پرسشنامه اضطراب مدرسه

دستور پرسشنامه :
اين پرسشنامه شامل 52 سئوال است شما بعد از خواندن آن درستي و نادرستي آنها را با زدن علامت (*) در چهار گوشهاي بلي يا خير مشخص كنيد دقت كنيد كه تمامي سئوالات را پاسخ داده باشيد . در ضمن به محض اولين احساسي كه به شما دست مي دهد بدون آنكه به آن فكر كنيد علامت مورد نظر را بزنيد .


1- وقتي معلم مي گويد كه مي خواهد از شما درس بپرسد ، نگران مي شويد ؟
2- آيا به هنگام امتحان احساس نگراني شديد داريد ؟
3- آيا گاهي در خواب مي بينيد كه بخاطر بلد نبودن درس معلم تان را عصباني كرده ايد ؟
4- آيا اغلب از اينكه ساير همكلاسي هايتان شما را كند ذهن بدانند مي ترسيد ؟
5- آيا وقتي با مدير مدرسه صحبت مي كنيد دسپاچه مي شويد ؟
6- آيا بخاطر اينكه فكر مي كنيد در كلاس اشتباه احمقانه أي را مرتكب شويد از ابراز وجود مي ترسيد ؟
7- آيا از اينكه ممكن است معلم شما را سرزنش يا تنبيه كند مي ترسيد ؟
8- وقتي كه نوبت شما مي شود كه بلند شويد و درس را جواب دهيد ، احساس مي كنيد كه قلبتان شديدا مي زند ؟
9- آيا در خانه در مورد اينكه به درس رياضي فردا پاسخ غلط بدهيد ، احساس ترس مي كنيد .
10- آيا از اينكه از كلاس ….به كلاس …..بالاتر آمده ايد اضطراب داريد ؟
11- آيا قبل از امتحان خيلي نگران هستيد ؟
12- اگر معلم از شما درس بپرسد و شما جواب غلط بدهيد ، در حاليكه سعي مي كنيد جلوي خودتان را بگيريد ، احساس گريه به شما دست مي دهد ؟
13- وقتي معلم از شما مي خواهد جلوي كلاس ايستاده و درس را بلند بخوانيد ،از اينكه دچار اشتباه شويد ، مي ترسيد ؟
14- وقتي معلم از شما مي خواهد كه درستان را جواب بدهيد ، زانوهايتان مي لرزد ؟
15- آيا بعضي اوقات هنگام جواب دادن درس همه بدنتان مي لرزد ؟
16- آيا هنگامي كه معلم به تكاليف شما توجه نمي كند يا اظهار نظر نمي كند احساس ناراحتي مي كنيد ؟
17- هنگاميكه در رختخواب هستيد بعضي اوقات درباره اينكه روز بعد در كلاس چه خواهيد كرد ، نگران مي شويد ؟
18- آيا هنگامي كه نمي دانيد معلم چه انتظاري از شما دارد ، احساس ناراحتي داريد؟
19- آيا بعضي اوقات به هنگام جواب دادن درس صدايتان مي لرزد ؟
20- آيا برايتان مشكل است كه به ديگري بگوييد از چيزي مي ترسيد ؟
21- وقتي يك شعر را در كلاس از حفظ مي خوانيد ، از اينكه ممكن است يك بيت را فراموش كنيد ، احساس نگراني مي كنيد ؟
22- آيا بعضي از دوستان شما بخاطر اينكه تو نمرهاي خوبي مي گيري فكر مي كنند توبچه ننه هستي ؟
23- آيا هميشه از اينكه براي يكي از آشنايان شما اتفاق بدي بيفتد نگران هستيد ؟
24- در يك امتحان سخت ، آيا بعضي از چيزهايي را كه قبل از شروع امتحان مي دانستيد ، فراموش مي كنيد ؟
25- آيا اكثر اوقات آرزو مي كنيد ، اي كاش در مورد امتحان نگران نبوديد ؟
26- وقتي امتحان مي دهيد ، دست هايتان موقع نوشتن مي لرزد ؟
27- آيا هميشه از صدمه ديدن مي ترسيد ؟
28- اگر فكر كنيد كسي از شما خوشش نمي آيد ، ناراحت مي شويد ؟
29- آيا گاهي اوقات درباره اينكه با بيشتر بچه هاي كلاس فرق داريد ، نگران مي شويد ؟
30- وقتي معلم مي گويد مي خواهد بداند تو چقدر يادگرفته أي ، قلبت شديدا مي زند ؟
31- آيا گاهي اوقات از شركت كردن در بحث ها مي ترسيد ؟
32- آيا بعضي از بچه ها در كلاس چيزي مي گويند كه شما ناراحت مي شويد ؟
33- آيا گاهي احساس مي كنيد كه برخي از همكلاسي هايتان هرگز به شما توجه اى ندارند ؟
34- هنگامي كه معلم مي خواهد امتحان بگيرد ، عصبي مي شويد ؟
35- آيا به خاطر اينكه ممكن است دچار اشتباه شويد و ديگران به شما بخندند از درس جواب دادن متنفر مي شويد ؟
36- آيا هميشه درباره اينكه چه اتفاقي مي خواهد بيفتد ، نگران هستيد ؟
37- هنگامي كه يكي از دوستان شما با شما بازي نمي كند ، احساس بدي به شما دست مي دهد ؟
38- هنگامي كه تكليفتان را به همكلاسي هايتان نشان مي دهيد از اينكه به شما بخندند مي ترسيد ؟
39- آيا اغلب از اينكه كار احمقانه أي انجام بدهيد مي ترسيد ؟
40- آيا از امتحانات مدرسه مي ترسيد ؟
41- وقتي معلم مي گويد كه امتحان داريم آيا از اينكه امتحان را خوب ندهيد مي ترسيد ؟
42- آيا هميشه نگران هستيد كه مردم درباره شما چه فكر مي كنند ؟
43- اگر همه دانش آموزان موقعي كه كاري در كلاس انجام مي دهيد به شما نگاه كنند دسپاچه مي شويد ؟
44- آيا شده در خواب ديده باشيد كه ساير همكلاسي هايتان مي توانند كارهايي را انجام دهند كه شما نمي توانيد ؟
45- آيا گاهي اوقات همكلاسي هايتان در حالي كه شما صحبت مي كنيد مسخره تان مي كنند ؟
46- آيا هنگامي كه ديگران به كاري كه شما انجام داده ايد نگاه كنند دستپاچه مي شويد ؟
47- آيا اغلب از اينكه ممكن است كه در كلاس حالتان بد شود ، نگران هستيد ؟
48- هنگامىكه مشغول امتحان هستيدآيا معمولافكرمىكنيدكه امتحانتان رابدمى دهيد ؟
49- آيا هنگام نوشتن بر روي تخته كلاس در حضور معلم دستتان كمي مي لرزد ؟
50- آيا بعضي وقت ها احساس بد اخلاقي مي كنيد ؟
51- آيا تكاليف مدرسه تان را اغلب فراموش مي كنيد و نمي توانيد آنها را به ياد آوريد ؟
52- آيا هنگام از حفظ گفتن درس در كلاس از آنچه كه ممكن است ديگران درباره شما فكر كنند ، احساس ناراحتي مي كنيد ؟

اطلاعاتی از سازنده ، روایی و پایایی این تست در اختیار تست نیست . علاقمندان به پیگیری با آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تماس بگیرند .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.