پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی
Test Anxiety Inventory. By: Carver.ch‎arled.S & Scheier.Michael.F
قبل از یک امتحان دشوار ، سعی کنید آزمون زیر را انجام دهید . اگر این کار برایتان دشوار است ، تصور کنید که قرار است در یک امتحان دشوار شرکت کنید و پس از تثبیت این تصور، بر اساس مقیاس زیر به گویه های زیر پاسخ دهید.
1= این جمله وضعیت مرا به هیچ عنوان توصیف نمی کند.
2= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است چندان قابل توجه نیست .
3= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است معتدل است.
4= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است شدید است.
5= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است بسیار شدید است؛ این جمله وضعیت مرا به خوبی توصیف می کند.
- احساس می کنم قلبم به شدت می تپد.
- احساس تاسف می کنم.
- چنان احساس تنش می کنم که معده ام به هم خورده است.
- از این مساله نگرانم که بایستی بیش از این برای امتحان می خواندم.
- احساسی ناراحت و آزار دهنده دارم.
- احساس می کنم که دیگران از من نا امید خواهند شد.
- عصبی هستم.
- احساس می کنم ممکن است نتوانم در حد توانم از عهده این امتحان بر آیم.
- احساس وحشت می کنم.
- در مورد موفقیتم در این امتحان چندان احساس اعتماد نمی کنم.
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای کلید است .از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.