پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه پرخاشگری  AGQ
Aggressive questionnaire
لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر ، گزینه ای را که بیشتر با ویژگی های شما انطباق دارد ، انتخاب کنید .
الف = همیشه . ب= گاهی اوقات . ج = به ندرت . د= هرگز
 
الف
ب
ج
د
1.     برخی مسائل جزیی و ناچیز مرا عصبی می کند.
 
 
 
 
2.     وقتی به وقایع گذشته نظر می کنم بی اختیار رنجیده خاطر می شوم.
 
 
 
 
3.     کارهای زیادی را انجام می دهم که بعدا احساس پشیمانی می کنم.
 
 
 
 
4.     وقتی چیزی مانع تحقق یافتن برنامه ها و نقشه هایم می شود ، عصبانی می شوم.
 
 
 
 
5.     از بی انصافی دیگران عصبانی می شوم.
 
 
 
 
6.     تحمل شکست و ناکامی برایم خیلی دشوار است.
 
 
 
 
7.     حتی وقتی عصبانیت خود را از دیگران مخفی می نمایم ، مدتی طولانی درباره آن فکر می کنم.
 
 
 
 
8.     بعضی دوستانم عاداتی دارند که مرا بسیار خشمگین می کند.
 
 
 
 
9.     خودم را سرزنش می کنم.
 
 
 
 
10.از کارهای احمقانه دیگران عصبانی می شوم.
 
 
 
 
11.بارسنگینی روی دوشم احساس می کنم.
 
 
 
 
12.وقتی مورد انتقاد قرار می گیرم شدیدا خشمگین می شوم.
 
 
 
 
13.از تاخیر و تعلل دیگران عصبانی می شوم.
 
 
 
 
14.وقتی حرفم به کرسی نمی نشیند خیلی دلگیر می شوم.
 
 
 
 
15.وقتی عصبانی می شوم کنترلی روی حرفهایم ندارم.
 
 
 
 
16.وقتی خشمگین می شوم به دیگران دشنام می دهم.
 
 
 
 
17.آنقدر خشمگین می شوم که رفتارهای غیر منطقی از من سر می زند.
 
 
 
 
18.در مواضع فکری خود مقاوم و پایدار هستم.
 
 
 
 
19.وقتی از کوره به در می روم توی گوش دیگران می زنم.
 
 
 
 
20.آنقدر عصبانی می شوم که چیزی را پرتاب می کنم.
 
 
 
 
21.افکار بدی در سر می پرورانم که مرا دچار احساس شرمندگی می کند.
 
 
 
 
22.دیگران مرا فردی خشن و پرخاشگر می شناسند.
 
 
 
 
23.اگر در مغازه ای فروشنده ای با من بد رفتاری کند جار و جنجال به راه می اندازم.
 
 
 
 
24.اگر فردی مطلبی احمقانه بگوید حقش را کف دستش می گذارم.
 
 
 
 
25.اگر راننده یک اتومبیل در حین عبور از کنارم رعایت احتیاط را نکند بر سر او فریاد می زنم.
 
 
 
 
26.با هر شخصی که به من یا خانواده ام توهین کند درگیر می شوم.
 
 
 
 
27.اگر فردی به من صدمه بزند من هم به او صدمه می زنم.
 
 
 
 
28.به ورزشهای خشن علاقه دارم.
 
 
 
 
29.مردمی که آزارم می دهند ، دلشان کتک می خواهد.
 
 
 
 
30.وقتی دیگران با من مخالفت می کنند با آنها جر و بحث می کنم.
 
 
 
 
برگرفته از : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.