برایم اسان است.
25.اگر به ناچار در مسابقه ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه های بسیاری را که با حرف "ج" شروع می شوند، بیان نمایید ، تا چه اندازه از عهده این کار بر می آیید؟
الف : چندان ازعهده این کار بر نمی آیم.
ب: تا اندازه ای از عهده این کار بر می آیم.
ج: در حد خیلی زیادی از عهده این کار بر می آیم.
26.اگر از شما خواسته شود در مسابقه ای شرکت کنید که در آن باید اسامی متعلق به یک طبقه معین از اشیاء و امور ، مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید، تا چه اندازه از عهده این کار برمی آیید؟
الف: چندان از عهده این کار بر نمی آیم.
ب: تا اندازه ای از عهده این کار بر می آیم.
ج: در حد خیلی زیادی از عهده این کار بر می آیم.
27.چند جمله می توانید بنویسید که همه آنها با کلمه " همه" شروع شود؟
الف: می توانم فقط چند جمله بنویسم.
ب: می توانم تعدادی جمله را بنویسم.
ج: می توانم تعداد زیادی جمله بنویسم.
28.آیا می توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء ، موارد استفاده ممکن دیگری را نیز برای آنها پیدا کنید؟
الف: این کار برایم خیلی دشوار است.
ب: شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنم.
ج: می توانم موارد استفاده بسیاری پیدا کنم.
29.نوشتن تعداد زیادی داستان تازه تا چه میزان برایتان آسان است؟
الف: این کار برایم دشوار است؟
ب: می توانم چند داستان بنویسم.
ج: می توانم داستانهای بسیاری بنویسم.
30.کدام یک از موارد زیر برایتان آسان ترین است؟
الف: حفظ یک شعر ده بیتی.
ب: تفسیر یک شعر ده بیتی.
ج: سرودن یک شعر ده بیتی.
31.اگر از شما خواسته شود تا درباره جامعه خود مقاله ای برای روزنامه بنویسید، ترجیح می دهید کدام یک از اقدامات زیر را انجام دهید؟
الف: آنچه را که پیش ازآن درباره جامعه هام نوشته ام ، خلاصه می کنم.
ب: برآن چه که پیش از این درباره جامعه ام نوشته ام ، اطلاعات دیگری می افزایم.
ج: پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن درباره جامعه ام نوشته شده است ، به نوشتن مقاله خود اقدام می می کنم.
32.از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می برید؟
الف: از مطالعه کتابهای معروف لذت می برم.
ب: از ارزیابی کتابهای معروف لذت می برم.
ج: از نوشتن کتابهای خودم لذت می برم.
33.آیا در طراحی اسباب بازیهای جدید برای کودکان ، موفق خواهید بود؟
الف: چندان موفق نخواهم بود.
ب: شاید بتوانم چند طرح را ارائه کنم.
ج: می توانم طرح های بسیاری را ارائه کنم.
34.اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید، تا چه اندازه از عهده آن بر می آیید؟
الف: شکست خواهم خورد.
ب: مشکل خواهم داشت.
ج: موفق خواهم شد.
35.نوشتن مترادف های بسیار برای کلمه " سریع" چقدر برایتان آسان است؟
الف: این کار برایم خیلی دشوار است.
ب: این کار تا اندازه ای برایم دشوار است.
ج: تین کار برایم آسان است.
36.فرض کنیم همه راه های معمولی برای گرم کردن غذا را ، از دست داده ایم. در این صورت تهیه فهرستی طولانی از راه های دیگر برای گرم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟
الف: این کار برایم خیلی دشوار است؟
ب: این کا تا اندازه ای برایم دشوار است.
ج: این کار برایم آسان است.
37.اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید، تا چه اندازه از عهده آن بر می آیید؟
الف: به طور کامل از روی یادداشتهایم می خوانم.
ب: بیشتر از روی یادداشتهایم می خوانم.
ج: گاهی به یادداشتهایم نگاه می کنم.
38.اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره مطلب یا موضوعی که در آن تجربه دارید، یک ساعت صحبت کنید، در این موقعیت چکار می کنید؟
الف: سعی می کنم از صحبت کردن درباره آن ، خودداری کنم.
ب: می توانم فکر کنم و مطالبی بگویم.
ج: می توانم مدت طولانی درباره آن صحبت کنم.
39.آیا به شغلی علاقه مند هستید که مستلزم سرهم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟
الف: علاقه مند نیستم.
ب: تا حدودی علاقه مندهستم.
ج: علاقه مند هستم.
40.وقتی ناچار باشید با فردی که زبان فارسی را خوب بلد نیست، ارتباط برقرار کنید، یافتن راه های ساده تر برای بیان مطلب خود به فارسی ، تاچه اندازه برایتان آسان است؟
الف: معمولا این کار برایم دشوار است.
ب: گاهی این کار برایم آسان است.
ج: اغلب این کار برایم آسان است.
41.چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می برید؟
الف: معمولا از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.
ب: گاهی از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.
ج: اغلب از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.
42.با افرادی که به سختی متقاعد می شوند، چگونه برخورد می کنید؟
الف: دریافتن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم.
ب: سعی می کنم برای متقاعد کردن آنها دلایل مختلف بیابم.
ج: برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار می یابم.
43.وقتی می خواهید کار پیچیده ای را انجام دهید ، معمولا کدام روش را بر می گزینید؟
الف: روشی واحد بیابم.
ب: شاید بتوانم چند روش بیابم.
ج: می توانم روشهای متنوعی بیابم.
44. چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟
الف: کاری که تقریبا همه مراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.
ب: کاری که بخشی از آن مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتکار باشد.
ج: کاری را که بیشتر مراحل آن نیازمند ابتکار باشد.
45.آیا توضیح دلایل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک بهنجار، برای شما دشوار است؟
الف: توضیح رفتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.
ب: می توانم توضیحات کلی ارائه دهم.
ج: می توانم توضیحات جزیی ارائه دهم.
46.اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسائل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیه فهرستی طولانی از مسائل آن چقدر برایتان دشوار است؟
الف: خیلی دشوار است.
ب: تا حدی دشوار است.
ج: چندان هم دشوار نیست.
47.اگر از شما دعوت شود تا جهت دریافت کمک مالی به انجمن شهر بروید و پیشنهادهایی ارائه دهید ، تا چه اندازه از عهده این کار بر می آیید؟
الف: ارائه پیشنهادهایی فراتر از آنچه شورای شهر قبلا در نظر گرفته است ، برایم دشوار است.
ب: می توانم تعداد اندکی پیشنها فراتر از آنچه قبلا شورای شهر در نظر گرفته است ، ارائه دهم.
ج: می توان پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه قبلا شورای شهر در نظر گرفته است ، ارائه دهم.
48.آیا می توانید به یک معلم کلاس اول کمک کنید تا راه های گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد بیابید، به طوری که دانش آموزان به فراگیری اعداد علاقه مند شوند؟
الف: خیر نمی توانم این کار را انجام دهم.
ب: شاید بتوانم چند راه معدود ارائه دهم.
ج: بله می توانم راه های گوناگون بسیار ارائه دهم.
49.کمک فکری به مدرسه برای ایجاد امکانات ورزشی و سرگرمی، چقدر برای شما آسان است؟
الف: خیلی دشوار است.
ب: می توانم راه های معدود ارائه دهم.
ج: بله می توانم راههای گوناگون بسیاری ارائه دهم.
50.وقتی حادثه غیر عادلانه برای شما رخ دهد، آیا سعی می کنید به عوامل مختلفی که احتمالا در آن دخالت داشته اید پی ببرید؟
الف: سعی نمی کنم.
ب: گاهی سعی می کنم.
ج: معمولا سعی می کنم.
51.وقتی حادثه عجیبی رخ می دهد، معمولا چه می کنید؟
الف: به آن توجه نمی کنم.
ب: به جستجوی برخی علل اصلی آن می پردازم.
ج: به جستجوی همه علل ممکن می پردازم.
52.وقتی به چیزی علاقه مند می شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می کنید؟
الف : زیاد به جزئیات توجه نمی کنم.
ب: به جزئیات کلی آن توجه می کنم.
ج: به همه جزئیات آن توجه می کنم.
53.وقتی به یک آواز گوش می کنید، چقدر به محتوای آن توجه می کنید؟
الف: هرگز توجه نمی کنم.
ب: گاهی توجه می کنم.
ج: خیلی توجه می کنم.
54.وقتی به یک اثر هنری نگاه می کنید، آیا به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید ، توجه می کنید؟
الف: من به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید ، نمی اندیشم.
ب: گاهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید ، می اندیشم.
ج: اغلب به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید ، می اندیشم.
55.وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می کنید، چه واکنشی نشان می دهید؟
الف: فقط برای لذت بردن تماشا می کنم.
ب: آن را تماشا می کنم و سعی می کنم پیام عمومی آن را درک کنم.
ج: آن را تماشا می کنم و سعی می کنم همه پیام های آن را درک کنم.
56.پس از تماشای فیلیم که شما را تحت تاثیر قرار داده است ، معمولا چه می کنید؟
الف: به کار بعدی خود می پردازم.
ب: شاید درباره یک جنبه از فیلم، با دیگران صحبت کنم.
ج: درباره جنبه های فیلم فکر می کنم و درباره آنها با دیگران ، صحبت می کنم.
57.وقتی نامه ای می نویسید ، معمولا چه مطالبی در آن می گنجانید؟
الف: درباره مطلبی می نویسم که دیگران به دانستن آن نیازمندند.
ب: درباره مهمترین حوادث می نویسم.
ج : درباره جزئیات زندگی خودم می نویسم.
58.وقتی کتابی می خوانید، ایا آنچه را که می خوانید در ذهن خود مجسم می کنید؟
الف: آن چه را می خوانم در ذهن خود مجسم نمی کنم.
ب: آنچه را می خوانم گاهی در ذهن مجسم می کنم.
ج: همه آنچه را که می خوانم ، مجسم می کنم.
59.در آنچه انجام می دهید ، از چه مقدار پیچیدگی لذت می برید؟
الف: از انجام دادن امور ساده و سر راست لذت می برم.
ب: از انجام دادن امور تا حدودی پیچیده ، لذت می برم.
ج: از انجام دادن امور بسیار پیچیده ، لذت می برم.
60. چقدر به جزئیات کاری که انجام می دهید، می پردازید؟
الف: به ندرت به جزئیات می پردازم.
ب: گاهی به جزئیات می پردازم.
ج: اغلب به جزئیات می پردازم.
 
برگرفته از : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
توصیه سایت روان سنجی : به نظر می رسد بار معنایی سوالاتی که مرتبط به "خودباوری" است در این پرسشنامه بالا باشد . پیشنهاد می شود به عنوان پایان نامه ، ارتباط این تست با تست های خودپنداره مورد توجه قرار گیرد.