آزمون ترس

آزمون ترس
Phobia Questionnaire : James Geer
برای هر عبارت دور عددی که شدت ترس شما را نسبت به موضوع یا موقعیت گفته شده در عبارت را نشان می دهد، خط بکشید. ار مقیاس زیر استفاده کنید .
7
6
5
4
3
2
1
وحشت
خیلی زیاد
زیاد
کم و بیش
کم
خیلی کم
هیچ
 
 
1.        شئ تیره
1  2  3  4  5  6 7
2.        مسافرت با ماشین
1  2  3  4  5  6 7
3.        بدن مرده
1  2  3  4  5  6 7
4.        خفه کردن
1  2  3  4  5  6 7
5.        مردودی در امتحان
1  2  3  4  5  6 7
6.        ابله به نظر رسیدن
1  2  3  4  5  6 7
7.        مسافرت با هواپیما
1  2  3  4  5  6 7
8.        کرم ها
1  2  3  4  5  6 7
9.        مشاجره با والدین
1  2  3  4  5  6 7
10.    موش های صحرایی
1  2  3  4  5  6 7
11.    زندگی پس از مرگ
1  2  3  4  5  6 7
12.    تزریق زیر جلدی
1  2  3  4  5  6 7
13.    نورد نکوهش و انتقاد قرار گرفتن
1  2  3  4  5  6 7
14.    ملاقات شخصی برای اولین بار
1  2  3  4  5  6 7
15.    ترن هوایی (در شهر بازی)
1  2  3  4  5  6 7
16.    تنها بودن
1  2  3  4  5  6 7
17.    اشتباه کردن
1  2  3  4  5  6 7
18.    ایجاد سوء تفاهم
1  2  3  4  5  6 7
19.    مرگ
1  2  3  4  5  6 7
20.    شرکت در جنگ
1  2  3  4  5  6 7
21.    مکان های شلوغ
1  2  3  4  5  6 7
22.    خون
1  2  3  4  5  6 7
23.    ارتفاعات
1  2  3  4  5  6 7
24.    رهبر بودن
1  2  3  4  5  6 7
25.    به تنهایی شنا کردن
1  2  3  4  5  6 7
26.    بیماری
1  2  3  4  5  6 7
27.    با افراد مست بودن
1  2  3  4  5  6 7
28.    آسیب دیدن یا بیمار شدن کسی که دوستش دارید
1  2  3  4  5  6 7
29.    کمرو بودن
1  2  3  4  5  6 7
30.    رانندگی ماشین
1  2  3  4  5  6 7
31.    ملاقات با مولف
1  2  3  4  5  6 7
32.    بیماری روانی
1  2  3  4  5  6 7
33.    مکان های بسته
1  2  3  4  5  6 7
34.    قایقرانی
1  2  3  4  5  6 7
35.    عنکبوت ها
1  2  3  4  5  6 7
36.    توفان رعد آسا
1  2  3  4  5  6 7
37.    عدم موفقیت
1  2  3  4  5  6 7
38.    خدا
1  2  3  4  5  6 7
39.    مار
1  2  3  4  5  6 7
40.    گورستان
1  2  3  4  5  6 7
41.    صحبت کردن قبل از گروه
1  2  3  4  5  6 7
42.    دیدن یک جنگ
1  2  3  4  5  6 7
43.    مرگ کسی که دوست دارید
1  2  3  4  5  6 7
44.    مکان های تاریک
1  2  3  4  5  6 7
45.    سگ های بیگانه
1  2  3  4  5  6 7
46.    آب عمیق
1  2  3  4  5  6 7
47.    با یک نفر از جنس مخالف بودن
1  2  3  4  5  6 7
48.    نیش حشرات
1  2  3  4  5  6 7
49.    مرگ نابهنگام یا خیلی زود
1  2  3  4  5  6 7
50.    از دست دادن شغل
1  2  3  4  5  6 7
51.    تصادف اتو مبیل
1  2  3  4  5  6 7
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد  . تست فقط برای دانش جویان دوره لیسانس دارای میانگین و انحراف معیار است، که به نظر می رسد مربوط به ایران نباشد.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.